Co daje mi mediacja?

 

Przede wszystkim poczucie sprawczości, bo pozwala w stosunkowo nieformalny sposób  rozmawiać o przedmiocie sporu bezpośrednio z drugą Stroną przy wsparciu wyznaczonego przez Sąd Mediatora.

 

Ze względu na krótki czas trwania – od jednego do trzech miesięcy – mediacja daje Ci możliwość szybkiego i skutecznego rozwiązania sporu, gdyż postępowania sądowe, z różnych przyczyn, są zazwyczaj długotrwałe. W Sądzie Okręgowym w Warszawie czas postępowania sądowego wynosi w I instancji średnio trzy lata.

 

Mediacja umożliwia zakończenie konfliktu w neutralnej atmosferze bez poczucia przegranej
u żadnej ze Stron.

 

Jeśli mediacja zakończy się ugodą, którą zatwierdzi Sąd, Powód otrzyma zwrot 100% wniesionej opłaty sądowej – jeśli nie doszło jeszcze do rozprawy, a 75% opłaty w przypadku, gdy dojdzie do zawarcia ugody przed Mediatorem po rozpoczęciu rozprawy.

 

Czym postępowanie mediacyjne różni się od postępowania sądowego?

 

W postępowaniu sądowym Sędzia koncentruje się przede wszystkim na przeszłości, tj. faktach
i materiałach dowodowych. W postępowaniu mediacyjnym, o ile przeszłość stanowi punkt wyjściowy do rozmów, to jednak Mediator koncentruje się na przyszłości i sposobach rozwiązania konfliktu.

W postępowaniu sądowym nie masz możliwości bezpośredniego komunikowania się z drugą Stroną. W trakcie postępowania mediacyjnego możesz bezpośrednio i w formalnie nieograniczony sposób komunikować się z drugą Stroną w zakresie, na jaki zgodzicie się na wstępnym etapie mediacji.

 

 Co, jeśli mediacja się nie uda?

 

W takiej sytuacji sprawa wraca do Sądu. Warto przy tym zaznaczyć, że w związku z poufnością mediacji Strony nie będą mogły powoływać się na informacje, o których dowiedziały się w trakcie mediacji.

 

Co, jeśli mediacja zakończyła się ugodą, ale druga Strona nie realizuje zawartych
w niej postanowień?

 

W przypadku gdy Strony porozumiały się co do sposobu rozwiązania sporu sporządzana jest ugoda. Jest to dokument, w którym zawarte są warunki wynegocjowane przez Strony w trakcie postępowania mediacyjnego. Dokument ten, po podpisaniu przez Strony, jest zatwierdzany przez Sąd, przez co nabiera mocy prawomocnego orzeczenia sądowego. Egzekucję postanowień ugody umożliwia nadanie jej klauzuli wykonalności. W praktyce oznacza to, że ugoda z nadaną klauzulą wykonalności może być – w przypadku nierealizowania jej postanowień przez jedną ze Stron – bezpośrednią podstawą do prowadzenia egzekucji.

 

Czy przystępując do mediacji muszę mieć Pełnomocnika?  

 

Nie, choć w przypadku spraw trafiających do Sądów Okręgowych korzystanie z usług Pełnomocników, także w postępowaniach mediacyjnych, stanowi bardzo powszechną praktykę.

Jaka jest rola Pełnomocników w postępowaniu mediacyjnym?


Pełnomocnik w imieniu Strony uzgadnia z Mediatorem warunki prowadzenia mediacji.

Pełnomocnik doradza Stronie w zakresie aspektów prawnych prowadzonego sporu.

Pełnomocnik pomaga zrozumieć Stronie, jakie informacje mogą być istotne dla pomyślnie przeprowadzonego procesu mediacji. Wspiera Stronę w podejmowaniu decyzji, które są dla niej najlepsze.

Pełnomocnik może prowadzić negocjacje w imieniu Strony w uzgodnionym zakresie. Informuje przy tym Stronę o potencjalnych konsekwencjach prawnych podejmowanych decyzji. Pełnomocnik mający doświadczenie w postępowaniach mediacyjnych często skutecznie doprowadza do wynegocjowania najlepszych dla Strony rozwiązań.

 

W przypadku zawarcia ugody Pełnomocnik pomaga w sporządzeniu tego dokumentu w oparciu o obowiązujące przepisy. Gwarantuje to, że dokument ten zostanie zatwierdzony przez Sąd i że zostanie mu nadana klauzula wykonalności dająca podstawę do prowadzenia egzekucji.

 

Jaka jest rola Mediatora w postępowaniu mediacyjnym?

 

Mediator nie orzeka o winie i karze, za to – poprzez aktywne słuchanie oraz koordynowanie komunikacji – pomaga Stronom uświadomić sobie jakie są źródła ich sporu.

 

Mediator – poprzez zadawane pytania – pomaga Stronom wypracować satysfakcjonujące je
i możliwe do zrealizowania rozwiązanie. 

 

Gdzie i w jakim terminie odbywa się mediacja?

 

Najczęściej to Mediator proponuje miejsce spotkania. Nie wyklucza to jednak możliwości spotkania się w innym miejscu pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez obie Strony i Mediatora.

Termin na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego wyznacza Sąd i – jak wspomniano wyżej – wynosi on od jednego do trzech miesięcy.

 

 

 

* Materiał opracował: Mediator Krzysztof Roś, Europejskie Centrum Mediacji Consensius