Kierownik Biura Obsługi Interesantów w tym Czytelni akt
Agnieszka Lasota
 

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów oraz Czytelnią akt
Biuro Obsługi Interesantów al. ,,Solidarności'' 127, tel. 22 440 80 00, email: boi@warszawa.so.gov.pl 
Biuro Obsługi Interesantów ul. Płocka 9, tel. 22 440 50 00, email: boi.plocka@warszawa.so.gov.pl 
Biuro Obsługi Interesantów ul. Czerniakowska 100, tel. 22 440 07 27 lub 22 440 07 28, email: boi.gosp@warszawa.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów we wszystkich siedzibach Sądu Okręgowego w Warszawie czynne:

1. Od dnia 26 października 2020 r. do 30 października 2020 r.:
 • godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Warszawie od 7.00 do 15.00;
 • godziny przyjęć interesantów Sądu Okręgowego w Warszawie od 7.30 do 15.30.
2. Od dnia 30 października 2020 r. do odwołania:
 • godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Warszawie od 7.00 do 15.00;
 • godziny przyjęć interesantów Sądu Okręgowego w Warszawie od 7.30 do 14.30.


Informujemy, że w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest uruchomiony automatyczny moduł telefoniczny umożliwiający uzyskanie informacji o statusie spraw, które są prowadzone w wydziałach zlokalizowanych w budynkach przy al. ,,Solidarności" 127, ul. Płockiej 9 i ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.
Informacje o statusie sprawy można uzyskać dzwoniąc odpowiednio pod numery: 22 440 80 00 (al. "Solidarności"), 22 440 50 00 (ul. Płocka) oraz 22 440 07 27/28 (ul. Czerniakowska)
Do obsługi systemu niezbędne jest włączenie w aparacie telefonicznym funkcji tonowego wybierania. Po nawiązaniu połączenia z automatycznym modułem informacyjnym należy wybrać z klawiatury telefonu sygnaturę akt.

System informuje o:
- wyznaczonych terminach rozprawy i posiedzeń (jeśli jest wyznaczony),
- dacie uprawomocnienia się orzeczenia,
- dacie wydania orzeczenia, zarządzenia,
- dacie wysłania i zwrotu akt przez biegłego,
- dacie wpływu wniosku o uzasadnienie oraz apelacji,
- dacie wpływu pisma,
- dacie przesłania akt do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Interesanci Sądu Okręgowego w Warszawie, których sprawy są rozpoznawane w wydziałach przy al. "Solidarności" 127 przyjmowani są wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów na parterze, w korytarzu G, pokój nr 20 i Czytelni akt, pokój nr 11.
Interesanci Sądu Okręgowego w Warszawie, których sprawy rozpoznawane są w wydziałach przy ul. Płockiej 9 przyjmowani są wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów i Czytelni akt na parterze, w holu głównym siedziby.
Interesanci, których sprawy rozpoznawane są w Wydziałach Gospodarczych Sądu Okręgowego w Warszawie, przyjmowani są wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów przy ul. Czerniakowskiej 100, na parterze w holu głównym i Czytelni akt, na parterze, pokój nr 53.

Zasady udzielania informacji przez Biuro Obsługi Interesantów telefonicznie

Zgodnie z §123 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.0.1141), pracownicy BOI udzielają telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą: sygnatury sprawy lub oznaczenia stron i przedmiotu sprawy.

Zakres udzielanych informacji

1. dane umieszczane na wokandzie sądowej:

- imiona i nazwiska sędziów,

- sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień, z oznaczeniem godzin, na które są wyznaczone,

- imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron,

- imiona i nazwiska świadków, biegłych i tłumaczy wezwanych na posiedzenie lub rozprawę, z oznaczeniem godzin, na która są wezwani;

2. informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, orzeczono o kosztach ect.).

3. Informacje zgodnie z Regulaminem Biura Obsługi Interesantów § 2 pkt. 5.

4. W zakresie kosztów sądowych udzielane są informację dotyczące wyłącznie podstawowych regulacji zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i karnych (Dz.U.2019.0.785 t.j. - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) tj. stałych opłat wyłączając procentowe ich wyliczenie.

Zasady udzielania informacji drogą elektroniczną

Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej. W celu umożliwienia szybszego załatwienia spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl

Zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej reguluje Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016r.( Dz.U.2018.1750).


Aby można było złożyć wniosek do Sądu konieczne jest:

1. Posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne http://epuap.gov.pl
2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisanie pisma za pomocą profilu zaufanego.

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie:

 • dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz. U. 2018.2096 j.t.), tj. skarg lub wniosków i wniosków o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019.1429).
 • nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.

Z uwagi na to, że w Sądzie Okręgowym w Warszawie nie przewidziano możliwości składania pism drogą elektroniczną, zgodnie z art. 125 § 21a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2019.1460), pismo wniesione w taki sposób nie wywoła skutków prawnych.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
 2. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.
 3. Akceptowalne formaty załączników to:
  - DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ODT, ODS.
 4. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) musi być zgodne z wymogami technicznymi e-PUAP.
 5. Dokumenty oraz załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Elektroniczna skrzynka podawcza


Formularz kontaktowy oraz zamawianie akt do Czytelni akt w SO w Warszawie


Kasa Sądu Okręgowego w Warszawie

Zgodnie z § 14 zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 193/2020 z dnia 06.07.2020 r. w sprawie organizacji pracy Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie epidemii wstrzymana jest do odwołania obsługa interesantów w kasie Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

Opłat sądowych można dokonać:

 

 • w kasie Sądu Okręgowego w Warszawie w formie gotówkowej i bezgotówkowej
 • na rachunki bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie wskazane na stronie Sądu Okręgowego w Warszawie w zakładce ,, Opłaty sądowe” - ,,Konta bankowe”;
 • przekazem pocztowym;
 • w samoobsługowym terminalu płatniczym umiejscowionym w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy Al. ,,Solidarności” 127 i ul. Czerniakowskiej 100 w formie bezgotówkowej (tylko płatność kartą).

 


Zakupu znaków można dokonać:

 

 • w kasie Sądu Okręgowego w Warszawie
 • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem y ;
 • w samoobsługowym terminalu płatniczym, umiejscowionym w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy Al. ,,Solidarności” 127 i ul. Czerniakowskiej 100.

 

 KOMUNIKAT

E-płatności dla obywatela: 

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności.

Poprzez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.

 

Od dnia 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej funkcjonują wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia:

 • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
 • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).


Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

 • bezgotówkowej  - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
 • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.

KOMUNIKAT
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.

Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.

Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt emerytalno-rentowych do Sądu.


Zarządzenie nr 202/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany  treści załączników nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 10/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie Regulaminu Biura Obsługi Interesantów i Regulaminu Czytelni akt
- Załącznik nr 1 Regulamin Biura Obsługi Interesantów
- Załącznik nr 2 Regulamin Czytelni akt

Zarządzenie nr 84/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie Regulaminu Biura Obsługi Interesantów i Regulaminu Czytelni akt

Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2015 z dnia 20.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia w SO w Warszawie Regulaminu BOI i Regulaminu Czytelni akt

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych