• wyciąg z wyroku z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sygn. akt VIII K 498/07 osk. Krystiana Olgierda Iwanowskiego
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Jacka Stolińskiego, sygn. akt VI C 341/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygn. akt XVII AmA 49/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Piotra Stelmaszczyka, sygn. akt VI C 1533/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Piotrowi Pacakowi, sygn. akt XXVII Cz 1687/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Łukaszowi Chojnackiemu, Adamowi Wrzaskowskiemu, sygn. akt XVI GNc 1291/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Piotrowi Kropskiemu, sygn. akt XXVI GNc 1614/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Ninie Volentey, sygn. akt III C 1552/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Annie Ulinowskiej, sygn. akt III C 597/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Agnieszce Gut, sygn. akt III C 1063/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Grzegorzowi Raczkowskiemu, Algisowi Jaskevicius, sygn. akt XXIII Gz 1282/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Mirosława Siemieniako, sygn. akt VI Co 666/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Prawo sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie, sygn. akt XXVI GNc 648/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Leonowi Wilkusowi, sygn. akt XXVI GNc 168/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Gabrieli Wawro - Samluk, sygn. akt VI Co 567/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Jolanty Emilii Cerlińskiej, sygn. akt VI Co 765/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Mariuszowi Łyssakowskiemu, sygn. akt I C 725/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Piotrowi Boguszowi, sygn. akt III C 457/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Dorocie Magdalenie Byszewskiej, sygn. akt III C 1841/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Morshed Uddinowi Mollah, sygn. akt XXVI GC 1067/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Joanny Kubik, sygn. akt VI Co 421/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Achraf Sayari, sygn. akt VI C 962/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Pamaa sp. z o.o. w Mińsku Maz. sygn. akt XVI GNc 1225/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko V.I.S. Retail sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 118/15
 • postanowienie w sprawie przeciwko Antoniemu Witoszko, sygn. akt XVI GNc 883/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Stanisławowi Kruczyńskiemu, sygn. akt XVI GC 1224/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko "AD Engineering" sp. z o.o. w Krakowie, sygn. akt XVI GNc 1347/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko m. st. Warszawa, Skarbowi Państwa-Prezydentowi m. st. Warszawy, sygn. akt I C 1119/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Helmuta Rottnera, sygn. akt VI Co 492/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Włodzimierza Wieczorek, sygn. akt VI Co 439/18
 • postanowienie w sprawie z wniosku Payroll sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie z udziałem Dayli Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, sygn. akt XXVI GCo 91/18
 • Przed Sądem Okręgowym w Warszawie w XXI Wydziale Pracy (sygnatura akt: XXI P 113/18) w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. nr 7 z 2010 r. poz.44) wszczęte zostało postępowanie z powództwa Roberta Lisa działającego jako reprezentant grupy na rzecz grupy funkcjonariuszy Staży Granicznej przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji o odszkodowanie.

  1. Przedmiot postępowania grupowego
  Pozew grupowy obejmuje roszczenia grupy funkcjonariuszy Straży Granicznej, podzielonych na 101 podgrup, którzy wystąpili z roszczeniem o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Ministra Spraw Wewnętrznych łącznej kwoty 4.127.228,93 zł tytułem odszkodowania z uwagi na brak waloryzacji wynagrodzenia w latach 2009-2014.


  2. Termin przystępowania do pozwu grupowego
  Każda osoba, której roszczenie może być objęte tym powództwem grupowym, może przystąpić do sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w nieprzekraczanym terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia.
  Przystąpienie do grupy po upływie powyższego terminu jest niedopuszczalne.


  3.
  Sposób przystępowania do pozwu grupowego
  Każda osoba może przystąpić do sprawy przesyłając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy do reprezentanta grupy – Roberta Lisa, adres do doręczeń: Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Spieler, 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 1A/6.
  Złożenie oświadczenie o przystąpieniu do grupy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy przez Roberta Lisa oraz na zasady wynagradzania pełnomocnika.

  4.
  Zasady wynagradzania pełnomocnika
  Wynagrodzenie pełnomocnika od każdego członka grupy stanowi 20% równowartości wartości przedmiotu sporu płatną najpóźniej w dniu zakończenia sprawy w pierwszej instancji.

  5.
  Informacja o wiążącym skutku wyroku wobec członków grupy
  Prawomocny wyrok ma skutek wobec wszystkich członków grupy, to jest osób, które przed upływem terminu wskazanego w tym ogłoszeniu prześlą podpisane oświadczenia o przystąpieniu do grupy i zostaną uwzględnione w postanowieniu sądu określającym skład grupy.

 
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu.