[tab][tytulTaba]Ochrona danych[/tytulTaba]
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym  w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.

 

Inspektorem ochrony danych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Pan Michał Rujner. Kontakt z inspektorem ochrony danych, realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl, tel. 22 440 40 30.[/tab]

[tab][tytulTaba]Klauzula dla biegłych[/tytulTaba]


Klauzula informacyjna dla biegłych wpisanych na listę przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.
 
Administrator danych informuje, że:
 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl
 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu związanym m.in. z wpisem na listę biegłych, zamieszczeniem danych w Portalu Biegłych SO, wykonywaniem zadań biegłego sądowego oraz realizacją praw i obowiązków wynikających z wykonywania tych zadań, spoczywających zarówno na Pani/Panu jak i Administratorze (np. rozliczeń finansowych).
 3. W przypadku zbierania od Pani/Pana danych w zakresie, który nie został określony przepisem prawa ani nie wynika z umowy lub wewnętrznej, zgodnej z przepisami prawa regulacji, zawsze będzie odbierana od Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Brak zgody nie może skutkować negatywnie dla wykonywanych przez Panią/Pana czynności biegłego.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez cały okres kadencji biegłego, a także po jej zakończeniu - przez czas określony w odrębnych przepisach, m.in. przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 6 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov) lub przesyłając wniosek na adres Oddziału Administracyjnego (oadm@warszawa.so.gov.pl).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.[/tab]


[tab][tytulTaba]
Klauzula dla osób składających skargi i wnioski[/tytulTaba]

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski do Sądu Okręgowego w Warszawie
 
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.
 
Administrator danych informuje, że:
 
 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl
 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu zarejestrowania i rozpoznania wniosku lub skargi składanych m.in. zgodnie z Rozdziałem 5a Działu I ustawy z dnia  27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 ze zm.), Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 ze zm.),  lub wniosków składanych w trybie Ustawy z dnia 6 czerwca 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764) i innych pism rozpoznawanych w trybie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257).
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez czas określony w odrębnych przepisach, m.in. przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 5. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 5 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov.pl) lub przesyłając wniosek na adres Oddziału Administracyjnego (oadm@warszawa.so.gov.pl).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.[/tab]
[tab][tytulTaba]Klauzula dla mediatorów[/tytulTaba]

Klauzula informacyjna dla mediatorów wpisanych na listę przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.

 

Administrator danych informuje, że:

Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl
 1. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu związanym z wpisem na listę mediatorów, wykonywaniem zadań mediatora oraz realizacją praw i obowiązków wynikających z wykonywania tych zadań, spoczywających zarówno na Pani/Panu jak i Administratorze (np. doręczenia korespondencji, rozliczeń finansowych).
 2. W przypadku zbierania od Pani/Pana danych w zakresie, który nie został określony przepisem prawa ani nie wynika z umowy lub wewnętrznej, zgodnej z przepisami prawa regulacji, zawsze będzie odbierana od Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Brak zgody nie może skutkować negatywnie dla wykonywanych przez Panią/Pana czynności mediatora.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres, w którym jest Pani/Pan wpisana/y na listę, a także po jego zakończeniu - przez czas określony w odrębnych przepisach, m.in. przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 5. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 5 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov.pl) lub przesyłając wniosek na adres Oddziału Administracyjnego (oadm@warszawa.so.gov.pl).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.[/tab]


[tab][tytulTaba]Klauzula monitoring wizyjny[/tytulTaba]

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w Sądzie Okręgowym w Warszawie (we wszystkich lokalizacjach) – informacja

 

W związku z pozyskiwaniem Państwa danych osobowych w zakresie wizerunku, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, al. „Solidarności” 127.
Monitoring wizyjny obejmuje budynek (części ogólnodostępne z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych) oraz jego najbliższe otoczenie i stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób (Pracowników oraz wszystkich innych osób przebywających na terenie objętym jego zasięgiem) i ochrony mienia, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na monitorowanym terenie.
Dostęp do zarejestrowanych danych mają jedynie osoby do tego upoważnione.
Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym – m.in. organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.
Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres  nieprzekraczający 21 dni i po tym czasie zostaną nadpisane nowymi nagraniami, z wyjątkiem sytuacji, gdy nagranie może stanowić dowód w postępowaniu i zostało ono zabezpieczone – termin przechowywania nagrania ulegnie przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, dowodowego lub sądowego.
W przypadku uznania, że dane osobowe w ramach systemu monitoringu wizyjnego nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl[/tab]

[tab][tytulTaba]Klauzula rozmowy telefoniczne[/tytulTaba]

Klauzula informacyjna dla osób, których rozmowy telefoniczne są rejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie

 

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemie rejestrowania rozmów telefonicznych w  Sądzie Okręgowy w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie,  al. „Solidarności” 127.
 
Administrator danych informuje, że:
 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl
 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi i bezpieczeństwa, a ich nagrywanie poprzedzone jest Pani/Pana zgodą na kontynuowanie rozmowy.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania, z wyjątkiem sytuacji, gdy nagranie może stanowić dowód w postępowaniu i zostało ono zabezpieczone – termin przechowywania nagrania ulegnie przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, dowodowego lub sądowego.
 4. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 5 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov.pl) lub przesyłając wniosek na adres Biura Obsługi Interesanta (boi@warszawa.so.gov.pl).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.[/tab]

[tab][tytulTaba]Klauzula dla ławników[/tytulTaba]

Klauzula informacyjna dla ławników w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.
Administrator danych informuje, że:
 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl
 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu związanym z wykonywaniem czynności ławnika realizacją praw i obowiązków wynikających z wykonywania czynności ławnika, spoczywających zarówno na Pani/Panu jak i Administratorze (np. rozliczeń finansowych).
 3. W przypadku zbierania od Pani/Pana danych w zakresie, który nie został określony przepisem prawa ani nie wynika z umowy lub wewnętrznej, zgodnej z przepisami prawa regulacji, zawsze będzie odbierana od Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Brak zgody nie może skutkować negatywnie dla wykonywanych przez Panią/Pana czynności ławnika.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez cały okres kadencji ławnika, a także po jej zakończeniu - przez czas określony w odrębnych przepisach, m.in. przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 5 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych Sądu Okręgowego w Warszawie(iod@warszawa.so.gov.pl) lub przesyłając wniosek na adres Oddziału Administracyjnego (oadm@warszawa.so.gov.pl).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.


[/tab]