Oświadczenie

W nawiązaniu do zamieszczonego na stronie internetowej wawalove.wp.pl artykułu z  dnia 6 marca 2018 r. „Dyplomata oskarżony o posiadanie sadystycznych nagrań. Proces jeszcze się nie zaczął” Sąd Okręgowy w Warszawie informuje, że Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Pani Marzenna Ahvazi – Karwowska nie udzielała żadnych – ani oficjalnych, ani nieoficjalnych - informacji dotyczących postępowania w sprawie o sygn. akt
III 357/17 przeciwko Jarosławowi G.

Wedle relacji Pani Sędzi, 5 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Sądu w przedmiocie wniosku obrońcy oskarżonego Jarosława G. o zwrot sprawy prokuratorowi. W posiedzeniu uczestniczył prokurator oraz obrońca oskarżonego. Wniosek nie został uwzględniony.

Po wyjściu z sali rozpraw podszedł do Pani Sędzi mężczyzna, który przedstawił się jako dziennikarz Gazety Wyborczej i zapytał o wynik posiedzenia. Pani Sędzia poinformowała ww., że nie może udzielać mu jakichkolwiek informacji na temat sprawy i skierowała do Sekcji Prasowej SO w Warszawie.

                                                                                                                                 Samodzielna Sekcja Prasowa
Informacja roczna o działalności sądów działających na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2017


Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 marca 2018 r.

Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
 


Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie


W dniu 26.02.2018 r. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie pozytywnie zaopiniowało Informację roczną Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o działalności sądów działających na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2017. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Uchwała nr 3

Uchwała nr 4
KOMUNIKAT

W związku z zainteresowaniem ze strony mediów, uprzejmie informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 19 lipca 2017 r. wydał wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych Doroty O.-W. przeciwko Jackowi P.

 

Był to wyrok zaoczny. Adres pozwanego wskazany w pozwie był tożsamy z adresem zameldowania pozwanego widniejącym w bazie Pesel2-Sad.

 

Sąd orzekł co następuje:
- zobowiązał pozwanego do złożenia oświadczenia (przeprosin) w formie nowego wpisu na portalu internetowym „Twitter.com” i opublikowania go na swoim profilu przy zastosowaniu funkcji „przypnij na swoim profilu” przez okres 3 (trzech) tygodni od daty publikacji,
w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku;
-
zobowiązał pozwanego do złożenia oświadczenia w formie ogłoszenia na stronie głównej serwisu internetowego „Wyborcza.pl” pod adresem www.wyborcza.pl, widocznego przez nieprzerwany okres 72 godzin od daty zamieszczenia, jako integralna część strony internetowej, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku;
- zobowiązał pozwanego do złożenia oświadczenia w formie ogłoszenia w magazynie „Wysokie Obcasy”, stanowiącym sobotni dodatek do dziennika „Gazeta Wyborcza,
w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku;
- w razie niewykonania powyższego przez pozwanego, upoważnił powódkę do opublikowania treści oświadczeń na koszt pozwanego;
- nakazał pozwanemu usunięcie wpisu na portalu „Twitter.com” z dnia 2 października 2016 r. opublikowanego pod jego adresem, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku;
- zasądził od pozwanego na rzecz Stowarzyszenia „Spoza” w Warszawie nr KRS 0000123781 kwotę 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty tytułem zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez powoda cel społeczny;
- zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 4627 zł (cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem) tytułem zwrotu kosztów procesu.

 

W ustawowym terminie pozwany nie wniósł sprzeciwu od wyroku zaocznego, w związku z czym wyrok został uznany za prawomocny z dniem 26 sierpnia 2017 r.

 

W dniu  13 listopada 2017 r. pozwany wniósł sprzeciw od wyroku zaocznego, złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu i wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku zaocznego.

W dniu 5 stycznia 2018 r. Sąd oddalił wniosek pozwanego o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego, odrzucił sprzeciw pozwanego oraz odrzucił wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku zaocznego.

Do chwili obecnej nie wpłynęło na Biuro Podawcze Sądu zażalenie na to postanowienie.
[wyroznik]Informacji dotyczących terminów posiedzeń i rozpraw udziela wyłącznie Samodzielna Sekcja Prasowa. [/wyroznik]

[wyroznik]Zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w obiektach sądowych zlokalizowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wprowadzony został zakaz fotografowania / filmowania / następujących miejsc.[/wyroznik]

 

 1. strefa kontroli osób wchodzących do obiektów;
 2. pomieszczenia węzła kasowego wraz ze strefą okienek kasowych i częścią korytarza, w którym są usytuowane
  – w czasie godzin ich otwarcia;
 3. pomieszczenia archiwów sądowych;
 4. serwerownie, punkty dystrybucyjne i pozostałe pomieszczenia techniczne;
 5. dziedzińce i parkingi wewnętrzne;
 6. pomieszczenia i strefy ochronne będące w dyspozycji Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych, w szczególności Kancelaria Tajna (wraz z fragmentem korytarza w bezpośredniej bliskości wejścia do niej), archiwa Kancelarii Tajnej,
  strefa ochronna z salą przeznaczoną do rozpraw i posiedzeń niejawnych (wraz z częścią korytarza przylegającego bezpośrednio do niej);
 7. pomieszczenia będące w dyspozycji Straży Sądowej;
 8. pomieszczenia będące w dyspozycji Policji Sądowej, w tym przeznaczone dla osób zatrzymanych i konwojowanych;
 9. teren wygrodzony wraz z budynkiem, w którym zlokalizowane są sale do rozpraw o podwyższonym stopniu ryzyka oraz budynek, w którym znajduje się strefa kontroli osób wchodzących, zlokalizowane przy ul. Kocjana 3 w Warszawie.

Uwaga: Nagrania wypowiedzi odbywają się w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. "Solidarności" 127 (pok. 336) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.