W związku z dużym zainteresowaniem mediów w sprawie wniosku Marka F. o ułaskawienie uprzejmie informujemy, że:

1. Sąd Okręgowy w Warszawie nie wydał żadnego postanowienia w sprawie z wniosku Marka F. o ułaskawienie. Żaden sędzia tutejszego Sądu nie wydał w związku z tą sprawą żadnego postanowienia o zawiadomieniu Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ani nie złożył takiego zawiadomienia w żadnej innej formie.

2. Ponieważ nie zostało wydane żadne postanowienie ani zawiadomienie w jakiekolwiek innej formie, nie jest prawdą jakoby dokument taki „utknął” na biurku Prezesa Sądu.

3. Zastępca Przewodniczącego XVIII Wydziału Karnego Pan Sędzia Paweł Dobosz, do którego to Wydziału wpłynął wniosek Marka F. o ułaskawienie, pismem z 4 czerwca 2019 r. zwrócił się do Prezesa Sądu „z uprzejmą prośbą o rozważenie przez Panią Prezes złożenia w imieniu Sądu Okręgowego w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa” w związku z treścią wniosku Marka F. o ułaskawienie. Pismo to  trafiło do Wiceprezesa ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie Sędziego Sławomira Machnio, który 7 czerwca 2019 r. przekazał je Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie Joannie Bitner. Tego samego dnia Prezes Sądu Joanna Bitner zwróciła się do wizytatora ds. karnych o opinię. Opinia przedstawiona została przez sędziego wizytatora 11 czerwca 2019 r. Zgodnie ze stanowiskiem sędziego wizytatora, które to stanowisko Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Joanna Bitner w całości podziela, w przedmiotowej sprawie nie ma podstaw do złożenia przez Prezesa Sądu zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wszystkie bowiem informacje, jakie Sąd posiada w tej sprawie, pochodzą z Prokuratury. Prokurator dysponuje treścią pisma Marka F. i to Prokurator przekazał Sądowi to pismo w zakresie zawartego w nim wniosku o ułaskawienie. Ewentualna ocena prawna treści zawartych w piśmie Marka F. - poza zawartym w nim wnioskiem o ułaskawienie – należy do kompetencji Prokuratury, będącej w posiadaniu tego pisma.

4. W nawiązaniu do pojawiającej się informacji, że Prezes Sądu nie odbierała w tej sprawie telefonu, uprzejmie wyjaśniamy, że informacji w sprawach toczących się w Sądzie Okręgowym w  Warszawie udziela prasie Samodzielna Sekcja Prasowa i na zapytania kierowane przez dziennikarzy informacje takie były udzielane.

Samodzielna Sekcja Prasowa