Kierownik Biura Obsługi Interesantów w tym Czytelni akt
Agnieszka Lasota
 
Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów oraz Czytelnią akt
Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnia akt al. ,,Solidarności'' 127, (w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych oraz w sprawach dotyczących egzekucji alimentów z zagranicy)
tel. 22 440 80 00, email: boi@warszawa.so.gov.pl 

Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnia akt ul. Płocka 9, (w sprawach ubezpieczeń społecznych, pracy oraz w sprawach prowadzonych w wydziałach cywilnych odwoławczych)
tel. 22 440 50 00, email: boi.plocka@warszawa.so.gov.pl 

Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnia akt ul. Czerniakowska 100, (w sprawach gospodarczych)
tel. 22 440 07 27 lub 22 440 07 28, email: boi.gosp@warszawa.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów we wszystkich siedzibach Sądu Okręgowego w Warszawie przyjmuje interesantów w godzinach:
w poniedziałki od godz. 7:30 do 18:00 
od wtorku do piątku od godz. 7:30 do 14.30
 
Czytelnia akt: 
w poniedziałki od godz. 7:30 do 17:30 – wydawanie akt do godz. 17:00  
od wtorku do piątku od godz. 7:30 do 14.30 – wydawanie akt do godz. 14:00
 
Kasa Sądu Okręgowego w Warszawie czynna jest:
w poniedziałki od godz. 10:00 do 17:30
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30
 
Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Warszawie czynne jest:
w poniedziałki od godz. 7:30 do 18:00 
od wtorku do piątku od godz. 7:30 do 14.30Interesanci Sądu Okręgowego w Warszawie, których sprawy są rozpoznawane w wydziałach przy al. "Solidarności" 127 przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów na parterze, w holu głównym i Czytelni akt, pokój nr 11.
Interesanci Sądu Okręgowego w Warszawie, których sprawy rozpoznawane są w wydziałach przy ul. Płockiej 9 przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów i Czytelni akt na parterze, w holu głównym siedziby.
Interesanci, których sprawy rozpoznawane są w Wydziałach Gospodarczych Sądu Okręgowego w Warszawie, przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów przy ul. Czerniakowskiej 100 na parterze, w holu głównym i Czytelni akt, na parterze, pokój nr 53.
 
Biuro Obsługi Interesantów telefonicznie udziela informacji zgodnie z § 123 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2021.1188),
 
Zakres udzielanych informacji
1. dane umieszczane na wokandzie sądowej:
- imiona i nazwiska sędziów,
- sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień, z oznaczeniem godzin, na które są wyznaczone,
- imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron,
- imiona i nazwiska świadków, biegłych i tłumaczy wezwanych na posiedzenie lub rozprawę, z oznaczeniem godzin, na która są wezwani;
2. informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, orzeczono o kosztach ect.).
3. Informacje zgodnie z Regulaminem Biura Obsługi Interesantów.
4. W zakresie kosztów sądowych udzielane są informację dotyczące wyłącznie podstawowych regulacji zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i karnych (Dz.U.2020.0.755 t.j. - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) tj. stałych opłat wyłączając procentowe ich wyliczenie.
 
Zasady udzielania informacji drogą elektroniczną
Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej.
W celu umożliwienia szybszego załatwienia spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl
Zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej reguluje Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016r.( Dz.U.2018.1750).
Adres skrzynki ePUAP Sądu Okręgowego w Warszawie: /pnt4k937dn/SkrytkaESP.
 
 
 
Aby można było złożyć wniosek do Sądu konieczne jest:

1. Posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne http://epuap.gov.pl
2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisanie pisma za pomocą profilu zaufanego.
Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie:
 • dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz. U. 2018.2096 j.t.), tj. skarg lub wniosków i wniosków o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019.1429).
 • nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.
Z uwagi na to, że w Sądzie Okręgowym w Warszawie nie przewidziano możliwości składania pism drogą elektroniczną, zgodnie z art. 125 § 21a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2019.1460), pismo wniesione w taki sposób nie wywoła skutków prawnych.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
 2. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.
 3. Akceptowalne formaty załączników to:
  - DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ODT, ODS.
 4. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) musi być zgodne z wymogami technicznymi e-PUAP.
 5. Dokumenty oraz załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Elektroniczna skrzynka podawcza
Formularz zamawiania akt do Czytelni akt w Sądzie Okręgowym w Warszawie
Opłat sądowych można dokonać:
 • w kasie Sądu Okręgowego w Warszawie w formie gotówkowej i bezgotówkowej
 • na rachunki bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie wskazane na stronie Sądu Okręgowego w Warszawie w zakładce ,,Obsługa Interesantów” - ,,Konta bankowe”;
 • przekazem pocztowym;
 • w samoobsługowym terminalu płatniczym umiejscowionym w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. ,,Solidarności” 127 i przy ul. Czerniakowskiej 100 w formie bezgotówkowej (tylko płatność kartą).
 
Zakupu znaków można dokonać:
 • w kasie Sądu Okręgowego w Warszawie;
 • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
 • w samoobsługowym terminalu płatniczym, umiejscowionym w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. ,,Solidarności” 127 i przy ul. Czerniakowskiej 100 w formie bezgotówkowej (tylko płatność kartą).
 


KOMUNIKAT
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt emerytalno-rentowych do Sądu.


Zarządzenie nr 202/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany  treści załączników nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 10/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie Regulaminu Biura Obsługi Interesantów i Regulaminu Czytelni akt
- Załącznik nr 1 Regulamin Biura Obsługi Interesantów
- Załącznik nr 2 Regulamin Czytelni akt

Zarządzenie nr 84/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie Regulaminu Biura Obsługi Interesantów i Regulaminu Czytelni akt

Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2015 z dnia 20.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia w SO w Warszawie Regulaminu BOI i Regulaminu Czytelni akt
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych