Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci na stałych mediatorów sądowych określa:
  1. Ustawa  z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r.  poz. 133)
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 z póżn.zm)
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 roku – w sprawie prowadzenia list stałych mediatorów (Dz. U. z 2016r. poz. 122)
 
Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która:
  1. spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.);
  2. ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji;
  3. ukończyła 26 lat;
  4. zna język polski;
  5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.
Art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.): mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.

Wpisu na listę stałych mediatorów dokonuje prezes sądu okręgowego
 w drodze decyzji wydawanej na wniosek osoby ubiegającej się o wpis.

Do wniosku o wpis na listę stałych mediatorów dołącza się
 oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 157a pkt 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.01.2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 28.01.2016 r., poz. 122)
Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w art. 157a pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, osoba ubiegająca się o wpis składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Osoba ubiegająca się o wpis jest obowiązana do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa lub wysłać pocztą.