Administratorami danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie są:

 

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie – w zakresie realizowanych zadań.

 

Adres administratorów:

 

Sąd Okręgowy w Warszawie

 

al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa

 

 

 

Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Pan Michał Majuch.
Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl lub telefonicznie: 22 440-31-50.

 

 

 

Do głównych zadań Inspektora ochrony danych należy:

 

 1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
 2. Monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych.
 3. Podejmowanie działań zwiększających świadomość w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.
 4. Współpraca oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą oraz udzielanie w imieniu administratora informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 6. Prowadzenie w imieniu administratora rejestrów, o których mowa w art. 30 RODO.

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskają Państwo
kontaktując się z inspektorem ochrony danych lub w dedykowanych zakładkach.

 


Klauzula informacyjna


dla osób ubiegających się oraz wykonujących funkcję biegłego
w Sądzie Okręgowym w Warszawie


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie,
z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.


Administrator informuje, że:


 1. Kontakt z IOD realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl lub telefonicznie: tel. 22 440-31-50.
 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu ustanowienia oraz prowadzenia i udostępniania listy biegłych sądowych oraz biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 3. Podanie danych, o których mowa w ww. przepisach jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu ustanowienia biegłego. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości rozpoznania Pani/Pana kandydatury. W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z ww. przepisów wymagana jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, którą w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 4. Pani/Pana dane są przetwarzane jedynie przez upoważnionych Pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie oraz udostępniane osobom i podmiotom uprawnionym przepisami prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w celu świadczenia usług na zlecenie Administratora.
 5. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres pełnienia funkcji biegłego. Po zakończeniu procesu dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach Sądu Okręgowego w Warszawie.
 6. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 6 możliwa jest za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov.pl) lub składając wniosek bezpośrednio do Sekcji ds. biegłych sądowych, lekarzy sądowych (biegli.lekarze@warszawa.so.gov.pl).
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski do Sądu Okręgowego w Warszawie
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.
 
Administrator danych informuje, że:
 

 

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpoznania złożonej skargi lub wniosku na podstawie art. 41a-41e ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz przepisów wykonawczych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie oraz osoby uprawnione z mocy prawa.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie Administratora.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres rozpoznania skargi lub wniosku. Po zakończeniu procesu dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach Sądu Okręgowego w Warszawie.
 5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov.pl) lub składając wniosek bezpośrednio na adres Sądu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
Klauzula informacyjna dla osób składających petycje do Sądu Okręgowego w Warszawie

 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.

 

 
Administrator danych informuje, że:

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji złożonej petycji na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie oraz osoby uprawnione z mocy prawa.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie Administratora.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres realizacji złożonej petycji. Po zakończeniu procesu dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach Sądu Okręgowego w Warszawie.
 5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov.pl) lub składając wniosek bezpośrednio na adres Sądu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o udostępnienie informacji publicznej w Sądzie Okręgowym w Warszawie

 

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.

 


Administrator danych informuje, że:


 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji złożonego wniosku
  o udostępnienie informacji publicznej
  na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie oraz osoby uprawnione z mocy prawa.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie Administratora.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Po zakończeniu procesu dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach Sądu Okręgowego
  w Warszawie.
 5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov.pl)
  lub składając wniosek bezpośrednio do Oddziału Bezpieczeństwa (informacjapubliczna@warszawa.so.gov.pl).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

 Klauzula informacyjna dla mediatorów wpisanych na listę przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.

 

Administrator danych informuje, że:

Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl
 1. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu związanym z wpisem na listę mediatorów, wykonywaniem zadań mediatora oraz realizacją praw i obowiązków wynikających z wykonywania tych zadań, spoczywających zarówno na Pani/Panu jak i Administratorze (np. doręczenia korespondencji, rozliczeń finansowych).
 2. W przypadku zbierania od Pani/Pana danych w zakresie, który nie został określony przepisem prawa ani nie wynika z umowy lub wewnętrznej, zgodnej z przepisami prawa regulacji, zawsze będzie odbierana od Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Brak zgody nie może skutkować negatywnie dla wykonywanych przez Panią/Pana czynności mediatora.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres, w którym jest Pani/Pan wpisana/y na listę, a także po jego zakończeniu - przez czas określony w odrębnych przepisach, m.in. przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 5. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 5 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov.pl) lub przesyłając wniosek na adres Oddziału Administracyjnego (oadm@warszawa.so.gov.pl).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

Klauzula informacyjna
dla osób objętych monitoringiem wizyjnym
w Sądzie Okręgowym w Warszawie

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.
 
Administrator informuje, że:
 1. Monitoring wizyjny obejmuje: budynki Sądu (części ogólnodostępne z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych), tereny znajdujące się bezpośrednio przy budynkach Sądu oraz ulice w zasięgu kamer.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Sądzie Okręgowym w Warszawie, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych, realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl lub telefonicznie: tel. (22) 440-31-50.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób (sędziów, pracowników Sądu oraz wszystkich innych osób przebywających na terenie objętym zasięgiem monitoringu), ochrony mienia, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa
  i porządku na monitorowanym terenie – w związku z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 5 kwietnia 2016 r.)
  na podstawie art. 22 2 § 1 ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 4. Pani/Pana dane są przetwarzane jedynie przez upoważnionych Pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie.
 5. Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym – m.in. organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego
  z zakresu działania takiego organu.
 6. Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 21 dni i po tym czasie zostaną nadpisane nowymi nagraniami, z wyjątkiem sytuacji, gdy nagranie może stanowić dowód w postępowaniu i zostało ono zabezpieczone – termin przechowywania nagrania ulegnie przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, dowodowego lub sądowego.
 7. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych (dostęp ten nie może jednak niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 7 możliwa jest za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov.pl).
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

 
Klauzula informacyjna dla osób, których rozmowy telefoniczne są rejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie

 

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemie rejestrowania rozmów telefonicznych w  Sądzie Okręgowy w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie,  al. „Solidarności” 127.
 
Administrator danych informuje, że:
 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl
 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi i bezpieczeństwa, a ich nagrywanie poprzedzone jest Pani/Pana zgodą na kontynuowanie rozmowy.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania, z wyjątkiem sytuacji, gdy nagranie może stanowić dowód w postępowaniu i zostało ono zabezpieczone – termin przechowywania nagrania ulegnie przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, dowodowego lub sądowego.
 4. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 5 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov.pl) lub przesyłając wniosek na adres Biura Obsługi Interesanta (boi@warszawa.so.gov.pl).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.


Klauzula informacyjna dla ławników w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.
Administrator danych informuje, że:
 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl
 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu związanym z wykonywaniem czynności ławnika realizacją praw i obowiązków wynikających z wykonywania czynności ławnika, spoczywających zarówno na Pani/Panu jak i Administratorze (np. rozliczeń finansowych).
 3. W przypadku zbierania od Pani/Pana danych w zakresie, który nie został określony przepisem prawa ani nie wynika z umowy lub wewnętrznej, zgodnej z przepisami prawa regulacji, zawsze będzie odbierana od Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Brak zgody nie może skutkować negatywnie dla wykonywanych przez Panią/Pana czynności ławnika.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez cały okres kadencji ławnika, a także po jej zakończeniu - przez czas określony w odrębnych przepisach, m.in. przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 5 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych Sądu Okręgowego w Warszawie(iod@warszawa.so.gov.pl) lub przesyłając wniosek na adres Oddziału Administracyjnego (oadm@warszawa.so.gov.pl).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w postępowaniu sądowym w Sądzie Okręgowym w Warszawie


Administratorem
Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych
w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Okręgowy w Warszawie z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127, a także Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań.


Administrator informuje, że:

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej na podstawie art. 1 § 2, 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz szczegółowych przepisów prawa krajowego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie oraz osoby uprawnione z mocy prawa.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych, które określa warunki i zakres przechowywania akt w sądzie przez okres niezbędny ze wzglądu na rodzaj i charakter spraw, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu i znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła informacji oraz warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt archiwom państwowym, a takie warunki i tryb niszczenia akt po upływie okresu ich przechowywania.
 5. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem,  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który sprawuje nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z wyjątkiem sytuacji wskazanych przepisami prawa.

Klauzula informacyjna
dla kandydatów oraz osób wykonujących czynności
lekarza sądowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie

 

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym 
w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.
 
Administrator informuje, że:
 1. Kontakt z IOD realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl lub telefonicznie: tel. 22 440-31-50.
 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego i wpisu do wykazu lekarzy sądowych na podstawie ustawy
  z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym oraz przepisów wykonawczych – zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 3. Podanie danych, o których mowa w ww. przepisach jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu zawarcia umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego i wpisu do wykazu lekarzy sądowych. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości rozpoznania Pani/Pana kandydatury na lekarza sądowego i podpisania umowy.
 4. Pani/Pana dane są przetwarzane jedynie przez upoważnionych Pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie oraz udostępniane organom i osobom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres pełnienia funkcji lekarza sądowego. Po zakończeniu procesu dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach Sądu Okręgowego w Warszawie.
 6. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 6 możliwa jest za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov.pl) lub składając wniosek bezpośrednio do Sekcji ds. biegłych sądowych, lekarzy sądowych (biegli.lekarze@warszawa.so.gov.pl).
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

 tekst