Informacja roczna o działalności sądów działających na obszarze okręgu SO w Warszawie w roku 2018

Sprostowanie z dnia 26.03.2019 r. dot. Informacji rocznej o działalności sądów działających na obszarze okręgu SO w Warszawie w roku 2018


Informacja roczna o działalności sądów działających na obszarze okręgu SO w Warszawie w roku 2018 z uwzględnieniem sprostowania z dnia 26.03.2019 r.

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 lutego 2019 roku

Uchwała


W związku z zainteresowaniem opinii publicznej sprawą wytoczoną w postępowaniu grupowym przeciwko Volkswagen AG (sygn. akt III C 1310/16) uprzejmie informujemy, że:

- Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z 27 listopada 2017 r. odrzucił pozew w tej sprawie: link do postanowienia z uzasadnieniem

- Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z 02 października 2018 r. w sprawie sygn. akt VI ACz 537/18 oddalił zażalenie powoda  na to postanowienie, podzielając stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie: link do postanowienia z uzasadnieniem

- W sprawie tej 14 grudnia 2018 r. do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wpłynęła skarga kasacyjna złożona przez pełnomocnika powoda.


W związku z zainteresowaniem opinii publicznej uprzejmie informujemy, że sprawa o sygn. akt IV C 1386/18 to sprawa z powództwa sędziów:
Agnieszki Ch.-K. Janusza K., Kingi M., Anny W., Joanny Cz., Bogusława K., Marka M., Magdaleny S., Renaty Z., Grzegorza B., Liliany K., Joanny M., Agnieszki R., Katarzyny W., Elżbiety B., Agnieszki J., Jarosława Ł., Piotra P., Pawła W., Tomasza G., Sylwii K., Ewy O., Jarosława T., Anny G., Barbary K., Beaty M., Ewy Sz. Waldemara Ż., Edyty B., Bożeny J., Marty Ł., Urszuli P.-R., Agaty W.-K., Macieja F., Beaty K., Dariusza M., Justyny S.-P., Ireny Ż.-S.
przeciwko Tomaszowi S.
o sprostowanie w trybie  prawa prasowego.
Kwestie opłat od wnoszonych pism procesowych reguluje ustawa z dnia  28 lipca 2005 r.  o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.). Zgodnie z art. 3 ust.  2 pkt 1 cyt. ustawy  opłacie podlega pozew. Sprawy o roszczenia wynikające z prawa prasowego nie zostały wprost wyszczególnione w powołanej ustawie, niemniej jednak z uwagi na ich niemajątkowy charter z reguły przyjmuje się, że podlegają opłacie stałej ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 12  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wynoszącej 600 zł.
Strona powodowa przy wnoszeniu pozwu opłaciła 600 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu w dniu 04.12.2018 r. i w dniu 05.12.2018 r. opłata ta została zaksięgowana przez Sąd. Opłata ta nie została zwrócona i znajduje się na rachunku Sądu. 
W dniu 04.12.2018 r. zarządzeniem sędziego referenta ustalono, że sprawa ta jest wolna od opłat. 
Motywy rozstrzygnięcia w zakresie kosztów postępowania w sprawie IV C 1386/18 zostaną podane w uzasadnieniu orzeczenia kończącego sprawę (art. 108 § 1 k.p.c.).

 

