Kierownik Biura Obsługi Interesantów w tym Czytelni akt
Agnieszka Lasota
 

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów oraz Czytelnią akt
Biuro Obsługi Interesantów al. ,,Solidarności'' 127, tel. 22 440 80 00, email: boi@warszawa.so.gov.pl 
Biuro Obsługi Interesantów ul. Płocka 9, tel. 22 440 50 00, email: boi.plocka@warszawa.so.gov.pl 
Biuro Obsługi Interesantów ul. Czerniakowska 100, tel. 22 440 07 27 lub 22 440 07 28, email: boi.gosp@warszawa.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów we wszystkich siedzibach Sądu Okręgowego w Warszawie czynne:
poniedziałek: 8.30 - 18.00
wtorek - piątek: 8.30 - 15.30W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.

Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.

Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu.
W związku z wprowadzeniem nowego systemu teleinformatycznego w VII Wydziale Cywilnym Rejestrowym Sądu Okręgowego
w Warszawie w dniach 2-4 stycznia 2017 roku ograniczone będzie wydawanie wyciągów z rejestru funduszy inwestycyjnych. 
Za utrudnienia przepraszamy!
Informujemy, że w Sądzie Okręgowym w Warszawie został uruchomiony automatyczny moduł telefoniczny umożliwiający uzyskanie informacji o statusie spraw, które są prowadzone w wydziałach zlokalizowanych w budynkach przy al. ,,Solidarności" 127, ul. Płockiej 9 i ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.
Informacje o statusie sprawy można uzyskać dzwoniąc odpowiednio pod numery: 22 440 80 00 (al. "Solidarności"), 22 440 50 00 (ul. Płocka) oraz 22 440 07 27/28 (ul. Czerniakowska)
Do obsługi systemu niezbędne jest włączenie w aparacie telefonicznym funkcji tonowego wybierania. Po nawiązaniu połączenia z automatycznym modułem informacyjnym należy wybrać z klawiatury telefonu sygnaturę akt.

System informuje o:
- wyznaczonych terminach rozprawy i posiedzeń (jeśli jest wyznaczony),
- dacie uprawomocnienia się orzeczenia,
- dacie wydania orzeczenia, zarządzenia,
- dacie wysłania i zwrotu akt przez biegłego,
- dacie wpływu wniosku o uzasadnienie oraz apelacji,
- dacie wpływu pisma,
- dacie przesłania akt do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Interesanci Sądu Okręgowego w Warszawie, których sprawy są rozpoznawane w wydziałach przy al. "Solidarności" 127 przyjmowani są wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów na parterze, w korytarzu G, pokój nr 20 i Czytelni akt, pokój nr 11.
Interesanci Sądu Okręgowego w Warszawie, których sprawy rozpoznawane są w wydziałach przy ul. Płockiej 9 przyjmowani są wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów i Czytelni akt na parterze, w holu głównym siedziby.
Interesanci, których sprawy rozpoznawane są w Wydziałach Gospodarczych Sądu Okręgowego w Warszawie, przyjmowani są wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów przy ul. Czerniakowskiej 100, na parterze w holu głównym i Czytelni akt, na parterze, pokój nr 53.

Zasady udzielania informacji przez Biuro Obsługi Interesantów telefonicznie
Zgodnie z §97 ust.1 rozporządzenia MS z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.Urz.MS poz. 2316), pracownicy BOI udzielają telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury sprawy lub oznaczenia stron i przedmiotu sprawy.

Zakres udzielanych informacji
1. dane umieszczane na wokandzie sądowej:
- imiona i nazwiska sędziów,
- sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień, z oznaczeniem godzin, na które są wyznaczone,
- imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron,
- imiona i nazwiska świadków, biegłych i tłumaczy wezwanych na posiedzenie lub rozprawę, z oznaczeniem godzin, na która są wezwani;
2. informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, orzeczono o kosztach ect.).
Uwaga: Nie podaje się informacji o imionach i nazwiskach stron oraz wezwanych osób w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w §70 ust.4 rozporządzenia.
3. Informacje zgodnie z Regulaminem Biura Obsługi Interesantów § 2 pkt. 5.
4. W zakresie kosztów sądowych udzielane są informację dotyczące wyłącznie podstawowych regulacji zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i karnych (ustawa z dnia 28 lipca 2005 z zm. oraz ustawa z dnia 23.06.1973 r. ze zm. ) tj. stałych opłat wyłączając procentowe ich wyliczenie.

Zasady udzielania informacji drogą elektroniczną
Zgodnie z §§ 98 i 99 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.Urz.MS poz. 2316):
Osoba będąca stroną, uczestnikiem postepowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą może uzyskać w postaci elektronicznej informacje w sprawie, do których jest uprawniona, gdy złoży drogą elektroniczną - podając imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy - zapytanie do Sądu Okręgowego:
1. podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
2. poprzez ePUAP,
3. z adresu poczty elektronicznej, uprzednio wskazanego (osobiście lub w piśmie procesowym) jako adresu służącego do otrzymywania informacji jawnych o wskazanej sprawie.
Zakres informacji innych niż opisane wyżej udzielanych drogą elektroniczną:
- na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lubpoprzez ePUAP - tak, jak na zapytanie złożone w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem,
- na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane innym rodzajem podpisu elektronicznego - tak, jak telefonicznie (patrz wyżej).

Informujemy, iż w związku z brakiem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, o którym mowa w art. 125 § 2 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 j.t.) w chwili obecnej nie ma możliwości wnoszenia do Sądu Okręgowego w Warszawie pism procesowych w formie elektronicznej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wniesienie pozwu, wniosku i wszelkich innych pism procesowych do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP nie wywoła skutków prawnych. Zgodnie z ustawą z dn. 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014.1114j.t.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971j.t.) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP mogą być wnoszone wyłącznie skargi, wnioski i zapytania w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego(ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U.2016.23j.t.).
 
Zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej reguluje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. (Dz. U. 2014.584).


Zarządzenie nr 202/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany  treści załączników nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 10/2015 Prezesa Sądu Okregowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie Regulaminu Biura Obsługi Interesantów i Regulaminu Czytelni akt
- Załącznik nr 1 Regulamin Biura Obsługi Interesantów
- Załącznik nr 2 Regulamin Czytelni akt

Zarządzenie nr 84/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie Regulaminu Biura Obsługi Interesantów i Regulaminu Czytelni akt

Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2015 z dnia 20.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia w SO w Warszawie Regulaminu BOI i Regulaminu Czytelni akt

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.1)