• ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla A. I. Bekjanov, sygn. akt VI Co 619/18
 • postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania przeciwko Krzysztofowi Liberskiemu w sprawie III C 1320/17
 • postanowienie o umorzeniu postępowania przeciwko Andrzejowi Wolakowi, sygn. akt III C 681/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Inama Ullah w sprawie III C 1309/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Andrzejowi Borowemu, sygn. akt III C 104/18 oraz Danucie Borowy, sygn. akt III C 104/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Barrington Holdings Services sp. z o.o. z siedzibą w W-wie, sygn. akt XXVI GC 735/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marii Teresie Alberto, sygn. akt III C 1493/17
 • postanowienie w sprawie z wniosku Lidii Groborz z udziałem Andrzeja Groborza, sygn. akt VI Co 60/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Dariusza Skrzecza w sprawie o sygn. akt VI Co 275/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Kenneth Charles Boltman
  , sygn. akt VI Co 606/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Vasyl Semchyshyn
  , sygn. akt VI Co 1090/16
 • pismo w sprawie VI Co 364/18 z wniosku Wiesławy Jadwigi Briski z udziałem Marka Josepha Briskiego
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Zygmunta Kołodziejczyka, sygn. akt VI C 791/18
 • zarządzenie o ustanowieniu kuratora procesowego dla Kim Trong Trinh, sygn. akt XXIV C 512/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Markowi Rzeżuchowskiemu, sygn. akt XXVI GNc 677/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Michałowi Ćwielągowi, sygn. akt XVI GNc 855/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Pustuł Handel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie, sygn. akt XVI GC 166/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Famcorp spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, sygn. akt XVI GNc 377/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Katarzynie Lech, sygn. akt XXVI GC 654/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Alinie Jurich , Davidowi Jurich, sygn. akt I C 934/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Arkadiusza Maliszewskiego, sygn. akt VI C 108/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Gerarda Alberta Newtona, sygn. akt VI Co 463/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Stephena Terence Dixona, sygn. akt VI Co 531/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Kingi Kovacs, sygn. akt VI Co 541/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko 365 spółce z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 343/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla MW Administrator sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XXVII Ca 2293/16
 • wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w sprawie przeciwko Państwu Polskiemu, sygn. akt I C 1039/18
 • wyciąg z wyroku z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sygn. akt VIII K 498/07 osk. Krystiana Olgierda Iwanowskiego
 • postanowienie w sprawie przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa i Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawa, sygn. akt I C 1119/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Ivana Jovanovic, sygn. akt VI Co 662/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Marii Danilewicz, sygn. akt VI C 2294/17
 • postanowienie w sprawie z wniosku Younisa Abdulhusseina Mahdi z udziałem Fawziya Hadi Qasim i innych, sygn. akt VI C o 393/16
 • postanowienie sprawy ze skargi Anny Polimeno, sygn. akt VI Cz 51/18
 • postanowienie z wniosku Anny Polimeno, sygn. akt VI Cz 397/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Włodzimierza Wieczorka, sygn. akt VI Co 439/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Damiana Grzywotza, sygn. akt VI Co 83/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Konkret sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlk., sygn. akt XXVI GC 403/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Gorana Topalovic w sprawie VI Co 312/18
 • Przed Sądem Okręgowym w Warszawie w XXI Wydziale Pracy (sygnatura akt: XXI P 113/18) w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. nr 7 z 2010 r. poz.44) wszczęte zostało postępowanie z powództwa Roberta Lisa działającego jako reprezentant grupy na rzecz grupy funkcjonariuszy Staży Granicznej przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji o odszkodowanie.

  1. Przedmiot postępowania grupowego
  Pozew grupowy obejmuje roszczenia grupy funkcjonariuszy Straży Granicznej, podzielonych na 101 podgrup, którzy wystąpili z roszczeniem o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Ministra Spraw Wewnętrznych łącznej kwoty 4.127.228,93 zł tytułem odszkodowania z uwagi na brak waloryzacji wynagrodzenia w latach 2009-2014.


  2. Termin przystępowania do pozwu grupowego
  Każda osoba, której roszczenie może być objęte tym powództwem grupowym, może przystąpić do sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w nieprzekraczanym terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia.
  Przystąpienie do grupy po upływie powyższego terminu jest niedopuszczalne.


  3.
  Sposób przystępowania do pozwu grupowego
  Każda osoba może przystąpić do sprawy przesyłając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy do reprezentanta grupy – Roberta Lisa, adres do doręczeń: Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Spieler, 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 1A/6.
  Złożenie oświadczenie o przystąpieniu do grupy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy przez Roberta Lisa oraz na zasady wynagradzania pełnomocnika.

  4.
  Zasady wynagradzania pełnomocnika
  Wynagrodzenie pełnomocnika od każdego członka grupy stanowi 20% równowartości wartości przedmiotu sporu płatną najpóźniej w dniu zakończenia sprawy w pierwszej instancji.

  5.
  Informacja o wiążącym skutku wyroku wobec członków grupy
  Prawomocny wyrok ma skutek wobec wszystkich członków grupy, to jest osób, które przed upływem terminu wskazanego w tym ogłoszeniu prześlą podpisane oświadczenia o przystąpieniu do grupy i zostaną uwzględnione w postanowieniu sądu określającym skład grupy.

 
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu.