Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie


ul. Ogrodowa 51 A
00-873 Warszawa


centrala telefoniczna: (22) 501 99 00

e-mail: oaogrodowa@mokotow.sr.gov.pl

NIP: 527-14-02-687
REGON: 001256049


Jednostka nadrzędna: Sąd Okręgowy w Warszawie

 

Uprzejmie informujemy , iż dzień 12 czerwca 2020 zarządzeniem Prezesa został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania go  w dniu 6 czerwca 2020.
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 27 stycznia  2020 roku rozpocznie się proces przeprowadzki I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z ul. Ogrodowej 28/30 na ul. Chłodną 64 w Warszawie - IV piętro.

 

Za utrudnienia przepraszamy.


ZMIANA PRZYDZIAŁU SPRAW W ZAKRESIE III, VIII i XIV WYDZIAŁU KARNEGO

 

Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z 2018 r., poz. 350) z dniem 1 stycznia 2019 roku uległo zmianie zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z 2012 r., poz. 95 ze zm.) w ten sposób, że  pkt 40 lit. d otrzymał brzmienie: „w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie: - III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym przekazanych XIV Wydziałowi Karnemu, - VIII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym przekazanych XIV Wydziałowi Karnemu, - XIV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z obszaru właściwości tego Sądu”.

Powyższe oznacza, że Wydziały III, VIII i XIV właściwe są do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i spraw wykroczeniowych z całego obszaru właściwości Sądu, a nowe sprawy są kierowane do Wydziałów Karnych zgodnie z wynikiem losowania przez System Losowego Przydziału Spraw.

W związku z powyższym prosimy o kierowanie nowych spraw do pionu karnego, bez wskazywania wydziału. Kolejne pisma w sprawach powinny już być kierowane do konkretnych wydziałów.

Sprawy w zakresie czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym z obszaru właściwości Sądu nadal rozpoznawane są w XIV Wydziale Karnym – Sekcji Postępowania Przygotowawczego.  UWAGA:

PAPIEROWE ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ TYLKO DO 30 CZERWCA 2018 ROKU 

Papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r.

Po tej dacie:

  • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
  • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
  • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego). 


OD 1 LIPCA 2018 ROKU ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ
BĘDĄ FUNKCJONOWAĆ WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

 

 

E-znaki są możliwe do nabycia:

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

 

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

  • bezgotówkowej  - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
  • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.

 
ZMIANA PRZYDZIAŁU SPRAW W ZAKRESIE I, II i XVI WYDZIAŁU CYWILNEGO


Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lutego 2018 roku ulega zmianie Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych w ten sposób, że pkt 40 lit. d otrzymuje brzmienie: „w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie: - I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu, - II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, w tym wszystkie sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym z obszaru właściwości tego Sądu, - XVI Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu” (podstawa prawna: Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017 roku, Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z dnia 27 grudnia 2017 roku poz. 269).

Powyższe oznacza, że dotychczasowy podział spraw z kategorii C, Ns i N oraz Co nie będących sprawami rozpoznawanymi w referatach egzekucyjnych pomiędzy Wydziałami Cywilnymi według ulic z dniem 1 lutego 2018 roku nie będzie obowiązywał. Sprawy te będą kierowane do Wydziałów zgodnie z wynikiem losowania przez System Losowego Przydziału Spraw. Sprawy egzekucyjne będą rozpoznawane dotychczasowych zasadach w referatach egzekucyjnych. Sprawy nakazowe i upominawcze z kategorii Nc nadal rozpoznaje Sekcja Nakazowa przy II Wydziale Cywilnym z siedzibą przy ul. Płockiej 9/11b. 

W związku z powyższym prosimy o kierowanie od dnia 1 lutego 2018 roku nowego wpływu z kategorii C i Ns oraz Co i N wyłącznie do siedziby Sądu przy ul. Ogrodowej 51a, 00-873 Warszawa (również tych, które dotychczas rozpoznawał II Wydział Cywilny), natomiast pozwów w postępowaniu upominawczym i nakazowym – wyłącznie do Sekcji Nakazowej przy II Wydziale Cywilnym przy ul. Płockiej 9/11b, 01-231 Warszawa.
ZMIANA LOKALIZACJI II WYDZIAŁU CYWILNEGO 

06.09.2017

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18 września 2017 roku zmianie ulega siedziba II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z ul. Ogrodowej 51a na ul. Płocką 9/11B w Warszawie.
W związku z powyższym zgodnie z zarządzenie Wiceprezesa tutejszego Sądu nr 56/2017 z dnia 05 września 2017 roku w okresie od dnia 14 września 2017 roku do dnia 20 września 2017 roku (włącznie) akta spraw II Wydziału Cywilnego nie będą udostępniane na Czytelni Akt ani też nie będą realizowane wnioski o wydanie odpisu orzeczenia lub kserokopii z akt sprawy.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

 


PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU PRZY UL. PŁOCKIEJ

05.07.2017

Uprzejmie informujemy, iż w związku z budową II linii metra, od dnia 7 lipca 2017 roku utrudniony będzie dostęp do wejścia do budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11 B. Wejście do budynku będzie odbywać się poprzez przejście znajdujące się pomiędzy budynkami z numerami porządkowymi Płocka 11 i Płocka 11/13. Utrudnienia potrwają około 7 dni.


13.03.2017
W związku z budową II linii metra w Warszawie, od 7 kwietnia 2017 r.: odcinek ulicy pomiędzy ul. Wolską a ul. Płocką 11 zostanie zamknięty dla samochodów (od tej strony do  Sądu będzie możliwe dojście wyłącznie pieszo); dojazd samochodem do Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul....

więcej


Godziny urzędowania Sądu  

Godziny przyjęć interesantów:

Gmach Sądu przy ul. Ogrodowej 51 a w Warszawie oraz przy Al. "Solidarności" 58 w Warszawie (HIPOTEKA)
poniedziałek:   8:30 – 18:00 (numery systemu kolejkowego wydawane są do 17:45)
wtorek – piątek: 8:30 – 16:00 (numery systemu kolejkowego wydawane są do 15:30)

Siedziba Sądu przy ul. Płockiej 9/11B w Warszawie
poniedziałek:   8:30 – 18:00
wtorek – piątek: 8:30 – 15:30Przerwa:

Gmach Sądu przy Al. "Solidarności" 58 w Warszawie (HIPOTEKA)
godz. 11:45 – 12:00

Gmach Sądu przy ul. Ogrodowej 51 a w Warszawie
godz. 11:45 – 12:00
stanowisko BOI nr. 1 i 3 godz. 11:30 – 11:45
stanowisko BOI nr. 2 i 4 godz. 11:45– 12:00

Siedziba Sądu przy ul. Płockiej 9/11B w Warszawie
godz. 11:45 – 12:00


Kasa Sądu przy Al. "Solidarności" 58 w Warszawie (HIPOTEKA)
poniedziałek: 8:30 – 17:45
wtorek – piątek: 8:30 – 15:45

Kasa Sądu przy ul. Ogrodowej 51 a w Warszawie
poniedziałek: 10:15 – 17:45
wtorek – piątek: 8:30 – 15:30

Lokalizacja siedzib Sądu Rejowego dla Warszawy Mokotowa

Wydziały cywilne i karne:
ul. Ogrodowa 51 A
00-873 Warszawa
tel.:(22) 501 99 00 (centrala)

Wydział Rodzinny i Nieletnich:
ul. Płocka 9/11B
01-231 Warszawa
Biuro obsługi interesanta / informacja tel. (22) 571 56 00
Informacja wydziału  tel. (22) 571 56 81


Wydziały ksiąg wieczystych:
Al. "Solidarności" 58
00-240 Warszawa
tel.: (22) 531 42 00 (centrala)
fax: (22) 635 93 01