Samodzielna Sekcja Prasowa
Sądu Okręgowego w Warszawie


Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2018 roku

Uchwała nr 1
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4


W związku z publikacją w dniu 13 grudnia 2018 r. artykułu na portalu GAZETA PRAWNA.PL autorstwa red. Miry Suchodolskiej pt. „Wiedza o orzeczeniach TSUE może naruszyć niezawisłość sędziowską?” uprzejmie informujemy co następuje:
Sędziowie znają prawo, w tym orzecznictwo TSUE, które stanowi część porządku prawnego UE, i które jest dostępne dla każdego sędziego na stronie TSUE, także w języku polskim – podobnie jak orzeczenia SN, NSA czy TK są dostępne na ich stronach.
Sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie mają ponadto dostęp do programów informacji prawnej LEX i LEGALIS, w których zamieszczane są także orzeczenia TSUE.
Znajomość tematyki prawnej dotyczącej rozpoznawanych spraw, w tym orzecznictwa i poglądów doktryny to podstawy warsztatu pracy sędziego.
Prezes Sądu nie ingeruje w treść orzeczeń wydawanych przez sędziów, ani w żadne ich czynności objęte sferą niezawisłości sędziowskiej.
Do kompetencji Prezesa Sądu należy jednak dbałość o jednolitość orzecznictwa. Dlatego też między innymi istotne wyroki TSUE i SN są rozsyłane do wiadomości sędziów w Sądzie Okręgowym w Warszawie i sądach rejonowych w okręgu celem zwrócenia na nie ich uwagi.
[Nie jest to natomiast przedmiot petycji w rozumieniu Ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870).]
I tak m.in. 17 września 2018 r. podano do wiadomości sędziów wyrok TSUE z dnia 13 września 2018 r. – a to ze względu na konieczność ujednolicenia praktyki wydawania nakazów zapłaty w sprawach konsumenckich. Orzeczenie TSUE w sprawie C 632/17 z dnia 28 listopada 2018 r. jest kolejnym orzeczeniem w tej materii, potwierdzającym dotychczasową linię orzeczniczą Trybunału. Także treść tego orzeczenia na polecenie Prezesa podano do wiadomości Sędziów w dniu 14.12.2018 r.Zaproszenie na briefing prasowy

W poniedziałek, 26 listopada 2018 r. o godz. 16.45 w sali nr 221 w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy al. ,,Solidarności” 127 odbędzie się briefing prasowy w sprawie tragedii na placu zabaw przy ul. Konarskiego.
Uprzejmie informujemy, że sprawa o sygn. akt XXIV C 242/18 z powództwa R.A.S.P. sp. z o.o. p-ko Witoldowi G. o ochronę dóbr osobistych została zdjęta z wokandy zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału. Decyzja w tym zakresie należy do kompetencji Przewodniczącego Wydziału. Kolejny termin rozprawy zostanie wyznaczony niezwłocznie. Zostaną o nim Państwo powiadomieni.Uprzejmie informujemy, że Departament Sprawiedliwości i Równości w Dublinie powiadomił Sąd Okręgowy w Warszawie, że w dniu 19 listopada 2018 r.  Sąd Wyższej Instancji w Irlandii wydał zarządzenie o ekstradycji do Polski Artura C., na mocy Rozdziału 16 Ustawy w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania z r. 2003 r. Zanonimizowaną treść zawiadomienia zamieszczamy poniżej.Departament Sprawiedliwości                                                                

 i Równości

                                                51 St. Stephen’s Greek, Dublin 2, D02 HK52

 (…)

 

Sąd Okręgowy w Warszawie

VIII Wydział Karny

00-898 Warszawa

Aleja Solidarności 127   

 

(…)

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 listopada 2018 roku  Sąd Wyższej Instancji [High Court] wydał zarządzenie o wydaniu Artura C. na mocy Rozdziału 16 Ustawy w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania z r. 2003, na podstawie nakazu otrzymanego z Państwa biura.

 

Przed wydaniem przysługuje 15-dniowy okres na złożenie apelacji, po upływie którego Pan C. musi zostać wydany w ciągu 10 dni.  Informujemy, że wydanie musi mieć miejsce przed 13 grudnia 2018 roku. Jeżeli zarządzenie wydania zostanie zaskarżone, poinformujemy Państwa o tym fakcie niezwłocznie.          

 

(…)W związku z zainteresowaniem mediów uprzejmie informujemy, że Sąd Wyższej Instancji w Irlandii skierował zapytanie do Sądu Okręgowego w Warszawie, na które została udzielona odpowiedź. Zanonimizowaną treść pytań oraz odpowiedzi zamieszczamy poniżej.


Zapytanie z Sądu Wyższej Instancji w Irlandii
Odpowiedź Sądu Okręgowego w Warszawie + załącznik

Dodatkowe pytania z Sądu Wyższej Instancji w Irlandii
Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 września 2018 roku


Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5
Uchwała nr 6


Postanowienie z dnia 19.09.2018 r. w sprawie sygn. akt XXV Ns 155/18


 

Komunikat w sprawie VIII K 146/18 (pytanie prejudycjalne do TSUE)

 

W związku z zainteresowaniem mediów oraz w nawiązaniu do oświadczenia Prokuratury Okręgowej w Płocku, Sąd Okręgowy w Warszawie uprzejmie informuje:

 

 1. akt oskarżenia w sprawie VIII K 146/18 wpłynął do Sądu 2 lipca 2018 r. Obejmuje zdarzenia z lat 2002-2003. Postępowanie dotyczy trzech oskarżonych, którym postawiono dwa zarzuty. Wobec żadnego z tych oskarżonych nie jest stosowany w tej sprawie ani środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, ani wolnościowe środki zapobiegawcze.
 2. Sąd orzekający w tej sprawie wystosował w dniu 4 września 2018 r. pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

        W załączeniu treść postanowienia w sprawie VIII K 146/18.


 

Ocena Informacji rocznej sporządzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o działalności sądów działających na obszarze Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2017

                                                                                          Oświadczenie


W związku z artykułem opublikowanym w Gazecie Wyborczej w dniu 25 czerwca 2018 roku pt. „Jak aresztowano prezesa GetBacku” i pojawiających się insynuacji co do rzekomej stronniczości Pani sędzi Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie Magdaleny Dziekańskiej  należy stwierdzić, że obowiązujące przepisy prawa (tj. kodeksu postępowania karnego) nie przewidują możliwości „samowyłączenia”  się sędziego od rozpoznawania konkretnej sprawy.   Oświadczenie Pani sędzi Magdaleny Dziekańskiej o istniejących okolicznościach, które subiektywnie mogłyby wywołać wątpliwości co do Jej bezstronności, nie były kwestionowane przez strony (chociażby w formie wniosku o jej wyłączenie z rozpoznania tej sprawy), a niezależny sąd uznał w swym orzeczeniu i obszernym uzasadnieniu, że takie wątpliwości co do bezstronności sędzi Magdaleny Dziekańskiej nie mają miejsca. W świetle powyższego uznać należy, że przytoczona publikacja zamieszczona w „Gazecie Wyborczej” może naruszać dobre imię i godność sędziego Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Dziekańskiej i jednocześnie podważać społeczne zaufanie do ogólnie pojętego wymiaru sprawiedliwości.    W nawiązaniu do artykułu Pani Ewy Ivanovej „Skok przez szczeble sędziego z KRS", który ukazał się w Gazecie Wyborczej 23 lipca 2018 r., uprzejmie informujemy, że decyzja w zakresie wstrzymania wpływu spraw Wiceprezesowi Drajewiczowi nastąpiła na wniosek Sędziego. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie decyzją nr K-1110-1141/17 z dnia 9 października 2017 r. w trybie art. 47a § 5 USP wstrzymała Sędziemu wpływ spraw na okres od dnia 9 października 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r. Decyzja ta motywowana była m.in. koniecznością załatwienia przez sędziego sprawy o sygn. akt III K 1843/07 o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk wymagającej nadzwyczajnego nakładu pracy: liczącej 241 tomów akt głównych oraz 37 tomów akt załączonych, w której występuje 704 pokrzywdzonych i 999 świadków. Od decyzji o wstrzymaniu wpływu żaden z sędziów nie wniósł odwołania.

W załączeniu uprzejmie przedstawiamy pełne odpowiedzi, jakie zostały udzielone Pani Redaktor w przedmiotowej sprawie:

Załącznik Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5Oświadczenie

W nawiązaniu do zamieszczonego na stronie internetowej wawalove.wp.pl artykułu z  dnia 6 marca 2018 r. „Dyplomata oskarżony o posiadanie sadystycznych nagrań. Proces jeszcze się nie zaczął” Sąd Okręgowy w Warszawie informuje, że Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Pani Marzenna Ahvazi – Karwowska nie udzielała żadnych – ani oficjalnych, ani nieoficjalnych - informacji dotyczących postępowania w sprawie o sygn. akt
III 357/17 przeciwko Jarosławowi G.

Wedle relacji Pani Sędzi, 5 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Sądu w przedmiocie wniosku obrońcy oskarżonego Jarosława G. o zwrot sprawy prokuratorowi. W posiedzeniu uczestniczył prokurator oraz obrońca oskarżonego. Wniosek nie został uwzględniony.

Po wyjściu z sali rozpraw podszedł do Pani Sędzi mężczyzna, który przedstawił się jako dziennikarz Gazety Wyborczej i zapytał o wynik posiedzenia. Pani Sędzia poinformowała ww., że nie może udzielać mu jakichkolwiek informacji na temat sprawy i skierowała do Sekcji Prasowej SO w Warszawie.

                                                                                                                                 Samodzielna Sekcja Prasowa
Informacja roczna o działalności sądów działających na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2017


Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 marca 2018 r.

Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
 


Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie


W dniu 26.02.2018 r. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie pozytywnie zaopiniowało Informację roczną Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o działalności sądów działających na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2017. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Uchwała nr 3

Uchwała nr 4
KOMUNIKAT

W związku z zainteresowaniem ze strony mediów, uprzejmie informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 19 lipca 2017 r. wydał wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych Doroty O.-W. przeciwko Jackowi P.

 

Był to wyrok zaoczny. Adres pozwanego wskazany w pozwie był tożsamy z adresem zameldowania pozwanego widniejącym w bazie Pesel2-Sad.

 

Sąd orzekł co następuje:
- zobowiązał pozwanego do złożenia oświadczenia (przeprosin) w formie nowego wpisu na portalu internetowym „Twitter.com” i opublikowania go na swoim profilu przy zastosowaniu funkcji „przypnij na swoim profilu” przez okres 3 (trzech) tygodni od daty publikacji,
w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku;
-
zobowiązał pozwanego do złożenia oświadczenia w formie ogłoszenia na stronie głównej serwisu internetowego „Wyborcza.pl” pod adresem www.wyborcza.pl, widocznego przez nieprzerwany okres 72 godzin od daty zamieszczenia, jako integralna część strony internetowej, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku;
- zobowiązał pozwanego do złożenia oświadczenia w formie ogłoszenia w magazynie „Wysokie Obcasy”, stanowiącym sobotni dodatek do dziennika „Gazeta Wyborcza,
w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku;
- w razie niewykonania powyższego przez pozwanego, upoważnił powódkę do opublikowania treści oświadczeń na koszt pozwanego;
- nakazał pozwanemu usunięcie wpisu na portalu „Twitter.com” z dnia 2 października 2016 r. opublikowanego pod jego adresem, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku;
- zasądził od pozwanego na rzecz Stowarzyszenia „Spoza” w Warszawie nr KRS 0000123781 kwotę 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty tytułem zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez powoda cel społeczny;
- zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 4627 zł (cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem) tytułem zwrotu kosztów procesu.

 

W ustawowym terminie pozwany nie wniósł sprzeciwu od wyroku zaocznego, w związku z czym wyrok został uznany za prawomocny z dniem 26 sierpnia 2017 r.

 

W dniu  13 listopada 2017 r. pozwany wniósł sprzeciw od wyroku zaocznego, złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu i wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku zaocznego.

W dniu 5 stycznia 2018 r. Sąd oddalił wniosek pozwanego o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego, odrzucił sprzeciw pozwanego oraz odrzucił wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku zaocznego.

Do chwili obecnej nie wpłynęło na Biuro Podawcze Sądu zażalenie na to postanowienie.
[wyroznik]Informacji dotyczących terminów posiedzeń i rozpraw udziela wyłącznie Samodzielna Sekcja Prasowa. [/wyroznik]

[wyroznik]Zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w obiektach sądowych zlokalizowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wprowadzony został zakaz fotografowania / filmowania / następujących miejsc.[/wyroznik]

 

 1. strefa kontroli osób wchodzących do obiektów;
 2. pomieszczenia węzła kasowego wraz ze strefą okienek kasowych i częścią korytarza, w którym są usytuowane
  – w czasie godzin ich otwarcia;
 3. pomieszczenia archiwów sądowych;
 4. serwerownie, punkty dystrybucyjne i pozostałe pomieszczenia techniczne;
 5. dziedzińce i parkingi wewnętrzne;
 6. pomieszczenia i strefy ochronne będące w dyspozycji Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych, w szczególności Kancelaria Tajna (wraz z fragmentem korytarza w bezpośredniej bliskości wejścia do niej), archiwa Kancelarii Tajnej,
  strefa ochronna z salą przeznaczoną do rozpraw i posiedzeń niejawnych (wraz z częścią korytarza przylegającego bezpośrednio do niej);
 7. pomieszczenia będące w dyspozycji Straży Sądowej;
 8. pomieszczenia będące w dyspozycji Policji Sądowej, w tym przeznaczone dla osób zatrzymanych i konwojowanych;
 9. teren wygrodzony wraz z budynkiem, w którym zlokalizowane są sale do rozpraw o podwyższonym stopniu ryzyka oraz budynek, w którym znajduje się strefa kontroli osób wchodzących, zlokalizowane przy ul. Kocjana 3 w Warszawie.

Uwaga: Nagrania wypowiedzi odbywają się w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. "Solidarności" 127 (pok. 336) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.