Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 roku Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne przy Sądzie Okręgowym w Warszawie zmieniły swoją nazwę na Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Powyższa zmiana ma związek z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2015.1418), regulującej uprawnienia dotychczasowych RODK-ów.


Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów
,
zwany dalej „zespołem” działa w ramach sądu okręgowego. W jego skład wchodzą specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, wybranych działów medycyny, przykładowo: pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży. Zasadniczym obszarem pracy zespołu jest sporządzanie opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich. Opinia jest wydawana po przeprowadzeniu specjalistycznego badania, zgodnie z zakresem posiadanych i wymaganych do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na postawioną tezę, kompetencji specjalistów. Badaniami objęte są osoby wskazane w postanowieniu sądu, w sprawach rodzinnych zwykle są to opiekunowie i małoletnie dziecko/ dzieci. W sprawach nieletnich odpowiednio wskazany nieletni oraz jego rodzice lub opiekun. Zespół na zlecenie Sądu może prowadzić także mediacje, przeprowadzać wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzić poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin. Zespół może współdziałać z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.

Zespół sporządza opinie w obszarze właściwości sądu okręgowego, w którym działa, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może sporządzić opinię dla sądów i prokuratorów spoza jego obszaru właściwości. W szczególnie uzasadnionych przypadkach obszarem właściwości zespołu może być część obszaru właściwości sądu okręgowego. Nadzór nad działalnością zespołów sprawuje Minister Sprawiedliwości.

W Sądzie Okręgowym w Warszawie działają dwa Opiniodawcze Zespoły Specjalistów Sądowych, których obszary właściwości zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r., (Dz.U. z 28.12.2015, poz.260):

  • I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla m. st. Warszawy w Warszawie, dla Warszawy - Woli w Warszawie i dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie,