• wyciąg z wyroku z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sygn. akt VIII K 498/07 osk. Krystiana Olgierda Iwanowskiego
 • postanowienie w sprawie przeciwko Markowi Lisowi i Marcinowi Rokickiemu, sygn. akt III Nc 454/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Marka Tomaszewskiego, sygn. akt VI Co 797/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Ireny Blaz-Chojnackiej, sygn. akt VI C 233/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Czesławowi Piotrowiczowi, Jackowi Kostki, sygn. akt XXVI GNc 77/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko "VARIA-APD" sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt I Nc 208/16
 • zarządzenie w sprawie z powództwa Dariusza Matuszczyka przeciwko Ewie Domżała, sygn. akt III Nc 512/18 oraz III Nc 512/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Superstacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Pawłowi Adamowiczowi, sygn. akt I C 421/17
 • wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w sprawie z powództwa Dominika Dereli p-ko Miastu Stołecznemu Warszawa, sygn. akt I C 207/19
 • ogłoszenie o sutanowieniu kuratora dla Andrzeja Opiełki, sygn. akt VI Co 514/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Elżbiecie Kołodziej, sygn. akt XXVI GC 38/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Mustafie Cetin, sygn. akt III C 1739/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Tamasowi Suru, Kasuka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, sygn. akt III Nc 139/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko ARTIN - Zespół Koordynacji Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą  w Piasecznie, sygn. akt XXVI GC 131/15
 • postanowienie w sprawie z wniosku Ludwika Kic, sygn. akt XXIV Co 88/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Dariuszowi Dziewańskiemu sygn. akt XXIV C 241/19 (daw. XXIV Nc 131/18) i Barbarze Dziewańskiej, sygn. akt XXIV C 241/19 (daw. XXIV Nc 131/18)
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Mikhail Yaliyev, sygn. akt VI Co 626/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Krajowej Radzie Sądownictwa i innym, sygn. akt I C 1463/15
 • postanowienie w sprawie przeciwko PL-NET sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, sygn. akt XVI GC 135/19
 • postanowienie w sprawie Marcinowi Podemskiemu, sygn. akt XVI GNc 700/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Pustuł Handel sp. z o.o. w Częstochowie, sygn. akt XVI GC 434/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Oskarowi Locińskiemu, sygn. akt III C 200/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko "CZOK" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt I C 172/02
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Adama Jaczewskiego, sygn. akt VI C 2169/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Krystyna Laske, sygn. akt VI Co 451/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Comptex sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, Piotrowi Pasikowi, sygn. akt XXVI GC 276/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Pleneria sp. z o.o. sp. k. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 14/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko "MARCPOL" S.A. z siedzibą w Łomiankach, sygn. akt XXVI GNc 205/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko "MARCPOL" S.A. z siedzibą w Łomiankach, sygn. akt XXVI GC 338/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Energoponte sp. z o.o. w Warszawie, Janowi Olszewskiemu, Jolanthe Glogowski-Swoboda, sygn. akt III C 1493/15
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marcinowi Piotrowi Pakiele, sygn. akt XXVI GNc 198/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Piotrowi Kozłowskiemu, sygn. akt XXVI GC 669/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Krupeshkumar Patel, sygn. akt III C 517/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Angeloo Clarke, sygn. akt III C 1618/18
 • wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pozwu sygn. akt I C 106/19
 • postanowienie w sprawie przeciwko Piotrowi Kropskiemu, sygn. akt XXVI GC 884/18
 • Przed Sądem Okręgowym w Warszawie w XXI Wydziale Pracy (sygnatura akt: XXI P 113/18) w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. nr 7 z 2010 r. poz.44) wszczęte zostało postępowanie z powództwa Roberta Lisa działającego jako reprezentant grupy na rzecz grupy funkcjonariuszy Staży Granicznej przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji o odszkodowanie.

  1. Przedmiot postępowania grupowego
  Pozew grupowy obejmuje roszczenia grupy funkcjonariuszy Straży Granicznej, podzielonych na 101 podgrup, którzy wystąpili z roszczeniem o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Ministra Spraw Wewnętrznych łącznej kwoty 4.127.228,93 zł tytułem odszkodowania z uwagi na brak waloryzacji wynagrodzenia w latach 2009-2014.


  2. Termin przystępowania do pozwu grupowego
  Każda osoba, której roszczenie może być objęte tym powództwem grupowym, może przystąpić do sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w nieprzekraczanym terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia.
  Przystąpienie do grupy po upływie powyższego terminu jest niedopuszczalne.


  3.
  Sposób przystępowania do pozwu grupowego
  Każda osoba może przystąpić do sprawy przesyłając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy do reprezentanta grupy – Roberta Lisa, adres do doręczeń: Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Spieler, 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 1A/6.
  Złożenie oświadczenie o przystąpieniu do grupy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy przez Roberta Lisa oraz na zasady wynagradzania pełnomocnika.

  4.
  Zasady wynagradzania pełnomocnika
  Wynagrodzenie pełnomocnika od każdego członka grupy stanowi 20% równowartości wartości przedmiotu sporu płatną najpóźniej w dniu zakończenia sprawy w pierwszej instancji.

  5.
  Informacja o wiążącym skutku wyroku wobec członków grupy
  Prawomocny wyrok ma skutek wobec wszystkich członków grupy, to jest osób, które przed upływem terminu wskazanego w tym ogłoszeniu prześlą podpisane oświadczenia o przystąpieniu do grupy i zostaną uwzględnione w postanowieniu sądu określającym skład grupy.

 
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu.