• wyciąg z wyroku z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sygn. akt VIII K 498/07 osk. Krystiana Olgierda Iwanowskiego
 • postanowienie w sprawie z wniosku Younisa Abdulhusseina Mahdi z udziałem Fawziya Hadi Qasim i innych, sygn. akt VI C o 393/16
 • postanowienie sprawy ze skargi Anny Polimeno, sygn. akt VI Cz 51/18
 • postanowienie z wniosku Anny Polimeno, sygn. akt VI Cz 397/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Włodzimierza Wieczorka, sygn. akt VI Co 439/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Damiana Grzywotza, sygn. akt VI Co 83/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Konkret sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlk., sygn. akt XXVI GC 403/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Gorana Topalovic w sprawie VI Co 312/18
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie XXVI GNc 831/14 z powództwa Woodgrangr Corporation Limited z/s w Gibraltarze
 • postanowienie o oddaleniu wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie XXVI GC 853/14 z powództwa Grzegorza Gronkowskiego 
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Dariusza Pęsko, sygn. akt VI C 76/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Wojciechowi Rembowskiemu, Mateuszowi Pazdanowi, SFD S.A. z siedzibą w Opolu, sygn. akt I C 751/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Artura Dukata, sygn. akt VI Co 701/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kasprzakowi, sygn. akt III C 669/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko PW "Ser-Pol" sp. z o.o. w W-wie, sygn. akt XVI GC 158/18
 • zarządzenie o ustanowieniu kuratora dla Michała Tubielewicza, sygn. akt III C 954/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Andrzeja Kruszewskiego sygn. akt VI Co 553/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Record Poland Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 1486/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko NGT sp. z o.o. w Brzezince Średzkiej, sygn. akt XVI GNc 915/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko DIOM sp. z o.o. w Korytach, sygn. akt XVI GNc 1101/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Soga sp. z o.o. w Mysłowicach, sygn. akt XVI GC 550/10
 • postanowienie w sprawie przeciwko BON DODO Polska sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt III C 489/16, Antoniemu Witoszko, sygn. akt III C 489/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Zarządowi Nieruchomości sp. z o.o. w Warszawie Konsmetal sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XXVI GNc 827/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko PTG Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 156/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Jerry Serafinowicz, sygn. akt VI Co 127/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Magdalenie Skwarzewskiej, sygn. akt III C 615/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Małgorzacie Katarzynie Korytek, sygn. akt III C 1389/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 727/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Grand sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Maciejowi Strzeleckiemu, Mai Strzeleckiej sygn. akt III C 746/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Tamasowi Suru, Kasuka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, sygn. akt III Nc 139/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Piotrowi Michałowi Chojnackiemu, sygn. akt III Nc 105/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jakuzzi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GNc 182/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Damiana Szajniakowskiego, sygn. akt VI Co 300/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Nadege Martine Capiliez, sygn. akt VI Co 184/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Sławomirowi Borak, sygn. akt I C 881/18
 • Przed Sądem Okręgowym w Warszawie w XXI Wydziale Pracy (sygnatura akt: XXI P 113/18) w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. nr 7 z 2010 r. poz.44) wszczęte zostało postępowanie z powództwa Roberta Lisa działającego jako reprezentant grupy na rzecz grupy funkcjonariuszy Staży Granicznej przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji o odszkodowanie.

  1. Przedmiot postępowania grupowego
  Pozew grupowy obejmuje roszczenia grupy funkcjonariuszy Straży Granicznej, podzielonych na 101 podgrup, którzy wystąpili z roszczeniem o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Ministra Spraw Wewnętrznych łącznej kwoty 4.127.228,93 zł tytułem odszkodowania z uwagi na brak waloryzacji wynagrodzenia w latach 2009-2014.


  2. Termin przystępowania do pozwu grupowego
  Każda osoba, której roszczenie może być objęte tym powództwem grupowym, może przystąpić do sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w nieprzekraczanym terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia.
  Przystąpienie do grupy po upływie powyższego terminu jest niedopuszczalne.


  3.
  Sposób przystępowania do pozwu grupowego
  Każda osoba może przystąpić do sprawy przesyłając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy do reprezentanta grupy – Roberta Lisa, adres do doręczeń: Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Spieler, 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 1A/6.
  Złożenie oświadczenie o przystąpieniu do grupy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy przez Roberta Lisa oraz na zasady wynagradzania pełnomocnika.

  4.
  Zasady wynagradzania pełnomocnika
  Wynagrodzenie pełnomocnika od każdego członka grupy stanowi 20% równowartości wartości przedmiotu sporu płatną najpóźniej w dniu zakończenia sprawy w pierwszej instancji.

  5.
  Informacja o wiążącym skutku wyroku wobec członków grupy
  Prawomocny wyrok ma skutek wobec wszystkich członków grupy, to jest osób, które przed upływem terminu wskazanego w tym ogłoszeniu prześlą podpisane oświadczenia o przystąpieniu do grupy i zostaną uwzględnione w postanowieniu sądu określającym skład grupy.

 
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu.