Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

ul. Marszałkowska 82 (wejście od ulicy Żurawiej)
00-517 Warszawa

tel. (22) 553-90-00 (centrala)
fax (22) 553-91-97

e-mail: srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

NIP: 527-23-12-791
REGON: 016421829

Jednostka nadrzędna: Sąd Okręgowy w Warszawie

 

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego
dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
z dnia 20 lutego 2020 roku,
dzień 12 czerwca 2020 roku (piątek)

został ustalony dniem wolnym od pracy, z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania
w dniu 6 czerwca 2020 roku (sobota).

 

Szanowni Państwo!

Z dniem 1 czerwca 2020 r. Zarządzeniem nr 93/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie wprowadzone zostały zmiany w organizacji pracy sądu w zakresie obsługi interesantów w okresie epidemii COVID-19, m. in.:

Wszystkie osoby wchodzące do budynku sądu zobowiązane są do:
- poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała,
- dezynfekcji rąk,
- korzystania ze środków ochrony osobistej, tj. maseczki bądź przyłbicy,
- zachowania bezpiecznej odległości od innych osób na terenie sądu - co najmniej 2 metry,
- korzystania wyłącznie z oznakowanych miejsc siedzących.

Biuro Podawcze sądu przyjmuje korespondencję w skróconym czasie urzędowania, tj. od godziny 9:00 do godziny 15:00, z uwzględnieniem czasu koniecznego na dezynfekcję.

Ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów w Biurze Obsługi Interesantów.
Ogranicza się obsługę interesantów w Czytelni Akt.

Do odwołania wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez wszystkie osoby funkcyjne Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Skargi administracyjne składane są wyłącznie w formie pisemnej drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Prosimy o  szczegółowe i uważne  zapoznanie się z treścią całego zarządzenia:
Zarządzenie nr 93/2020 Prezesa i Dyrektora tutejszego sądu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w zakresie obsługi interesantów w okresie epidemii COVID-19


Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego 

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2020 roku wstrzymuje się, do odwołania, bezpośrednią obsługę interesantów w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Wypełniony i opłacony formularz zapytania można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w okienku usytuowanym w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie od poniedziałku do piątku od godz. 13:00 do godz. 15:30, z zachowaniem odpowiednich odległości między interesantami.
Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo klientów uprzejmie prosimy o korzystanie uzyskania informacji drogą elektroniczną przez system e-KRK bądź drogą pocztową.
Szczegółowe informacje na temat elektronicznego uzyskania zaświadczenia znajdują się na stronach:

 ekrk.ms.gov.plems.ms.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego 

 

Szanowni Państwo !!!   

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem informujemy,  że wprowadzone zostały ograniczenia  bezpośredniej obsługi interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, w tut. Sądzie do  obsługi telefonicznej i  elektronicznej.  Zapewnia się obsługę w  Czytelni Akt po uprzednim ich zamówieniu droga elektroniczną i telefoniczną. 

Informacja telefoniczna w sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzona jest pod numerami: 

(22) 55 39 616 

(22) 55 39 622 

(22) 55 39 623 

Komunikacja elektroniczna: boi@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna w sprawach karnych:
II Wydział Karny: 22 55-39-260;
V Wydział Karny: 22 55-39-371;
X Wydział Karny: 22 55-39-496.

KOMUNIKAT 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli oraz w związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 w sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę/posiedzenie (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji kierownikowi sekretariatu wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy lub do Biura Obsługi Interesantów - telefonicznie bądź drogą mailową (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej).

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa.

Zachęcamy do ich odwiedzania:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie  

https://www.gov.pl/web/koronawirus 

 UWAGA:

PAPIEROWE ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ TYLKO DO 30 CZERWCA 2018 ROKU 

Papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r.

Po tej dacie:

  • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
  • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
  • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego). 


OD 1 LIPCA 2018 ROKU ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ

BĘDĄ FUNKCJONOWAĆ WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat informacji dotyczącej papierowych znaków opłaty sądowej obowiązujących do 30 czerwca 2018 roku

Godziny urzędowania Sądu  

Biuro Podawcze
poniedziałek w godzinach 9.00-15.00
wtorek - piątek w godzinach 9.00-15.00

Kasa Sądu
poniedziałek - piątek w godzinach 8.30-15.30, przerwa od 12.15 do 12.45

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
poniedziałek w godzinach 8.30-15.30
wtorek-piątek 8.30-15.30

Biuro Obsługi Interesantów:

Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania się do BOI. Kontakt e-mailowy pod adresem: boi@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 8.30 - 15.30 (ostatni numerek pobierany jest o godz. 17.45)
wtorek - piątek: 8.30 - 15.30 (ostatni numerek pobierany jest o godz.15.20)

Czytelnia akt:

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie

Celem uniknięcia oczekiwania na możliwość zapoznania się z aktami prosimy o wcześniejsze zamawianie akt sądowych telefonicznie bądź wiadomością e-mail pod adresem:
czytelnia@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl.

Godziny otwarcia Czytelni Akt:

poniedziałek 8.30 - 15:30 (ostatnia osoba wchodzi o godzinie 15.00)
wtorek - piątek 8:30 - 15:30

Telefon czytelni
Akt 22 55 39 703