Stowarzyszenie Sędziów w stanie spoczynku Sądu Okręgowego w Warszawie powstało dnia 7 marca 2006 r. z inicjatywy Sędziego Romualda Gilewicza. Pełnił on funkcję Przewodniczącego Zarządu I kadencji. Za zasługi i ofiarną pracę przy tworzeniu i rozwijaniu działalności Stowarzyszenia otrzymał dożywotnio tytuł Honorowego Przewodniczącego.

 

Sędzia Romuald Gilewicz

Założyciel Stowarzyszenia i Przewodniczący I Kadencji - Sędzia Romuald Gilewicz

Obecnie od 7 maja 2019 r. Zarząd Stowarzyszenia tworzą  Sędziowie w stanie spoczynku:

  1.  Przewodnicząca Elżbieta Ziołkowska
  2.  Sekretarz Halina Żyżniewska-Olszewska,
  3.  Skarbnik Barbara Wąsik.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Sędziowie w stanie spoczynku:

 

  1. Przewodnicząca Halina Święcicka
  2. Halina Elke – Katarzyńska,.

3. Wanda Jóźwiak – Kwaśna.

 

 

Poprzednia przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia

         Sędzia Wacława Mielewczyk

 za swoje zasługi, uchwałą z dnia 15 marca 2018r. otrzymała dożywotnio tytuł Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia Sędziów w stanie spoczynku Sądu Okręgowego w Warszawie

Obsługę sekretarską Stowarzyszenia pełni Pani Jolanta Juśkiewicz, z którą kontakt można nawiązać telefonicznie (669 031 966) lub mailowo ( j.juskiewicz@warszawa.gov.pl) albo osobiście w gmachu tutejszego Sądu w pokoju 36 (parter, korytarz H) w każdy wtorek w godz. od 10 do 15.


Regulamin Stowarzyszenia

Sędziów w Stanie Spoczynku Sądu Okręgowego w Warszawie:

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Sędziów w stanie spoczynku Sądu Okręgowego w Warszawie i zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy  – Prawo o stowarzyszeniach.

4. Podstawą działania Stowarzyszenia jest są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017r.poz. 210jt)  oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Województwa Mazowieckiego.

6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

7. Celem działania Stowarzyszenia jest:

         1) reprezentowanie interesów sędziów w stanie spoczynku;

2) upowszechnianie wiedzy o działalności polskiego wymiaru  sprawiedliwości:

         3) upowszechnianie kultury prawnej społeczeństwa;

4) przeciwdziałanie tworzeniu fałszywego obrazu organów sprawiedliwości;

8. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne:

a. organizowanie sędziom w stanie spoczynku uczestnictwa w życiu kulturalnym;

         b. organizowanie spotkań i dyskusji;

c. występowanie w sprawach dotyczących statusu zawodu sędziowskiego i sytuacji w organach wymiaru sprawiedliwości;

d. wypowiadanie opinii na temat poziomu działalności legislacyjnej i współdziałanie z Krajową Radą Sądownictwa;

e. organizowanie imprez i spotkań towarzyskich członków Stowarzyszenia;

f. współpraca z innymi organizacjami, władzami, mediami w zakresie celów Stowarzyszenia;

g. udzielanie pomocy w sprawach socjalno- bytowych członkom Stowarzyszenia;

9. Członkiem Stowarzyszenia mogą być sędziowie zarówno okręgowi jak i rejonowi, którzy są uprawnieni do uposażenia sędziego w stanie spoczynku, a po złożeniu pisemnej deklaracji,

10. 1. Nowych członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po rozpatrzenia deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

    2. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:

         a. realizacji celów Stowarzyszenia;

         b. przestrzeganie postanowień regulaminu i uchwał Stowarzyszenia;

         c. opłacania rocznej składki członkowskiej;

11.  1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia;

       2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:

             a. śmierci członka;

b.  złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o       wystąpieniu ze Stowarzyszenia;

      3. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

      4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:

a. niewykonanie przez członka postanowień regulaminu lub uchwał Stowarzyszenia;

b. podejmowanie przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia;

              c. działanie na szkodę Stowarzyszenia;

d. nie płacenie rocznej składki członkowskiej mimo wezwania do zapłaty;

5. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

12    1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 6 członków i wybierany jest przez Zebranie Członków. W skład zarządu wchodzi Przewodniczący zarządu, Sekretarz, Skarbnik oraz członkowie . Skład zarządu konstytuuje się na swoim pierwszym zebraniu;

         2. posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące.

13. Do kompetencji Zarządu należy:

a. realizowanie uchwał Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności;

b. kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

         c. opracowanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia;

         d. przyjmowane członków i pozbawianie członkostwa;

         e. przygotowanie projektu budżetu Stowarzyszenia;

f. uchwalanie wysokości składek członkowskich w porozumieniu z Zebraniem Członków;

g. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia z zastrzeżeniem pkt.20 regulaminu;

         h. zwoływanie Zebrań członków;

 i. rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

14. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków i wybierana jest przez Zebranie Członków, w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi: przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz 2 członków Komisji. Skład Komisji konstytuuje się na pierwszym swoim zebraniu.

15. 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad  działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami  wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądać wyjaśnień.

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Zebraniu Członków wnioski w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.

4. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności na Zebraniu Członków.

16. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

17.  1. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy organu.

       2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną, decydujący głos ma odpowiednio Przewodniczący danego organu.

      3. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością, bez względu na ilość obecnych.

18. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie kadencji, uzupełnienie składu organów może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie danego organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu.

19. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

20. 1. Podejmowanie przez Zarząd Stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody połowy członków Stowarzyszenia oraz uchwały Zebrania Członków ;

     2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

         a. nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

         b. ustanowienie użytkowania wieczystego;

          c. zawarcie umowy pożyczki lub kredytu;

d. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z  długu, przystąpienie do  długu, zawarcie umowy poręczenia, lub innej podobnej umowy;

         e. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000zł.

21. Zmiana Regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

22. Zebranie Członków może nadać tytuł honorowego członka Stowarzyszenia Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie. Członek honorowy posiada głos doradczy w Stowarzyszeniu.

Zaproszenie skierowane do sędziów w stanie spoczynku, którzy chcieliby zapisać się do Stowarzyszenia Sędziów w stanie spoczynku Sądu Okręgowego w Warszawie


                                                                      

Szanowne Panie i Panowie Sędziowie, drodzy koledzy,

 

            W związku z tym, że Państwo od pewnego czasu przestali czynnie wykonywać zawód sędziego i obecnie uzyskali status sędziego w stanie spoczynku pozwalamy sobie zaproponować  wstąpienie do naszego Stowarzyszenia.

            Stowarzyszenie działa od roku 2006. Liczy ponad 60 członków. Członkami są sędziwie sądu rejonowego i okręgowego z okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi. Cele i zadania Stowarzyszenia zakreślone są szeroko, a opis ich znajduje się w regulaminie umieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia:

Cele statutowe realizujemy przede wszystkim poprzez spotkania, które formalnie traktowane są jako zebrania Stowarzyszenia i odbywają się w odstępach kwartalnych, ostatnio w bufecie sądowym. Na zebraniach tych omawiane są istotne sprawy dotyczące Stowarzyszenia: potrzeby i problemy członków, aktualności sądowo-prawnicze; podejmowane są uchwały. Faktycznie zebrania te mają jednak w dużej mierze charakter spotkań towarzyskich. Przy smacznym posiłku, herbacie czy kawie prowadzone są rozmowy. Staramy się w ten sposób utrzymywać dobre, przyjacielskie relacje w tym naszym sądowym środowisku. Dzielić się swoimi doświadczeniami i problemami. W tych spotkaniach z reguły uczestniczy Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, która jest naszym honorowym członkiem i z którą jesteśmy w stałym, serdecznym kontakcie. Za jej przyczyną możemy dla naszej działalności korzystać z pomieszczeń sądowych. Pani Prezes każdorazowo wprowadza nas w bieżące problemy Sądu. Dzięki temu mamy możliwość czynnego uczestniczenia w życiu środowiska sędziowskiego, które jest nam tak bliskie. Uczestniczymy w spotkaniach innych organizacji prawniczych. Organizujemy też wycieczki czy spotkania w mniejszych grupach. Współpracujemy z innymi organizacjami prawniczymi. A także wspieramy się wzajemnie.

            Zapraszamy wszystkich sędziów w stanie spoczynku z powyżej wskazanych okręgów do naszego grona, bo ważne żeby to nasze środowisko zorganizowane w Stowarzyszeniu rozwijało się i żyło nawet, gdy faktycznie nie wykonujemy już tego zawodu. I żeby stale się odnawiało właśnie przez napływ nowych członków i  razem z nimi napływały nowe inicjatywy, które można będzie realizować w ramach Stowarzyszenia. Łączy nas przecież podobne widzenie świata, które każdy z nas wypracował w sobie siedząc tyle lat za stołem sędziowskim. Stowarzyszenie potrzebuje też nowych pomysłów na wspólne, pożyteczne zagospodarowywanie czasu, gdy już nie mamy obowiązków zawodowych,  a chcemy nadal służyć innym.

            Aby wstąpić do Stowarzyszenia należy złożyć pisemną deklarację. Z członkostwem w Stowarzyszeniu łączy się opłacanie składki w kwocie 30 zł miesięcznie. Kwota ta może być potrącana z uposażenia po wyrażeniu na to zgody w deklaracji. Liczymy na życzliwy odzew.

            Więcej informacji dotyczących Stowarzyszenia udzielić może pracownik obsługi Stowarzyszenia Pani Jolanta Juśkiewicz telefonicznie (669 031 966) lub w gmachu tutejszego Sądu w pokoju 36 (parter, korytarz H) w każdy wtorek w godz. od 10 do 15.

            Z poważaniem

Za Zarząd

 

Elżbieta Ziołkowska


 

Fundacja Dom Sędziego Seniora 
 
     W dniu 16 stycznia 2015 r. została zarejestrowana Fundacja Dom Sędziego Seniora. Pod auspicjami Krajowej Rady Sądownictwa udało się zjednoczyć wiele stowarzyszeń sędziowskich, które stały się fundatorami Fundacji. Fundacja zabiega o objęcie swojej działalności honorowym patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.
      Najważniejszym celem Fundacji jest pomoc sędziom w stanie spoczynku, którzy z różnych przyczyn wymagają wsparcia. Pomoc ta ma być realizowana  przede wszystkim poprzez stworzenie domu stałego pobytu sędziów - seniorów. Placówki, która zaspokoi potrzeby osób w starszym wieku i która służyć będzie środowisku sędziowskiemu. Fundacja jest na początku drogi, która ma doprowadzić do powstania sprawnie funkcjonującego, dobrze zarządzanego, przyjaznego dla pensjonariuszy Domu Sędziego Seniora. Osiągnięcie tego celu nie będzie możliwe bez środowiska sędziowskiego, którego wsparcie ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. W załączeniu numer konta i dane Fundacji dla osób chętnych ją wspomóc.
 
Fundacja Dom Sędziego Seniora
z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 30
nr rach. bankowego: 27 1020 1097 0000 7102 0272 1082
nr KRS 0000538611, REGON 360628662, NIP 5213686751

 

 Zmiany w zarządzie Stowarzyszenia

 

 

 

W związku z tym, że uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia sędziów w stanie spoczynku z dnia 7 maja 2019 r. zostali skreśleni z listy członków (z powodu rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu pismem z dnia 27 marca 2019r.) członkowie zarządu Stowarzyszenia: Hanna Kędzierska – Cieciura, Maria Niespodziany, Elżbieta Lutomierska-Rusek oraz członek Komisji Rewizyjnej Walenty Rusek, na tym samym Zebraniu uzupełniono skład tych organów przez dokonanie wyboru nowych członków Zarządu Sędziów w stanie spoczynku: Halinę Żyżniewską - Olszewską i Barbarę Wąsik  a do Komisji Rewizyjnej, Wandę Jóźwiak-Kwaśną.

 

 

 

Zatem obecnie Zarząd Stowarzyszenia składa się z następujących osób:

 

 

 

Przewodnicząca zarządu Elżbieta Ziołkowska,

 

Sekretarz Halina Żyżniewska-Olszewska,

 

Skarbnik Barbara Wąsik.

 

 

 

Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Sędziowie:

 

 

 

Halina Święcicka - Przewodnicząca

 

Halina Elke – Katarzyńska

 

Wanda Jóźwiak –   Kwaśna.

 

 

 

 

 

Powiadomienie o Zebraniu, które odbędzie się w dniu 24 września 2019r. przesłane wszystkim członkom Stowarzyszenia:

 

 

 

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2019 r.

 

 

 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Sędziowie!

 

 

 

Witamy serdecznie po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieję, że udał się odpoczynek i wszyscy już zjechali do Warszawy. Myślimy, że wszyscy też chętnie spotkamy się w naszej sędziowskiej wspólnocie w bufecie sądowym. Po konsultacji wybraliśmy termin zebrania na dzień 24 września br. jako najodpowiedniejszy. Oczywiście jak zwykle o godz.15.30.

 

 

 

Do naszego Stowarzyszenia zgłosiło się kilka nowych osób, które z radością witamy. Każdy nowy członek to szansa na nowe pomysły i rozwój naszej wspólnoty.

 

 

 

Mamy taką propozycję, ażeby ci członkowie Stowarzyszenia, którzy mają trudności z dotarciem na to nasze powakacyjne spotkanie ze względu na problemy z przemieszczaniem się, skorzystali z pomocy osoby towarzyszącej, którą również miło nam będzie widzieć przy wspólnym stole.

 

 

 

Na ostatnim zebraniu 7 maja br. zostały wybrane dwie koleżanki na członków zarządu, w miejsce tych, które odeszły ze Stowarzyszenia. Są to Sędziowie: Halina Żyżniewska i Barbara Wąsik. Udało się też załatwić wszystkie formalności związane ze zmianą członków zarządu. Tak więc Stowarzyszenie jest już prawidłowo reprezentowane i możemy kontynuować działalność.

 

 

 

Wspólny posiłek i przy tym miła, towarzyska rozmowa to największa wartość naszych zebrań - spotkań. Lubimy dzielić się wrażeniami, doświadczeniami. Ale gdyby tylko do tego ograniczały się te spotkania, to chyba byłby to jakoś mało ambitnie. Nasze zebrania zyskały bardzo gdy Pani Prezes przychodziła na nie i dzieliła się problemami związanymi z aktualną, nie łatwą sytuacją w Sądzie. Te problemy zawsze są dla nas ważne. I powinniśmy je znać i je omawiać, a w miarę możliwości służyć pomocą.

 

 

 

Uważamy też, że istnieje potrzeba jakiegoś wzbogacenia naszej aktywności. Dlatego ponownie apelujemy do wszystkich członków o przemyślenie i ewentualne przedstawianie pomysłów, o które chcieliby rozszerzyć naszą działalność. Może też ktoś wybiera się na jakąś wycieczkę i mógłby przedstawić możliwość dołączenia się do niej; wskaże kontakty. Zawsze w towarzystwie jest łatwiej, raźniej. Organizowanie wyjazdu tylko dla naszego zespołu okazuje się, że jest trudne do realizacji.

 

 

 

Jak już poprzednio wskazywaliśmy, nasze Stowarzyszenie powinno być takim miejscem kontaktów, które mobilizowałyby do sensownej aktywności, oczywiście na miarę naszych możliwości związanych z naturalnymi ograniczeniami, ale też z potrzebami wynikającymi z dotychczas wykonywanym zawodem, co też do czegoś zobowiązuje. Zarząd Stowarzyszenia otrzymuje informacje o najróżniejszych spotkaniach o charakterze szkoleniowym, na których omawiane są problemy, które powinny nas prawników interesować. Osoby, które chciałyby korzystać z tych informacji i ewentualnie uczestniczyć w takich spotkaniach proszę o zgłoszenie się do Pani Joli i za jej pośrednictwem będziemy rozsyłać informacje SMS-ami lub drogą mailową.

 

 

 

Pragnęlibyśmy bardzo aby członkowie Stowarzyszenia stanowili grupę przyjaciół, którzy angażują się we wzajemne wspieranie się. Dobrze by było, gdybyśmy byli otwarci na wzajemną pomoc. Mam nadzieję, że wspólna rozmowa na naszych spotkaniach przyczyni się do poprawy wzajemnych relacji.

 

 

 

Jak zawsze prosimy o potwierdzenie obecności (do 20 września) na zebraniu 24 września telefonicznie u Pani Joli Juśkiewicz tel.662 031 966, ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.

 

 

 

Serdecznie pozdrawiamy

 

                                                                                 

 

Za Zarząd

 

Elżbieta Ziołkowska

 

 

 

 

 

Informacja o wycieczce

 

 

 

Droga Koleżanko(Kolego)

 

Uprzejmie zawiadamiam, że na roboczym posiedzeniu Zarządu została podjęta inicjatywa kontynuowania działalności związanej ze zbliżeniem członków Stowarzyszenia przez wspólne ciekawe wyprawy towarzysko-turystyczne. Ubiegłoroczny rejs statkiem po Zalewie Zegrzyńskim utwierdza w przekonaniu, że kierunek ten jest słuszny. W ramach dalszej jego realizacji postanowiłyśmy zaproponować Państwu 4-dniową wycieczkę do Wilna i Trok z zakwaterowaniem w typowym litewskim dworze, dającym możliwość oderwania się od wielkomiejskiego zgiełku, poznania regionalnych zwyczajów i potraw a przede wszystkim przecudnej przyrody.

 

Wycieczkę proponujemy w terminie od 16 do 19 października 2019r. Wyjazd autokarem 16.10.2019r. o godzinie 9 z ulicy Ogrodowej. Po drodze planowany jest postój i obiad w Rajgrodzie, następnie przejazd do pensjonatu nad Wilią w miejscowości Gigużyn, gdzie będzie oczekiwała uczestników uroczysta kolacja. Dnia 17.10. po śniadaniu wyjazd do Wilna, zwiedzanie najciekawszych zabytków (starówka, Ostra Brama, cmentarz na Rossie) z udziałem przewodnika. Po zjedzeniu obiadu czas wolny i powrót do pensjonatu w Giegużynie. Dnia 18.10. po śniadaniu wyjazd do Trok- zwiedzanie muzeum na Zamku i spacer nad pięknymi jeziorami. Następnie degustacja potraw w miejscowej restauracji i powrót do pensjonatu. Dla chętnych możliwość skorzystania z litewskiej bani(sauny). 19.10. śniadanie o godzinie 8.00. Pośniadaniu wyjazd do Kowna. Zwiedzanie starówki z udziałem przewodnika, spacer bulwarami nad Niemnem. Po obiedzie w regionalnej restauracji wyjazd do Polski. Powrót do Warszawy około godz.21.00 (na ulicę Ogrodową).

 

Planowany koszt wycieczki 1500zł. Kwota powyższa pokrywa koszty realizacji programu - przejazdu autokarem, zakwaterowania, wyżywienia, przewodników i koszty ubezpieczenia uczestników. Wobec krótkiego terminu proszę o podjęcie decyzji i zgłoszenie udziału najpóźniej na zebraniu w dniu 24.09.2019r.i w tym terminie uiszczenie zaliczki w kwocie 500zł. Jest to podyktowane kosztami związanymi z rezerwacją noclegów i autokaru. Pozostałą kwotę należy uiścić w termie do 30.09.2019r.

 

W wycieczce oprócz członków stowarzyszenia mogą brać udział osoby towarzyszące i zaprzyjaźnione.

 

Za zarząd

 

Halina Żyżniewska - Olszewska