Zdjęcie przedstawia budynek Sądu od strony ulicy ŻurawiejSąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

ul. Marszałkowska 82 (wejście od ulicy Żurawiej)
00-517 Warszawa

tel. (22) 553-90-00 (centrala)
fax (22) 553-91-97


e-mail: srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

NIP: 527-23-12-791
REGON: 016421829

Jednostka nadrzędna: Sąd Okręgowy w Warszawie

  

 

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 18 stycznia 2021 roku – 26 lutego 2021 roku zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023 m. in. do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejsce kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

8) wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych – w przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Kandydatów na ławników zgłaszają:

1) prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych,

3) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Rady m.s.t Warszawy pod numerami telefonów:

(22) 443-05-83

(22) 443-05-84

(22) 443-05-96                                                                    

(22) 443-05-97


oraz w Biurze Obsługi Interesantów tutejszego sądu, w którym dostępna jest również karta zgłoszenia.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naborze!!!


Zmiany w funkcjonowaniu Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (od 21.12.2020)

Zgodnie z Zarządzeniem nr 201/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, od dnia 21 grudnia 2020 roku w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego usytuowanym w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, wnioski (formularze) zapytania będą przyjmowane:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 15:00.

Złożone formularze (wnioski), po ich rozpatrzeniu, będą odsyłane do adresatów drogą pocztową.

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów zaleca się składanie wniosków o udzielenie informacji drogą elektroniczną przez system e-KRK bądź drogą pocztową.
Szczegółowe informacje na temat elektronicznego uzyskania zaświadczenia znajdują się na stronach: ekrk.ms.gov.plems.ms.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego 

Szanowni Państwo;
Zarządzeniem nr 93/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, z dniem 1 czerwca 2020 roku wprowadzone zostają m. in. następujące zmiany w organizacji pracy sądu w zakresie obsługi interesantów w okresie epidemii COVID-19.

Wszystkie osoby wchodzące do budynku sądu zobowiązane są do:
- poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała,
- dezynfekcji rąk,
- korzystania ze środków ochrony osobistej, tj. maseczki bądź przyłbicy
- korzystania wyłącznie z wyznaczonych wind,
- zachowania bezpiecznej odległości od innych osób - co najmniej 2 metry,
- korzystania wyłącznie z oznakowanych miejsc siedzących.

Biuro Podawcze sądu przyjmuje korespondencję w skróconym czasie urzędowania, tj. od godziny 9:00 do godziny 15:00, z uwzględnieniem czasu koniecznego na dezynfekcję. 

Ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów w Biurze Obsługi Interesantów.

Informacja telefoniczna w sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzona jest w godzinach 8.30-15.30 pod numerami: 

(22) 55 39 616 

(22) 55 39 622 

(22) 55 39 623 

Komunikacja elektroniczna: boi@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna w sprawach karnych:
II Wydział Karny: 22 55-39-260;
V Wydział Karny: 22 55-39-371;
X Wydział Karny: 22 55-39-496.

Ogranicza się obsługę interesantów w Czytelni Akt. 

Do odwołania wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez wszystkie osoby funkcyjne Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.
Skargi administracyjne należy składać wyłącznie w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Do odwołania wstrzymuje się dyżury poniedziałkowe po godzinie 16:00 we wszystkich komórkach organizacyjnych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Zalecamy szczegółowe i uważne  zapoznanie się ze wszystkimi zmianami w organizacji pracy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w zakresie obsługi interesantów w okresie epidemii COVlD-19, opisanymi w treści zarządzenia:
Zarządzenie nr 93/2020 Prezesa i Dyrektora tutejszego sądu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w zakresie obsługi interesantów w okresie epidemii COVID-19 (dokument PDF, rozmiar 175 KB)

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego (informacja traci aktualność z dniem 23.10.2020)

Zarządzeniem nr 95/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, z dniem 1 czerwca 2020 roku wstrzymuje się, do odwołania, bezpośrednią obsługę interesantów w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego usytuowanym w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 15:30, z zachowaniem odpowiednich odległości między interesantami.

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów zaleca się składanie wniosków o udzielenie informacji drogą elektroniczną przez system e-KRK bądź drogą pocztową.
Szczegółowe informacje na temat elektronicznego uzyskania zaświadczenia znajdują się na stronach: ekrk.ms.gov.plems.ms.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego 

Komunikat 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli oraz w związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 w sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę/posiedzenie (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji kierownikowi sekretariatu wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy lub do Biura Obsługi Interesantów - telefonicznie bądź drogą mailową (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej).

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa. Zachęcamy do ich odwiedzania: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusiehttps://www.gov.pl/web/koronawirus 


Informacja dotycząca papierowych znaków opłaty sądowej. Papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. 

Po tej dacie:
- nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
- nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
- dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego). 

Od 1 lipca 2018 roku znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. 

Szczegółowe informacje na temat znaków opłaty sądowej w formie elektronicznej znajdują się na stronie Sądu Okręgowego w Warszawie:
 informacja dotycząca papierowych znaków opłaty sądowej obowiązujących do 30 czerwca 2018 roku


Godziny urzędowania Sądu  

Biuro Podawcze
poniedziałek w godzinach 9.00-15.00
wtorek - piątek w godzinach 9.00-15.00

Kasa Sądu
poniedziałek - piątek w godzinach 8.30-15.30, przerwa od 12.15 do 12.45

Uprzejmie informujemy, że w kasie Sądu można dokonać opłaty w formie gotówkowej oraz w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
poniedziałek w godzinach 8.30-15.30
wtorek-piątek 8.30-15.30

Biuro Obsługi Interesantów:

Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania się do BOI. Kontakt e-mailowy pod adresem: boi@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 8.30 - 15.30 
wtorek - piątek: 8.30 - 15.30 

Czytelnia akt:
Celem uniknięcia oczekiwania na możliwość zapoznania się z aktami prosimy o wcześniejsze zamawianie akt sądowych telefonicznie bądź wiadomością e-mail pod adresem:
czytelnia@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl.

Godziny otwarcia Czytelni Akt:
poniedziałek 8.30 - 15:30 (ostatnia osoba wchodzi o godzinie 15.00)
wtorek - piątek 8:30 - 15:30

Telefon do Czytelni Akt: 
22 55 39 703
Połączenia telefoniczne są realizowane w godzinach otwarcia Czytelni Akt.