• zarządzenie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa , sygn. akt I C 1352/18
 • doręczenie odpisu postanowienia w sprawie z powództwa Dominika Dereli przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa, Skarbowi Państwa - Prezydentowi m. st. Warszawy, sygn. akt I C 325/19
 • wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pozwu w sprawie Dominika Dereli przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa, Skarbowi Państwa - Prezydentowi m. st. Warszawy, sygn. akt I C 217/19
 • postanowienie w sprawie przeciwko Pawłowi Beniaminowi Książkiewiczowi, sygn. akt III Nc 149/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Stefanowi Tomaszewskiemu, sygn. akt III Nc 371/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Mariuszowi Malinowskiemu, sygn. akt III Nc 468/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Krystynie Leszczyńskiej, sygn. akt III C 978/17 [30.05.19]
 • postanowienie w sprawie przeciwko TB Center sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 77/19 [30.05.19.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko NGT sp. z o.o. w Brzezince Średzkiej, sygn. akt XVI GNc 915/18 [30.05.19.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Sirex sp. z o.o. w Katowicach, sygn. akt XVI GC 1305/03 [30.05.19.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Armada-Fleet Management sp. z o.o. w Katowicach, sygn. akt XVI GC 133/18 [30.05.19.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marcpol S.A. w upadłości w Łomiankach, sygn. akt XXVI GC 944/14 [05.06.2019.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Briana Hendersona, sygn. akt VII Co 149/19 [07.06.2019]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Marka Barczaka, sygn. akt VI Co 186/18 [07.06.2019]
 • postanowienie w sprawie przeciwko TRACK Polska sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, sygn. akt XVI GC 328/19 [09.06.2019]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Salutaris S.A. w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 472/18 [09.06.2019]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Proaction sp. z o.o. w Warszawie sygn. akt XVI GNc 1244/18 [09.06.2019]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Mirosławowi Kiapśnia sygn. akt XXVI GNc 68/14 [13.06.2019]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Wojciechowi Gontarek, sygn. akt III C 1531/18 [13.06.2019]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Sławomirowi Borakowi, sygn. akt I C 881/18 [14.06.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Mirosławowi Kłos i Kamili Kłos, sygn. akt I C 402/19 (daw. I Nc 168/18) [15.06.2019.]
 • zarządzenie w sprawie przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa  i Skarnowi Państwa - Ministrowi Zdrowia, sygn. akt I C 207/19 [15.06.2019.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Diablo Rent a Car sp. z o.o. we Wrocławiu, sygn. akt XVI GNc 12148/18 [20.06.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Tomaszowi Olejnik, sygn. akt XXVI GNc 689/18 [20.06.2019.]
 • Przed Sądem Okręgowym w Warszawie w XXI Wydziale Pracy (sygnatura akt: XXI P 113/18) w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. nr 7 z 2010 r. poz.44) wszczęte zostało postępowanie z powództwa Roberta Lisa działającego jako reprezentant grupy na rzecz grupy funkcjonariuszy Staży Granicznej przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji o odszkodowanie.

  1. Przedmiot postępowania grupowego
  Pozew grupowy obejmuje roszczenia grupy funkcjonariuszy Straży Granicznej, podzielonych na 101 podgrup, którzy wystąpili z roszczeniem o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Ministra Spraw Wewnętrznych łącznej kwoty 4.127.228,93 zł tytułem odszkodowania z uwagi na brak waloryzacji wynagrodzenia w latach 2009-2014.


  2. Termin przystępowania do pozwu grupowego
  Każda osoba, której roszczenie może być objęte tym powództwem grupowym, może przystąpić do sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w nieprzekraczanym terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia.
  Przystąpienie do grupy po upływie powyższego terminu jest niedopuszczalne.


  3.
  Sposób przystępowania do pozwu grupowego
  Każda osoba może przystąpić do sprawy przesyłając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy do reprezentanta grupy – Roberta Lisa, adres do doręczeń: Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Spieler, 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 1A/6.
  Złożenie oświadczenie o przystąpieniu do grupy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy przez Roberta Lisa oraz na zasady wynagradzania pełnomocnika.

  4.
  Zasady wynagradzania pełnomocnika
  Wynagrodzenie pełnomocnika od każdego członka grupy stanowi 20% równowartości wartości przedmiotu sporu płatną najpóźniej w dniu zakończenia sprawy w pierwszej instancji.

  5.
  Informacja o wiążącym skutku wyroku wobec członków grupy
  Prawomocny wyrok ma skutek wobec wszystkich członków grupy, to jest osób, które przed upływem terminu wskazanego w tym ogłoszeniu prześlą podpisane oświadczenia o przystąpieniu do grupy i zostaną uwzględnione w postanowieniu sądu określającym skład grupy.

 
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu./