Sygn. akt II K 292/18

 

             

 

Zarządzenie

 

Dnia   18 maja  2018 r.

 

Sędzia Sądu Rejonowego w Pruszkowie, II Wydział Karny – Albert Parzyszek

 

po rozpoznaniu

w sprawie przeciwko   Mateuszowi  K. i Piotrowi Ch.

z  urzędu

na podstawie art.  357§3 kpk i  § 68 regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

 

zarządza:

I. ograniczyć liczbę przedstawicieli środków masowego przekazu na sali rozprawy do 15 osób (na podstawie legitymacji prasowych, a jedna redakcja, stacja telewizyjna czy radiowa albo portal informacyjny uzyskać może maksymalnie 2 karty wstępu), karty wstępu na dany termin rozprawy uzyskać będzie można po złożeniu stosownego wniosku w Biurze Podawczym tut. Sądu nie później niż w dniu poprzedzającym termin danej rozprawy, o przydziale kart wstępu decydować będzie kolejność zgłoszeń,
II. ograniczyć udział publiczności w rozprawie do 10 osób, które to osoby na salę rozpraw wpuszczane będą po okazaniu kart wstępu na dany termin rozprawy uzyskanych po złożeniu stosownego wniosku w Biurze Podawczym tut. Sądu nie później niż w dniu poprzedzającym termin danej  rozprawy, o przydziale kart wstępu decydować będzie kolejność zgłoszeń,
III. bez konieczności uzyskania kart wstępu zostaną wpuszczeni na salę rozpraw:
uczestnicy postępowania sądowego tj. prokurator, oskarżyciele posiłkowi i ich pełnomocnicy, oskarżeni i ich obrońcy oraz wezwani świadkowie,
IV.oskarżeni oraz oskarżyciele posiłkowi otrzymają po dwie karty wstępu na okaziciela ważne na wszystkie terminy rozpraw dla osób wskazanych przez siebie,
V.treść powyższego zarządzenia opublikować na portalu informacyjnym Sądu Rejonowego w Pruszkowie i Sądu Okręgowego w Warszawie.