[ukryj]

Majątek

Na dzień 31 grudnia 2009 r. wartość księgowa majątku Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego nr 2 w Warszawie , zaewidencjonowanego w księgach rachunkowych Oddziału Finansowego jako:

  • "urządzenia techniczne i maszyny" wynosi brutto 18 966,39 zł,

Informacje o majątku Schroniska dla Nieletnich w Warszawie udostępnił Andrzej Skinder– Główny Księgowy Sądu Okręgowego w Warszawie.

[/ukryj]

W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie funkcjonuje II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów z siedzibą przy ul. Skierniewickiej 21 lok. 2, 01-230 Warszawa
tel.: 22 862 86 26
tel./fax: 22 862 85 63
e-mail: IIOZSS@warszawa.so.gov.pl 

Podstawa prawna funkcjonowania jednostki:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów/Dziennik Ustaw z 2015 poz. 1418/.

Obszar właściwości:
Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. /Dz.U. z 28.12.2015 poz.260/ II Opiniodawczy ZespółSądowych Specjalistów działa dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Piasecznie, dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie i dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie. 

Przedmiot działalności i kompetencje
Zasadniczym obszarem pracy zespołu jest sporządzanie opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich. Opinia jest wydawana po przeprowadzeniu specjalistycznego badania, zgodnie z zakresem posiadanych i wymaganych do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na postawioną tezę, kompetencji specjalistów. Badaniami objęte są osoby wskazane w postanowieniu sądu, w sprawach rodzinnych zwykle są to opiekunowie i małoletnie dziecko/dzieci. W sprawach nieletnich odpowiednio wskazany nieletni oraz jego rodzice lub opiekun. Zespół na zlecenie Sądu może prowadzić także mediacje, przeprowadzać wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzić poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich i ich rodzin. Zespół może współdziałać z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.

Zespół sporządza opinie w obszarze właściwości sądu okręgowego, w którym działa, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może sporządzić opinię dla sądów i prokuratorów spoza jego właściwości. W szczególnie uzasadnionych przypadkach obszarem właściwości zespołu może być część obszaru właściwości sądu okręgowego. Nadzór nad działalnością sprawuje Minister Sprawiedliwości. 

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje:
Kierownikiem II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Warszawie jest – Maria Zamiela-Kamińska. W skład Zespołu wchodzą specjaliści  z zakresu psychologii, pedagogiki, wybranych działów medycyny, przykładowo: pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży.