POWOŁANIE RADY


ZARZĄDZENIE Nr 167
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 7 kwietnia 2014 r.
w sprawie powołania Mazowieckiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Na podstawie art. 40 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90 poz. 557, z późn. zra.1') oraz § 4 ust. 1 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym (Dz. U. Nr 113 poz. 723 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 46) w związku z art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Mazowiecką Radę Terenową do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, zwaną dalej „Radą".

2. Rada obejmuje swoją działalnością obszar właściwości sądów okręgowych w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

§ 2. Na Przewodniczącą Rady wyznacza się Panią Beatę Najjar - Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.

§ 3. Obsługę prac Rady zapewnia Przewodnicząca Rady.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wojewoda Mazowiecki

Jacek Kozłowski

SKŁAD RADY

Skład Mazowieckiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym stan na dzień 9 grudnia 2016 roku 

1.  Beata Najjar - Przewodnicząca Mazowieckiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie

2. ppłk Elżbieta Jankowska - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie

3. płk Zbigniew Brzostek - Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie

4. Cezary Paździora - Naczelnik Wydziału Prawnego w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Warszawie

5. kpt Łukasz Pieńkos  - starszy inspektor w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie

6. Krzysztof Kwiecień - Sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, Przewodniczący III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń

7. Elżbieta Nawrocka - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

8. Adam Bednarczyk - Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

9. Grażyna Jaszczuk - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Siedlcach

10. nadkom. Monika Sokołowska - Naczelnik Wydziału Konwojowego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu

11. mł. insp. Piotr Idzikowski - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji

12. Monika Morawska - Inspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długosiodle

13. Mariusz Piłat - Zastępca Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

14. Michał Pieńkowski - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce

15. Józef Roman Lewandowski - Sędzia Sądu Okręgowego w Płocku

16. Dorota Sielezin - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Grójcu

17. Dorota Łada - Prokurator Okręgowy w Ostrołęce

18. Artur Subda - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

19. Grażyna Wojszczyk - Starszy Wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie

20. Lidia Orzelska-Wiech - Kierownik Zespołu ds. Poradnictwa Zawodowego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie

21. Jarosław Polanowski - Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie

22. Robert Makowski – Z-ca Burmistrza Wołomina

23. Barbara Kucharska - Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

24. Jolanta Królewska - Prokurator Prokuratury Okręgowej w Płocku

25. Luba Fiłoc - Prokurator Prokuratury Okręgowej w Siedlcach

26. płk Bogdan Kornatowski - Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie – Mokotowie

27. płk Cezary Śmietanowski - Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce

28. ppłk Radosław Salak  - Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie – Służewcu

29. ppłk Zbigniew Królikowski - Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie

30. ppłk Sławomir Grzyb - Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu

31. mjr Adam Piórkowski - Dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu

32. Płk Zbigniew Białek - Dyrektor Zakładu Karnego w Warszawie – Białołęce

33. Ppłk Grzegorz Mazur  - Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach

34. mjr Marek Suwiński - Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach

35. ppłk Marek Kowalski  - Dyrektor Aresztu Śledczego w Płońsku

36. Anna Janus Dębska – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego Warszawa Praga

37. Rafał Trocha – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Warszawie

38. Edyta Trzaska – Prezes Fundacji Chrześcijańskiej Nebo

39. Agata Joanna Witkowska – Wiceprezes Fundacji Chrześcijańskiej Nebo

40. Anna Wujec – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie spoczynku

41. Danuta Maciejewska – Sekretarz Rady, st. inspektor SO w WarszawiePREZYDIUM RADY

 

Zarządzenie
 z dnia 9 grudnia 2016 roku 
w sprawie odwołania i powołania Członków Prezydium Mazowieckiej Rady 
do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

§1.

Odwołuję ze składu Prezydium Mazowieckiej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym:

1. Panią płk Annę Osowską - Rembecką   

2. Panią ppłk Grażynę Bartosińską  

§2.

Powołuję do składu Prezydium Mazowieckiej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym:

1. Panią Sędzię Annę Wujec – Sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie spoczynku

2. Panią ppłk Elżbietę Jankowską – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie

3. Pana płk Zbigniewa Brzostka – Zastępcę Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie

                                            

                                                   Beata Najjar

                                                       Przewodnicząca
                                                        Mazowieckiej Rady
                                                       do Spraw Społecznej Readaptacji
                                                       i Pomocy Skazanym

 

 

 

Skład Prezydium – stan na dzień 9 grudnia 2016 roku- Mazowieckiej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym 

1. Anna Wujec – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie spoczynku,

2. ppłk Elżbieta Jankowska – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie,

3. płk Zbigniew Brzostek – Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie,

4. Anna Janus –Dębska – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie,

5. Rafał Trocha – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Warszawie,

6. Artur Subda – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

7. Grażyna Wojszczyk – Starszy Wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

 

 

PROTOKÓŁ - wyciąg
III posiedzenia Mazowieckiej Rady Terenowej 
do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
z dnia 23 czerwca 2015 roku

Przewodnicząca powołała do Prezydium Rady nowych Członków, tj.

1. Panią Annę Janus –Dębską – Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie,

2. Pana Rafała Trochę – Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Warszawie,

3. Pana Artura Subdę – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

 

 Sporządziła:
 Danuta Maciejewska
st. inspektor ds. biurowości
w Sądzie Okręgowym w WarszawiePROGRAM DZIAŁANIA


Program działania Mazowieckiej Rady do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
na lata 2014-2018

1. Stworzenie listy pracodawców oferujących pracę osobom opuszczającym jednostki penitencjarne,

2. Wypracowanie modelu współpracy pomiędzy osobami skazanymi a pracodawcami,

3. Przybliżenie pracodawcom procesu readaptacji społeczno-zawodowej osób opuszczających jednostki penitencjarne,

4. Promowanie pracy skazanych w środowiskach lokalnych -współpraca ze środkami masowego przekazu;

5. Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie pomocy skazanym;

6. Zorganizowanie konferencji pod patronatem Rady z udziałem sędziów, kuratorów, wychowaców z jednostek penitencjarnych, fundacji - mającej na celu wypracowanie "dobrych praktyk" w zakresie wzajemnej współpracy i pomocy skazanym.

 


KONTAKT

Danuta Maciejewska
Sekretarz Rady
tel.: +48 506 284 580
mail: mazowieckaradaterenowa@warszawa.so.gov.pl

 

RADA GŁÓWNA DO SPRAW SPOŁECZNEJ READAPTACJI I POMOCY SKAZANYMINFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


Warszawa, dnia 5 maja 20
15 roku

 

Przewodnicząca
Mazowieckiej Rady Terenowej
do Spraw Społecznej Readaptacji
i Pomocy Skazanym

 

 Szanowni Pracodawcy,

w związku z powołaniem przez Wojewodę Mazowieckiego Zarządzeniem nr 167 z dnia 7 kwietnia 2014 roku Mazowieckiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym uprzejmie przesyłam Państwu informację o działalności Rady i jednocześnie zapraszam do współpracy.

 

 Beata Najjar

 

Jedną z najważniejszych ról społecznych jest bycie pracownikiem. Praca, jako wartość sama w sobie, stanowi fundament budowania tożsamości indywidualnej i społecznej. Byłym skazanym nie jest łatwo znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie, a przez to pełnić prawidłowo role społeczne. Wiedzą doskonale o tym byli skazani, którzy starali się zdobyć pracę po opuszczeniu więzienia. Napotyka ich wiele problemów wynikających z bezrobocia, a także stygmatyzacji społecznej. Brak pracy, brak źródeł dochodu, brak możliwości zaspokojenia potrzeb życiowych swoich i rodziny, etykieta człowieka z marginesu, stają się często przyczyną powtórnego złamania obowiązujących norm prawnych, a w konsekwencji prowadzą do ponownego osadzenia w jednostce penitencjarnej. W interesie społecznym leży zatem zapobieganie powrotowi do przestępstwa. Każda forma wsparcia byłych więźniów w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia jest ważnym elementem procesu resocjalizacji i readaptacji społecznej.

Skazani podczas odbywania kary pozbawienia wolności uczestniczą w różnorodnych kursach i szkoleniach zawodowych. Uczą się poruszania po rynku pracy oraz zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Działania te motywują i zachęcają skazanych do uwierzenia we własne możliwości. Ważne jest jednak, by społeczeństwo chciało dać tym osobom szansę.

Istnieje wiele dobrych praktyk w zakresie współpracy różnych instytucji na rzecz readaptacji społecznej i zawodowej byłych skazanych. Chcemy się nimi z Państwem podzielić, aby przełamać stereotypy o zatrudnianiu byłych skazanych. Być może, na co mamy nadzieję, skłonią i przekonają one Pracodawców do większej otwartości wobec osób skazanych i zachęcą do dania im szansy podjęcia pracy.

Dodać należy, że niejednokrotnie obserwujemy u osób odbywających wyroki bardzo duże zaangażowanie i rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających zarówno z zatrudnienia odpłatnego, jak i o charakterze społecznym. Pracodawcy są zadowoleni z pracy więźniów i nie zgłaszają uwag w tym zakresie.

Rada stoi na stanowisku, że pomyślne zakończenie procesu readaptacji jest zadaniem dla całej społeczności lokalnej, w której żyje były skazany.

Kierujemy do Państwa to pismo licząc na to, że wspólnie z Państwem, jako pracodawcami, możemy podjąć działania pozwalające na rozwiązanie problemu, który przestaje być tylko problemem instytucji penitencjarnych i sądowych.

 

Prosimy o informację zwrotną na adres: mazowieckaradaterenowa@warszawa.so.gov.pl