Kierownik
Biura Obsługi Interesantów i Czytelni akt

Agnieszka Lasota

 

Kontakt
z Biurem Obsługi Interesantów i Czytelnią akt:

w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych oraz w sprawach dotyczących egzekucji alimentów z zagranicy
tel. 22 440 80 00
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl 

 

w sprawach ubezpieczeń społecznych, pracy oraz w sprawach prowadzonych w wydziałach cywilnych odwoławczych
tel. 22 440 50 00
e-mail: boi.plocka@warszawa.so.gov.pl

 

w sprawach gospodarczych
tel. 22 440 07 27, 22 440 07 28
e-mail: boi.gosp@warszawa.so.gov.pl

 

Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje interesantów w godzinach:

w poniedziałki 
7:30 - 18:00 

od wtorku do piątku 
7:30 - 14.30

Czytelnia akt: 

w poniedziałki
7:30 - 17:30 (wydawanie akt do godz. 17:00)  

od wtorku do piątku
7:30 - 14.30 (wydawanie akt do godz. 14:00)

Kasa Sądu czynna jest:

w poniedziałki
godz. 10:00 -1 7:30

od wtorku do piątku
7:30 - 14:30

Biuro Podawcze czynne jest:

w poniedziałki 
7:30 - 18:00 

od wtorku do piątku 
7:30 - 14.30

 

Interesanci Sądu Okręgowego w Warszawie, których sprawy są rozpoznawane w wydziałach przy al. "Solidarności" 127 przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów na parterze, w holu głównym i Czytelni akt, pokój nr 11.

Interesanci Sądu Okręgowego w Warszawie, których sprawy rozpoznawane są w wydziałach przy ul. Płockiej 9 przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów i Czytelni akt na parterze, w holu głównym siedziby.

Interesanci, których sprawy rozpoznawane są w Wydziałach Gospodarczych Sądu Okręgowego w Warszawie, przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów przy ul. Czerniakowskiej 100 na parterze, w holu głównym i Czytelni akt, na parterze, pokój nr 53.


Biuro Obsługi Interesantów telefonicznie udziela informacji zgodnie z § 123 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2021.1188),


Zakres udzielanych informacji

1. dane umieszczane na wokandzie sądowej:
- imiona i nazwiska sędziów,
- sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień, z oznaczeniem godzin, na które są wyznaczone,
- imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron,
- imiona i nazwiska świadków, biegłych i tłumaczy wezwanych na posiedzenie lub rozprawę, z oznaczeniem godzin, na która są wezwani;

2. informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, orzeczono o kosztach ect.).

3. Informacje zgodnie z Regulaminem Biura Obsługi Interesantów.

4. W zakresie kosztów sądowych udzielane są informację dotyczące wyłącznie podstawowych regulacji zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i karnych (Dz.U.2020.0.755 t.j. - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) tj. stałych opłat wyłączając procentowe ich wyliczenie.Zasady udzielania informacji drogą elektroniczną

Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej.

W celu umożliwienia szybszego załatwienia spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl

Zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej reguluje Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016r.( Dz.U.2018.1750).

Adres skrzynki ePUAP Sądu Okręgowego w Warszawie:

/pnt4k937dn/SkrytkaESP.

 

Aby można było złożyć wniosek do Sądu konieczne jest:

1. Posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne http://epuap.gov.pl
2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisanie pisma za pomocą profilu zaufanego.

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie:

 • dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz. U. 2018.2096 j.t.), tj. skarg lub wniosków i wniosków o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019.1429).
 • nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.

Z uwagi na to, że w Sądzie Okręgowym w Warszawie nie przewidziano możliwości składania pism drogą elektroniczną, zgodnie z art. 125 § 21a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2019.1460), pismo wniesione w taki sposób nie wywoła skutków prawnych.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
 2. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.
 3. Akceptowalne formaty załączników to:
  - DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ODT, ODS.
 4. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) musi być zgodne z wymogami technicznymi e-PUAP.
 5. Dokumenty oraz załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Elektroniczna skrzynka podawczaOpłat sądowych można dokonać:

 • w kasie Sądu Okręgowego w Warszawie w formie gotówkowej i bezgotówkowej
 • na rachunki bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie wskazane na stronie Sądu Okręgowego w Warszawie w zakładce ,,Obsługa Interesantów” - ,,Konta bankowe”;
 • przekazem pocztowym;
 • w samoobsługowym terminalu płatniczym umiejscowionym w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. ,,Solidarności” 127 i przy ul. Czerniakowskiej 100 w formie bezgotówkowej (tylko płatność kartą).

 

Zakupu znaków można dokonać:

 • w kasie Sądu Okręgowego w Warszawie;
 • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
 • w samoobsługowym terminalu płatniczym, umiejscowionym w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. ,,Solidarności” 127 i przy ul. Czerniakowskiej 100 w formie bezgotówkowej (tylko płatność kartą).


KOMUNIKAT
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.

Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.

Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt emerytalno-rentowych do Sądu.


Zarządzenie nr 202/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany  treści załączników nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 10/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie Regulaminu Biura Obsługi Interesantów i Regulaminu Czytelni akt

- Załącznik nr 1 Regulamin Biura Obsługi Interesantów
- Załącznik nr 2 Regulamin Czytelni akt


Zarządzenie nr 84/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie Regulaminu Biura Obsługi Interesantów i Regulaminu Czytelni akt

Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2015 z dnia 20.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia w SO w Warszawie Regulaminu BOI i Regulaminu Czytelni akt

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych