• wyciąg z wyroku z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sygn. akt VIII K 498/07 osk. Krystiana Olgierda Iwanowskiego
 • postanowienie w sprawie ze skargi Anny Polimeno, sygn. akt VI C 2400/17
 • postanowienie sprawy z powództwa Anny Polimeno przeciwko Gian Franco Polimeno, sygn. akt VI WSC 1/18  oraz zażalenie VI C 186/15
 • postanowienie w sprawie przeciwko Aghatcie Bednarskiej, sygn. akt XXVII Cz 2076/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Stanisława Kochowicza, sygn. akt VI Co 14/19
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Nicholasa Simona Prowse, sygn. akt VI Co 826/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Domenico Coletta, sygn. akt VI Co 856/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Nowe Powierzchnie Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 786/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Arkadiuszowi Janowiczowi, sygn. akt XXIV Nc 313/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Bakart sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 879/15
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Mariana Błażejowskiego, sygn. akt VI Co 803/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Mariusza Pawlaka, sygn. akt VI C 992/18
 • postanowienie w sprawie z udziałem Casimira Urbańskiego, sygn. akt VI Co 243/17
 • postanowienie w sprawie z udziałem Katarzyny Musiorskiej, sygn. akt VI Co 897/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Andrzeja Sowińskiego, sygn. akt VI Co 389/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Daniela Klucara, sygn. akt VI Co 832/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Davida Klucara, sygn. akt VI Co 832/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Playtime sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 36/19
 • postanowienie w sprawie przeciwko "Agtes" S.A. w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 627/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Artpol.TV sp. z o.o.w Warszawie, sygn. akt XVI GC 112/19
 • postanowienie w sprawie przeciwko UNICUM PRO sp. z o.o. sp. kom-akcyjnej w Warszawie, sygn. akt XVI GC 12/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Andrzejowi Białemu, sygn. akt XVI GNc 194/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko V.I.S. Retail sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 118/15
 • postanowienie w sprawie z udziałem Ozumi Films sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI Co 173/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Łukaszowi Chojnackiemu , Adamowi Wrzaskowskiemu, sygn. akt XVI GNc 1291/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Markowi Lisowi i Marcinowi Rokickiemu, sygn. akt III Nc 454/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Marka Tomaszewskiego, sygn. akt VI Co 797/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Ireny Blaz-Chojnackiej, sygn. akt VI C 233/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Czesławowi Piotrowiczowi, Jackowi Kostki, sygn. akt XXVI GNc 77/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko "VARIA-APD" sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt I Nc 208/16
 • zarządzenie w sprawie z powództwa Dariusza Matuszczyka przeciwko Ewie Domżała, sygn. akt III Nc 512/18 oraz III Nc 512/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Superstacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Pawłowi Adamowiczowi, sygn. akt I C 421/17
 • wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w sprawie z powództwa Dominika Dereli p-ko Miastu Stołecznemu Warszawa, sygn. akt I C 207/19
 • ogłoszenie o sutanowieniu kuratora dla Andrzeja Opiełki, sygn. akt VI Co 514/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Elżbiecie Kołodziej, sygn. akt XXVI GC 38/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Mustafie Cetin, sygn. akt III C 1739/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Tamasowi Suru, Kasuka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, sygn. akt III Nc 139/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko ARTIN - Zespół Koordynacji Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą  w Piasecznie, sygn. akt XXVI GC 131/15
 • postanowienie w sprawie z wniosku Ludwika Kic, sygn. akt XXIV Co 88/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Dariuszowi Dziewańskiemu sygn. akt XXIV C 241/19 (daw. XXIV Nc 131/18) i Barbarze Dziewańskiej, sygn. akt XXIV C 241/19 (daw. XXIV Nc 131/18)
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Mikhail Yaliyev, sygn. akt VI Co 626/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Krajowej Radzie Sądownictwa i innym, sygn. akt I C 1463/15
 • postanowienie w sprawie przeciwko PL-NET sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, sygn. akt XVI GC 135/19
 • postanowienie w sprawie Marcinowi Podemskiemu, sygn. akt XVI GNc 700/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Pustuł Handel sp. z o.o. w Częstochowie, sygn. akt XVI GC 434/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Oskarowi Locińskiemu, sygn. akt III C 200/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko "CZOK" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt I C 172/02
 • Przed Sądem Okręgowym w Warszawie w XXI Wydziale Pracy (sygnatura akt: XXI P 113/18) w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. nr 7 z 2010 r. poz.44) wszczęte zostało postępowanie z powództwa Roberta Lisa działającego jako reprezentant grupy na rzecz grupy funkcjonariuszy Staży Granicznej przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji o odszkodowanie.

  1. Przedmiot postępowania grupowego
  Pozew grupowy obejmuje roszczenia grupy funkcjonariuszy Straży Granicznej, podzielonych na 101 podgrup, którzy wystąpili z roszczeniem o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Ministra Spraw Wewnętrznych łącznej kwoty 4.127.228,93 zł tytułem odszkodowania z uwagi na brak waloryzacji wynagrodzenia w latach 2009-2014.


  2. Termin przystępowania do pozwu grupowego
  Każda osoba, której roszczenie może być objęte tym powództwem grupowym, może przystąpić do sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w nieprzekraczanym terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia.
  Przystąpienie do grupy po upływie powyższego terminu jest niedopuszczalne.


  3.
  Sposób przystępowania do pozwu grupowego
  Każda osoba może przystąpić do sprawy przesyłając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy do reprezentanta grupy – Roberta Lisa, adres do doręczeń: Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Spieler, 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 1A/6.
  Złożenie oświadczenie o przystąpieniu do grupy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy przez Roberta Lisa oraz na zasady wynagradzania pełnomocnika.

  4.
  Zasady wynagradzania pełnomocnika
  Wynagrodzenie pełnomocnika od każdego członka grupy stanowi 20% równowartości wartości przedmiotu sporu płatną najpóźniej w dniu zakończenia sprawy w pierwszej instancji.

  5.
  Informacja o wiążącym skutku wyroku wobec członków grupy
  Prawomocny wyrok ma skutek wobec wszystkich członków grupy, to jest osób, które przed upływem terminu wskazanego w tym ogłoszeniu prześlą podpisane oświadczenia o przystąpieniu do grupy i zostaną uwzględnione w postanowieniu sądu określającym skład grupy.

 
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu.