• ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla pozwanego MW Administrator Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie o sygnaturze XXVII Ca 3629/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla pozwanego Morsheda Uddina Mollah w sprawie o sygnaturze XXVI GC 1067/17 
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla pozwanego Morsheda Uddina Mollah w sprawie o sygnaturze XXVI GNc 1183/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla pozwanego Tomasza Piotra Żórawińskiego w sprawie o sygnaturze XXVI GC 182/18
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania o sygnaturze XXVI GNc 263/16 przeciwko Jackowi Zawadzkiemu
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Dariusza Olszowy w sprawie o sygnaturze VI Co 109/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Carla Philipa Abonde w sprawie VI Co 77/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Johana Nanni Abonde w sprawie VI Co 77/17
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie III C 1230/18 z powództwa Pawła Grzelaka
 • postanowienie w sprawie przeciwko Michałowi Ćwielągowi w sprawie o sygn. akt XVI GNc 35/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Ewie Gołdyn i innym, sygn. akt III C 277/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Sebastiana Ojdana, sygn. akt VI C 3387/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Artura Kobeszko, sygn. akt VI C 64/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jadwidze Zygadło, sygn. akt XXIV C 456/12
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Ołeny Tkaczenko, sygn. akt VI C 258/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Magdalenie Podrez-Raczyckiej, sygn. akt XVI GNc 1197/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Perfect Solution Sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 1161/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Quanti Sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 659/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Macieja Dekaban, sygn. akt VI C 2749/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Krajowej Radzie Sądownictwa i innym, sygn. akt I C 1463/15
 • Przed Sądem Okręgowym w Warszawie w XXI Wydziale Pracy (sygnatura akt: XXI P 113/18) w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. nr 7 z 2010 r. poz.44) wszczęte zostało postępowanie z powództwa Roberta Lisa działającego jako reprezentant grupy na rzecz grupy funkcjonariuszy Staży Granicznej przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji o odszkodowanie.
  1. Przedmiot postępowania grupowego
  Pozew grupowy obejmuje roszczenia grupy funkcjonariuszy Straży Granicznej, podzielonych na 101 podgrup, którzy wystąpili z roszczeniem o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Ministra Spraw Wewnętrznych łącznej kwoty 4.127.228,93 zł tytułem odszkodowania z uwagi na brak waloryzacji wynagrodzenia w latach 2009-2014.


  2. Termin przystępowania do pozwu grupowego
  Każda osoba, której roszczenie może być objęte tym powództwem grupowym, może przystąpić do sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w nieprzekraczanym terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia.
  Przystąpienie do grupy po upływie powyższego terminu jest niedopuszczalne.


  3.
  Sposób przystępowania do pozwu grupowego
  Każda osoba może przystąpić do sprawy przesyłając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy do reprezentanta grupy – Roberta Lisa, adres do doręczeń: Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Spieler, 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 1A/6.
  Złożenie oświadczenie o przystąpieniu do grupy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy przez Roberta Lisa oraz na zasady wynagradzania pełnomocnika.

  4.
  Zasady wynagradzania pełnomocnika
  Wynagrodzenie pełnomocnika od każdego członka grupy stanowi 20% równowartości wartości przedmiotu sporu płatną najpóźniej w dniu zakończenia sprawy w pierwszej instancji.

  5.
  Informacja o wiążącym skutku wyroku wobec członków grupy
  Prawomocny wyrok ma skutek wobec wszystkich członków grupy, to jest osób, które przed upływem terminu wskazanego w tym ogłoszeniu prześlą podpisane oświadczenia o przystąpieniu do grupy i zostaną uwzględnione w postanowieniu sądu określającym skład grupy.

 
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu.