Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. zwanym dalej jako RODO informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, Ul. Ogrodowa 51A Warszawa, kod pocztowy 00-873; zwanym dalej jako ADO.

 2. ADO wyznaczył w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą e-maila: iodo@mokotow.sr.gov.pl.

 3.Celem zbierania danych jest prowadzenie postępowania sądowego na podstawie art. 6 ust 1 lit.c, e Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 4. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie odbywa się na podstawie art. 6, 9, 10 RODO.

 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz  zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie.

 6. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa: 

 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,

 • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,

 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),

 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 9. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody.


Klauzula informacyjna

dla stron i osób biorących udział w postępowaniu sądowym

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych

w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z siedzibą przy ul. Ogrodowej 51 a  w Warszawie, a także Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie oraz Minister Sprawiedliwości – w ramach realizowanych zadań.

 

Administrator informuje, że:

1.            Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej na podstawie art. 1 § 2, 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz szczegółowych przepisów prawa krajowego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

2.            Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oraz osoby uprawnione z mocy prawa.

3.            Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione przepisami prawa, a także podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie Administratora.

4.            Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowych zasobie archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia, które określa warunki i zakres przechowywania akt w sądzie przez okres niezbędny ze wzglądu na rodzaj i charakter spraw, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu i znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła informacji oraz warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt archiwom państwowym, a także warunki i tryb niszczenia akt po upływie okresu ich przechowywania.

5.            W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem,  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Sadu Okręgowego w Warszawie - al. „Solidarności” 127 Warszawa, który sprawuje nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

6.            Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z wyjątkiem sytuacji wskazanych przepisami prawa.


Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, Ul. Ogrodowa 51A Warszawa, kod pocztowy 00-873; zwanym dalej jako ADO.
 • W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: iodo@mokotow.sr.gov.pl .
 • Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 • Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz zarządzenie Prezesa Sądu o stosowaniu przepisów o ochronie osób i mienia.
 • Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące.