• wyciąg z wyroku z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sygn. akt VIII K 498/07 osk. Krystiana Olgierda Iwanowskiego
 • postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie XXVI GC 420/16 z powództwa Marka Mikuśkiewicza
 • postanowienie o ustanowieniu kuratora dla Beta -Meble Sp. z o.o. w Koninie i Beta-Meble Sp. z o.o. s.k. w Mąkoszycach w sprawie XVI GC 242/17
 • postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie XVI GC 1341/16 z powództwa Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. w Warszawie
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Daniela Majko w sprawie XVI GC 394/17
 • postanowienie o oddaleniu wniosku o ustanowieniu kuratora oraz zawieszeniu postępowania w sprawie XVI GC 296/18 przeciwko Vital Fruit Sp. z o.o.
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania apelacyjnego w sprawie XVI GC 7/18 z powództwa Mercedes - Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie XVI GC 1308/18 z powództwa ATM Studio Sp. z o.o. w Warszawie
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Dariusza Ciesielskiego w sprawie VI C 66/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Krupeshkumar Patel sygn. akt III C 517/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Robertowi Bachurewiczowi, Danucie Bachurewicz, sygn. akt III C 1829/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Józefowi Kanabrockiemu, sygn. akt I C 1131/09
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Roberto Carrera, sygn. akt VI Co 717/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Zbigniewa Barcz, sygn. akt VI Co 391/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Dominikowi Kuchcińskiemu, sygn. akt III Nc 349/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Piotrowi Białkowskiemu, sygn. akt III Nc 341/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Edi Corak, sygn. akt VI Co 69/19
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Marek Pasierba, sygn. akt VI C 2521/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Antonio Rafael Matamoros Manresa, sygn. akt VI C 1012/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Inwestycji i Rozwoju oraz Gminie Miasto Poznań, sygn. akt I C 638/09
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Murray Glenn Zimmer, sygn. akt VI Co 50/19
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla George Bell, sygn. akt VI Co 68/19
 • postanowienie w sprawie przeciwko Janowi Wielgus, sygn. akt XXIV C 1180/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Andrzejowi Gomuła, sygn. akt III C 480/18
 • postanowienie w sprawie ze skargi Anny Polimeno, sygn. akt VI C 2400/17
 • postanowienie sprawy z powództwa Anny Polimeno przeciwko Gian Franco Polimeno, sygn. akt VI WSC 1/18  oraz zażalenie VI C 186/15
 • postanowienie w sprawie przeciwko Aghatcie Bednarskiej, sygn. akt XXVII Cz 2076/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Stanisława Kochowicza, sygn. akt VI Co 14/19
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Nicholasa Simona Prowse, sygn. akt VI Co 826/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Domenico Coletta, sygn. akt VI Co 856/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Nowe Powierzchnie Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 786/18
 • Przed Sądem Okręgowym w Warszawie w XXI Wydziale Pracy (sygnatura akt: XXI P 113/18) w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. nr 7 z 2010 r. poz.44) wszczęte zostało postępowanie z powództwa Roberta Lisa działającego jako reprezentant grupy na rzecz grupy funkcjonariuszy Staży Granicznej przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji o odszkodowanie.

  1. Przedmiot postępowania grupowego
  Pozew grupowy obejmuje roszczenia grupy funkcjonariuszy Straży Granicznej, podzielonych na 101 podgrup, którzy wystąpili z roszczeniem o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Ministra Spraw Wewnętrznych łącznej kwoty 4.127.228,93 zł tytułem odszkodowania z uwagi na brak waloryzacji wynagrodzenia w latach 2009-2014.


  2. Termin przystępowania do pozwu grupowego
  Każda osoba, której roszczenie może być objęte tym powództwem grupowym, może przystąpić do sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w nieprzekraczanym terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia.
  Przystąpienie do grupy po upływie powyższego terminu jest niedopuszczalne.


  3.
  Sposób przystępowania do pozwu grupowego
  Każda osoba może przystąpić do sprawy przesyłając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy do reprezentanta grupy – Roberta Lisa, adres do doręczeń: Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Spieler, 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 1A/6.
  Złożenie oświadczenie o przystąpieniu do grupy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy przez Roberta Lisa oraz na zasady wynagradzania pełnomocnika.

  4.
  Zasady wynagradzania pełnomocnika
  Wynagrodzenie pełnomocnika od każdego członka grupy stanowi 20% równowartości wartości przedmiotu sporu płatną najpóźniej w dniu zakończenia sprawy w pierwszej instancji.

  5.
  Informacja o wiążącym skutku wyroku wobec członków grupy
  Prawomocny wyrok ma skutek wobec wszystkich członków grupy, to jest osób, które przed upływem terminu wskazanego w tym ogłoszeniu prześlą podpisane oświadczenia o przystąpieniu do grupy i zostaną uwzględnione w postanowieniu sądu określającym skład grupy.

 
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu.