Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

ul. Marszałkowska 82 (wejście od ulicy Żurawiej)
00-517 Warszawa

tel. (22) 553-90-00 (centrala)
fax (22) 553-91-97


e-mail: srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

NIP: 527-23-12-791
REGON: 016421829

Jednostka nadrzędna: Sąd Okręgowy w Warszawie

  

Ważna informacja w zakresie dni wolnych od pracy.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 20 lutego 2020 roku, dni 14 sierpnia 2020 roku (piątek) oraz 24 grudnia 2020 roku (czwartek) zostały ustalone dniami wolnymi od pracy.

 

Szanowni Państwo;
Zarządzeniem nr 93/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, z dniem 1 czerwca 2020 roku wprowadzone zostają m. in. następujące zmiany w organizacji pracy sądu w zakresie obsługi interesantów w okresie epidemii COVID-19.

Wszystkie osoby wchodzące do budynku sądu zobowiązane są do:
- poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała,
- dezynfekcji rąk,
- korzystania ze środków ochrony osobistej, tj. maseczki bądź przyłbicy
- korzystania wyłącznie z wyznaczonych wind,
- zachowania bezpiecznej odległości od innych osób - co najmniej 2 metry,
- korzystania wyłącznie z oznakowanych miejsc siedzących.

Biuro Podawcze sądu przyjmuje korespondencję w skróconym czasie urzędowania, tj. od godziny 9:00 do godziny 15:00, z uwzględnieniem czasu koniecznego na dezynfekcję. 

Ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów w Biurze Obsługi Interesantów.

Informacja telefoniczna w sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzona jest pod numerami: 

(22) 55 39 616 

(22) 55 39 622 

(22) 55 39 623 

Komunikacja elektroniczna: boi@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna w sprawach karnych:
II Wydział Karny: 22 55-39-260;
V Wydział Karny: 22 55-39-371;
X Wydział Karny: 22 55-39-496.

Ogranicza się obsługę interesantów w Czytelni Akt. 

Do odwołania wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez wszystkie osoby funkcyjne Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.
Skargi administracyjne należy składać wyłącznie w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Do odwołania wstrzymuje się dyżury poniedziałkowe po godzinie 16:00 we wszystkich komórkach organizacyjnych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Zalecamy szczegółowe i uważne  zapoznanie się ze wszystkimi zmianami w organizacji pracy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w zakresie obsługi interesantów w okresie epidemii COVlD-19, opisanymi w treści zarządzenia:
Zarządzenie nr 93/2020 Prezesa i Dyrektora tutejszego sądu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w zakresie obsługi interesantów w okresie epidemii COVID-19 (dokument PDF, rozmiar 175 KB)

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Zarządzeniem nr 95/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, z dniem 1 czerwca 2020 roku wstrzymuje się, do odwołania, bezpośrednią obsługę interesantów w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego usytuowanym w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 15:30, z zachowaniem odpowiednich odległości między interesantami.

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów zaleca się składanie wniosków o udzielenie informacji drogą elektroniczną przez system e-KRK bądź drogą pocztową.
Szczegółowe informacje na temat elektronicznego uzyskania zaświadczenia znajdują się na stronach: ekrk.ms.gov.plems.ms.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego 

Komunikat 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli oraz w związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 w sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę/posiedzenie (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji kierownikowi sekretariatu wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy lub do Biura Obsługi Interesantów - telefonicznie bądź drogą mailową (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej).

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa. Zachęcamy do ich odwiedzania: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusiehttps://www.gov.pl/web/koronawirus 


Informacja dotycząca papierowych znaków opłaty sądowej. Papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. 

Po tej dacie:
- nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
- nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
- dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego). 

Od 1 lipca 2018 roku znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. 

Szczegółowe informacje na temat znaków opłaty sądowej w formie elektronicznej znajdują się na stronie Sądu Okręgowego w Warszawie:
 informacja dotycząca papierowych znaków opłaty sądowej obowiązujących do 30 czerwca 2018 roku


Godziny urzędowania Sądu  

Biuro Podawcze
poniedziałek w godzinach 9.00-15.00
wtorek - piątek w godzinach 9.00-15.00

Kasa Sądu
poniedziałek - piątek w godzinach 8.30-15.30, przerwa od 12.15 do 12.45

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
poniedziałek w godzinach 8.30-15.30
wtorek-piątek 8.30-15.30

Biuro Obsługi Interesantów:

Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania się do BOI. Kontakt e-mailowy pod adresem: boi@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 8.30 - 15.30 (ostatni numerek pobierany jest o godz. 17.45)
wtorek - piątek: 8.30 - 15.30 (ostatni numerek pobierany jest o godz.15.20)

Czytelnia akt:
Celem uniknięcia oczekiwania na możliwość zapoznania się z aktami prosimy o wcześniejsze zamawianie akt sądowych telefonicznie bądź wiadomością e-mail pod adresem:
czytelnia@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl.

Godziny otwarcia Czytelni Akt:
poniedziałek 8.30 - 15:30 (ostatnia osoba wchodzi o godzinie 15.00)
wtorek - piątek 8:30 - 15:30

Telefon do Czytelni Akt: 
22 55 39 703