Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym  w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.

 

Inspektorem ochrony danych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Pan Michał Majuch. Kontakt z inspektorem ochrony danych, realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl, tel. 22 440 31 50.


Klauzula informacyjna dla biegłych wpisanych na listę przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.
 
Administrator danych informuje, że:
 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl
 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu związanym m.in. z wpisem na listę biegłych, zamieszczeniem danych w Portalu Biegłych SO, wykonywaniem zadań biegłego sądowego oraz realizacją praw i obowiązków wynikających z wykonywania tych zadań, spoczywających zarówno na Pani/Panu jak i Administratorze (np. rozliczeń finansowych).
 3. W przypadku zbierania od Pani/Pana danych w zakresie, który nie został określony przepisem prawa ani nie wynika z umowy lub wewnętrznej, zgodnej z przepisami prawa regulacji, zawsze będzie odbierana od Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Brak zgody nie może skutkować negatywnie dla wykonywanych przez Panią/Pana czynności biegłego.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez cały okres kadencji biegłego, a także po jej zakończeniu - przez czas określony w odrębnych przepisach, m.in. przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 6 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov) lub przesyłając wniosek na adres Oddziału Administracyjnego (oadm@warszawa.so.gov.pl).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski do Sądu Okręgowego w Warszawie
 
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.
 
Administrator danych informuje, że:
 
 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl
 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu zarejestrowania i rozpoznania wniosku lub skargi składanych m.in. zgodnie z Rozdziałem 5a Działu I ustawy z dnia  27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 ze zm.), Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 ze zm.),  lub wniosków składanych w trybie Ustawy z dnia 6 czerwca 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764) i innych pism rozpoznawanych w trybie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257).
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez czas określony w odrębnych przepisach, m.in. przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 5. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 5 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov.pl) lub przesyłając wniosek na adres Oddziału Administracyjnego (oadm@warszawa.so.gov.pl).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

Klauzula informacyjna dla mediatorów wpisanych na listę przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.

 

Administrator danych informuje, że:

Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl
 1. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu związanym z wpisem na listę mediatorów, wykonywaniem zadań mediatora oraz realizacją praw i obowiązków wynikających z wykonywania tych zadań, spoczywających zarówno na Pani/Panu jak i Administratorze (np. doręczenia korespondencji, rozliczeń finansowych).
 2. W przypadku zbierania od Pani/Pana danych w zakresie, który nie został określony przepisem prawa ani nie wynika z umowy lub wewnętrznej, zgodnej z przepisami prawa regulacji, zawsze będzie odbierana od Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Brak zgody nie może skutkować negatywnie dla wykonywanych przez Panią/Pana czynności mediatora.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres, w którym jest Pani/Pan wpisana/y na listę, a także po jego zakończeniu - przez czas określony w odrębnych przepisach, m.in. przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 5. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 5 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov.pl) lub przesyłając wniosek na adres Oddziału Administracyjnego (oadm@warszawa.so.gov.pl).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

Klauzula informacyjna

dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

w Sądzie Okręgowym w Warszawie

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

Administrator informuje, że:

 1. Monitoring wizyjny obejmuje: budynki Sądu (części ogólnodostępne z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych), tereny znajdujące się bezpośrednio przy budynkach Sądu oraz ulice w zasięgu kamer.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Sądzie Okręgowym w Warszawie, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych, realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl lub telefonicznie: tel. (22) 440-31-50.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób (sędziów, pracowników Sądu oraz wszystkich innych osób przebywających na terenie objętym zasięgiem monitoringu), ochrony mienia, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa
  i porządku na monitorowanym terenie – w związku z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 5 kwietnia 2016 r.)
  na podstawie art. 22 2 § 1 ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 4. Pani/Pana dane są przetwarzane jedynie przez upoważnionych Pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie.
 5. Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym – m.in. organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego
  z zakresu działania takiego organu.
 6. Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 21 dni i po tym czasie zostaną nadpisane nowymi nagraniami, z wyjątkiem sytuacji, gdy nagranie może stanowić dowód w postępowaniu i zostało ono zabezpieczone – termin przechowywania nagrania ulegnie przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, dowodowego lub sądowego.
 7. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych (dostęp ten nie może jednak niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 7 możliwa jest za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov.pl).
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

 
Klauzula informacyjna dla osób, których rozmowy telefoniczne są rejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie

 

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemie rejestrowania rozmów telefonicznych w  Sądzie Okręgowy w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie,  al. „Solidarności” 127.
 
Administrator danych informuje, że:
 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl
 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi i bezpieczeństwa, a ich nagrywanie poprzedzone jest Pani/Pana zgodą na kontynuowanie rozmowy.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania, z wyjątkiem sytuacji, gdy nagranie może stanowić dowód w postępowaniu i zostało ono zabezpieczone – termin przechowywania nagrania ulegnie przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, dowodowego lub sądowego.
 4. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 5 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov.pl) lub przesyłając wniosek na adres Biura Obsługi Interesanta (boi@warszawa.so.gov.pl).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

Klauzula informacyjna dla ławników w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.
Administrator danych informuje, że:
 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl
 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu związanym z wykonywaniem czynności ławnika realizacją praw i obowiązków wynikających z wykonywania czynności ławnika, spoczywających zarówno na Pani/Panu jak i Administratorze (np. rozliczeń finansowych).
 3. W przypadku zbierania od Pani/Pana danych w zakresie, który nie został określony przepisem prawa ani nie wynika z umowy lub wewnętrznej, zgodnej z przepisami prawa regulacji, zawsze będzie odbierana od Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Brak zgody nie może skutkować negatywnie dla wykonywanych przez Panią/Pana czynności ławnika.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez cały okres kadencji ławnika, a także po jej zakończeniu - przez czas określony w odrębnych przepisach, m.in. przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 5 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych Sądu Okręgowego w Warszawie(iod@warszawa.so.gov.pl) lub przesyłając wniosek na adres Oddziału Administracyjnego (oadm@warszawa.so.gov.pl).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.