Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci na stałych mediatorów sądowych określa:
 1. Ustawa  z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r.  poz. 133)
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 z póżn.zm)
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 roku – w sprawie prowadzenia list stałych mediatorów (Dz. U. z 2016r. poz. 122)
 
Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która:
 1. spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.);
 2. ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji;
 3. ukończyła 26 lat;
 4. zna język polski;
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.
Art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.): mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.

Wpisu na listę stałych mediatorów dokonuje prezes sądu okręgowego
 w drodze decyzji wydawanej na wniosek osoby ubiegającej się o wpis.

Do wniosku o wpis na listę stałych mediatorów dołącza się
 oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 157a pkt 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.01.2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 28.01.2016 r., poz. 122)
Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w art. 157a pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, osoba ubiegająca się o wpis składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Osoba ubiegająca się o wpis jest obowiązana do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa lub wysłać pocztą.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu sądowego powołano do życia instytucję mediacji w sprawach cywilnych, będącą alternatywą wobec tradycyjnego modelu postępowania sądowego. Mediacja ma ułatwić stronom pojednanie się, rozwikłanie sporu (zawarcie ugody), dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych, rozpoznawanych
w wydziałach cywilnych, rodzinnych, pracy i ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Mediacja ma ułatwić dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych, a jednocześnie skutecznie udzielać ochrony prawnej podmiotom - stronom postępowania. W drodze mediacji można rozstrzygnąć spór cywilnoprawny poprzez zawarcie ugody przed mediatorem. Ugoda taka będzie miała moc prawną ugody sądowej, po zatwierdzeniu jej przez sąd (art. 183 15 k.p.c.). Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywać też będzie bieg przedawnienia (art. 123 § 1 k.c.). Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 r. nr 172 poz. 1438), która weszła w życie dnia 10 grudnia 2005 r. (Dział II Postępowanie przed sądami pierwszej instancji. Rozdział 1 Mediacja i postępowanie pojednawcze. Oddział 1 Mediacja art. 1831-18315 k.p.c.) W odróżnieniu do mediacji karnej
i nieletnich Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu
w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych. Zgodnie z tą ustawą organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne (art. 1832 § 3 k.p.c.). Informacje o listach stałych mediatorów oraz utworzonych ośrodkach mediacyjnych przekazywane są Prezesowi Sądu Okręgowego. Mediatorem
w sprawach cywilnych nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku (art. 1832 § 2 k.p.c.).  Mediatorami w sprawach o rozwód i separację mogą być również kuratorzy sadowi oraz osoby wykazane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno – konsultacyjne art. 436 § 3 k.p.c. Przepis ten ma zastosowanie również w postępowaniu w innych sprawach rodzinnych i w sprawach opiekuńczych. Przedmiotem mediacji może być także określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli uczestnicy postępowania nie uzgodnili osoby mediatora, sąd kieruje ich do mediacji prowadzonej przez mediatora, o którym mowa w art. 436 § 3 k.p.c. albo do stałego mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.

Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

 1. wniosek o wpis do wykazu,
 2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. kopię statutu,
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego,Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania na listę instytucji osób godnych zaufania podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Wiceprezesów al. „Solidarności” 127, pok. 341,  tel. 22-440-11-68, 22-440-80-55