Kierownik Biura Obsługi Interesantów i Czytelni akt: Agnieszka Lasota

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa


Zastępca Kierownika: Agnieszka Dąbrowska
al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa


Zastępca Kierownika: Krzysztof Mackiewicz
ul. Płocka 9
01-231 Warszawa

Zastępca Kierownika: Agnieszka Chmielewska
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa

 

KONTAKT
z Biurem Obsługi Interesantów i Czytelnią akt:

w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych oraz w sprawach dotyczących egzekucji alimentów z zagranicy
tel. 22 440 80 00
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl 

 

w sprawach ubezpieczeń społecznych, pracy oraz w sprawach prowadzonych w wydziałach cywilnych odwoławczych
tel. 22 440 50 00
e-mail: boi.plocka@warszawa.so.gov.pl

 

w sprawach gospodarczych
tel. 22 440 07 27, 22 440 07 28
e-mail: boi.gosp@warszawa.so.gov.pl

 

Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje interesantów w godzinach:
w poniedziałki 
7:30 - 18:00 
od wtorku do piątku 
7:30 - 14.30

Czytelnia akt: 
w poniedziałki
7:30 - 17:30 (wydawanie akt do godz. 17:00)  
od wtorku do piątku
7:30 - 14.30 (wydawanie akt do godz. 14:00)


Kasa Sądu czynna jest:

w poniedziałki
godz. 10:00 - 17:30
od wtorku do piątku
7:30 - 14:30


Biuro Podawcze czynne jest:

w poniedziałki 
7:30 - 18:00 
od wtorku do piątku 
7:30 - 14.30

 

Interesanci Sądu Okręgowego w Warszawie, których sprawy są rozpoznawane w wydziałach przy al. "Solidarności" 127 przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów na parterze, w holu głównym i Czytelni akt, pokój nr 11.

Interesanci Sądu Okręgowego w Warszawie, których sprawy rozpoznawane są w wydziałach przy ul. Płockiej 9 przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów i Czytelni akt na parterze, w holu głównym siedziby.

Interesanci, których sprawy rozpoznawane są w Wydziałach Gospodarczych Sądu Okręgowego w Warszawie, przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów przy ul. Czerniakowskiej 100 na parterze, w holu głównym i Czytelni akt, na parterze, pokój nr 53.


Biuro Obsługi Interesantów telefonicznie udziela informacji zgodnie z § 123 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2021.1188),


Zakres udzielanych informacji

1. dane umieszczane na wokandzie sądowej:
- imiona i nazwiska sędziów,
- sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień, z oznaczeniem godzin, na które są wyznaczone,
- imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron,
- imiona i nazwiska świadków, biegłych i tłumaczy wezwanych na posiedzenie lub rozprawę, z oznaczeniem godzin, na która są wezwani;

2. informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, orzeczono o kosztach ect.).

3. Informacje zgodnie z Regulaminem Biura Obsługi Interesantów.

4. W zakresie kosztów sądowych udzielane są informację dotyczące wyłącznie podstawowych regulacji zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i karnych (Dz.U.2020.0.755 t.j. - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) tj. stałych opłat wyłączając procentowe ich wyliczenie.Zasady udzielania informacji drogą elektroniczną

Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej.

W celu umożliwienia szybszego załatwienia spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl

Zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej reguluje Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016r.( Dz.U.2018.1750).

Adres skrzynki ePUAP Sądu Okręgowego w Warszawie:

/pnt4k937dn/SkrytkaESP.

 

Aby można było złożyć wniosek do Sądu konieczne jest:

1. Posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne http://epuap.gov.pl
2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisanie pisma za pomocą profilu zaufanego.

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie:

 • dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz. U. 2018.2096 j.t.), tj. skarg lub wniosków i wniosków o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019.1429).
 • nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.

Z uwagi na to, że w Sądzie Okręgowym w Warszawie nie przewidziano możliwości składania pism drogą elektroniczną, zgodnie z art. 125 § 21a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2019.1460), pismo wniesione w taki sposób nie wywoła skutków prawnych.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
 2. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.
 3. Akceptowalne formaty załączników to:
  - DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ODT, ODS.
 4. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) musi być zgodne z wymogami technicznymi e-PUAP.
 5. Dokumenty oraz załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Elektroniczna skrzynka podawczaZamawianie akt do Czytelni odbywa się:

- telefonicznie 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej

- za pośrednictwem Formularza zamawiania akt do Czytelni akt w Sądzie Okręgowym w Warszawie 

Formularz zamawiania akt do Czytelni akt w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Interesanci, którzy zarezerwują akta za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Formularza zamawiania akt do Czytelni otrzymają w odpowiedzi informację zwrotną zawierającą datę udostępnienia akt.

 

Składając zamówienie należy podać:

- sygnaturę sprawy,

- imię i nazwisko osoby, która będzie zapoznawać się z aktami oraz jej status w postępowaniu (np. powód, oskarżony, pełnomocnik, przy czym pełnomocnictwo może zostać złożone podczas zapoznawania się z aktami, jednakże należy zaznaczyć tę okoliczność przy zamawianiu akt),

- nazwiska stron, uczestników lub nazwę podmiotów biorących udział w sprawie,

- w przypadku sprawy wielotomowej, również numer tomu akt,

- proponowany termin i godzinę przeglądania akt,

- dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu.

 

 

Akta spraw z Wydziałów interesanci zamawiają z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 1800 w poniedziałki oraz do godziny 1430 w pozostałe dni tygodnia (za datę zamówienia akt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Formularza zamawiania akt do Czytelni Akt poza godzinami urzędowania Sądu przyjmuje się najbliższy dzień roboczy). 

 

 

W przypadku innych osób niebędących stronami lub uczestnikami postępowania nieprocesowego tj. m.in. dziennikarzom, studentom, doktorantom, akta udostępniane są po uprzednim spełnieniu następujących warunków:

 1. złożenie wniosku o wgląd do akt (osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres informacjapubliczna@warszawa.so.gov.pl) wraz z krótkim jego umotywowaniem. W przypadku studentów oraz doktorantów do wniosku należy dołączyć stosowne zaświadczenie z uczelni,
 2. odebranie z Oddziału Bezpieczeństwa upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie wglądu we wskazane akta sądowe, po wcześniejszym otrzymaniu telefonicznej informacji od pracownika tego Oddziału o jego wystawieniu, przy czym upoważnienie wydawane jest jedynie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Przewodniczącego Wydziału lub właściwego Wiceprezesa Sądu/Sędziego Wizytatora (upoważnienie należy okazać pracownikowi Czytelni przed dokonaniem wglądu do akt),
 3. telefoniczne, elektroniczne lub osobiste zamówienie akt do Czytelni (w przypadku osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych). 

 

Status wniosku w przedmiocie udostepnienia akt można sprawdzić przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres informacjapubliczna@warszawa.so.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 22 440 80 00.

 

 
Opłat sądowych można dokonać:

 • w kasie Sądu Okręgowego w Warszawie w formie gotówkowej i bezgotówkowej
 • na rachunki bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie wskazane na stronie Sądu Okręgowego w Warszawie w zakładce ,,Obsługa Interesantów” - ,,Konta bankowe”;
 • przekazem pocztowym;
 • w samoobsługowym terminalu płatniczym umiejscowionym w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. ,,Solidarności” 127 i przy ul. Czerniakowskiej 100 w formie bezgotówkowej (tylko płatność kartą).

 

Zakupu znaków można dokonać:

 • w kasie Sądu Okręgowego w Warszawie;
 • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
 • w samoobsługowym terminalu płatniczym, umiejscowionym w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. ,,Solidarności” 127 i przy ul. Czerniakowskiej 100 w formie bezgotówkowej (tylko płatność kartą).


KOMUNIKAT
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.

Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.

Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt emerytalno-rentowych do Sądu.


Zarządzenie nr 589/2021 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Obsługi Interesantów oraz Regulaminu Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Warszawie (PDF)

- Regulamin Biura Obsługi Interesantów (PDF)
- Regulamin Czytelni Akt (PDF)
   Załącznik nr 1 (PDF)
   Załącznik nr 2 (PDF)
   Załącznik nr 3 (PDF)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚĆI z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych