Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

ul. Bartniaka 21/23 oraz ul. Kościuszki 14
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (centrala) (22) 77 09 200


NIP 529-12-38-558
REGON 000324790Biuro Obsługi Interesanta (BOI)
znajduje się na parterze w budynku
przy ul. Bartniaka 21/23,


                                                                           


UWAGA!!!
 Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim
dni  30 kwietnia 2018 roku, 1 czerwca 2018 roku i 24 grudnia 2018 roku
zostały ustalone
dniami wolnymi od pracy
dla pracowników Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim,
z jednoczesnym obowiązkiem ich odpracowania odpowiednio:
14 kwietnia 2018 roku, 19 maja 2018 roku oraz 24 listopada 2018 roku.

U W A G A !!!

W dniu 30 marca 2018 roku Biuro Podawcze Sądu Rejonowego
w Grodzisku Mazowieckim będzie otwarte w godzinach 08:30 - 12:30.

                                                                          
                                                                        

Kierownik Biura Obsługi Interesanta:
Weronika Wiśniewska

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek 8:30 - 18:00
wtorek-piątek 8:30 – 15:30
przerwa 12:00 - 12:20


Zamawianie akt do wglądu:
poniedziałek – piątek 8:30 – 15.30

Biuro Podawcze

poniedziałek 8:30 - 18:00
wtorek - piątek
8:30 - 15:30
przerwa 12:00 - 12:20


Zamówienie akt jest możliwe:

- osobiście w BOI
- telefonicznie:

 Wydział Cywilny: (022) 77-09-280, (22) 77-09-282
 Wydział Karny: (022) 77-09-229
 Sekcja Wykonawcza: (022) 77-09-242
Wydział Rodzinny i Nieletnich: (022) 77-09-219
 Wydział Ksiąg Wieczystych: (022) 77-09-270

- za pomocą poczty elektronicznej na adres: boi@grodzisk.sr.gov.pl
Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji na temat:

  • stanu postępowania w sprawie, przy czym na podstawie § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych informacje co do stanu sprawy przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie udzielane stronie, oskarżonemu lub pokrzywdzonemu po wskazaniu danych osobowych mogą obejmować jedynie: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym,

  • rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim, sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, jakie należy złożyć w sprawie,

  • siedzib innych sądów, a także numerów telefonów do sądów, wydziałów i godzin ich pracy, wysokości kosztów i opłat sądowych i kancelaryjnych, sposobów ich uiszczania oraz numerów kont Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim,

  • możliwości i sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłanek dotyczących ustanowienia obrońcy i pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) z urzędu,


Zasady udzielania informacji telefonicznych:

Zgodnie z §97 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.), pracownicy sądu udzielają telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury sprawy lub oznaczenia stron i przedmiotu sprawy.

Zakres udzielanych informacji:

1. dane umieszczane na wokandzie sądowej, w sytuacji przewidzianej w § 70 ust. 4 ujawnia się dane przeznaczone do zamieszczenia na wokandzie;

2. informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, skazano, uniewinniono)

3. Osobie przedstawiającej się jako świadek w danej sprawie udziela się telefonicznie informacji o miejscu i terminie jej przesłuchania, jeżeli skierowano do niej wezwanie do stawiennictwa.