Informujemy, iż w związku z brakiem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, o którym mowa w art 125§21 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 j.t) w chwili obecnej nie ma możliwości wnoszenia do Sądu Okręgowego w Warszawie pism procesowych w formie elektronicznej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wniesienie pozwu, wniosku i wszelkich innych pism procesowych do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAPnie wywoła skutków prawnych. Zgodnie z ustawą z dn. 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014.1114j.t.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971j.t.) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAPmogą być wnoszone wyłącznie skargi, wnioski i zapytania w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U.2016.23j.t.).

Zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej reguluje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. (Dz. U. 2014.584).

 

Elektroniczna skrzynka podawcza