Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim
ul. Bartniaka 21/23 oraz ul. Kościuszki 14
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.  (22) 77 09 200


NIP 529-12-38-558
REGON 000324790


Biuro Obsługi Interesanta (BOI) oraz Czytelnia Akt
w zakresie II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego
i Nieletnich oraz IV Wydziału Ksiąg Wieczystych
znajduje się na parterze w budynku
przy ul. Bartniaka 21/23

Punkt Informacyjny (PI) oraz Czytelnia Akt
w zakresie I Wydziału Cywilnego
znajduje się na parterze w budynku przy ul. Kościuszki 14.


                                                                   
 Funkcjonowanie Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

w okresie od 13 do 31 marca 2020 roku


Zarządzenie nr 26/2020 dotyczące ograniczenia pracy w dniach 13-31.3.2020

Zarządzenie nr 27/2020 dotyczące organizacji obsługi interesantów w dniach 13-31.3.2020                                                                                                

 
 Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim
dni  12 czerwca 2020 roku i 24 grudnia 2020 roku zostały ustalone dniami wolnymi od pracy
dla pracowników Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim,

w związku z obniżeniem w 2020 roku wymiaru czasu pracy z powodu świąt przypadających w soboty (15 sierpnia i 26 grudnia)Uprzejmie informujemy, że aktualnie rozpoznawanie wniosków wieczystoksięgowych w Sądzie Rejonowym
w Grodzisku Mazowieckim trwa około 6 miesięcy.
Od dnia 1 kwietnia 2018 roku kasa w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim będzie zamknięta.

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe Sądu dotyczące dochodów Skarbu Państwa,
sum na zlecenie i wpłat na FPPiPP przyjmowane będą w siedzibie

Banku Spółdzielczego przy ul. Kilińskiego 25 w Grodzisku Mazowieckim w poniedziałki od godz. 8:00 do 17:00
w pozostałe dni tygodnia od 8:00 do 16:00.

Osoby dokonujące wpłat na rzecz Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim zwolnione będą z opłat i prowizji bankowych.


                                                      

Biuro Obsługi Interesanta
Kierownik Weronika Wiśniewska

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek 8:30 - 18:00 (przerwa 12:00 - 12:20)
wtorek-piątek 8:30 – 15:30 (przerwa 12:00 - 12:20)


Biuro Podawcze dla instytucji

poniedziałek 8:30 - 18:00 (przerwa 12:00 - 12:20)
wtorek - piątek
8:30 - 15:30
(przerwa 12:00 - 12:20)Zamówienie akt do wglądu jest możliwe:

1) osobiście w BOI lub PI

2) za pomocą poczty elektronicznej na adres:
- boi@grodzisk.sr.gov.pl

- pi.wydzial.cywilny@grodzisk.sr.gov.pl

3) telefonicznie: 
- (22) 77-09-200
- (22) 77-09-270 Wydział Ksiąg Wieczystych


Biuro Obsługi Interesantów oraz Punkt Informacyjny udziela informacji na temat:

  • stanu postępowania w sprawie, przy czym na podstawie § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych informacje co do stanu sprawy przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie udzielane stronie, oskarżonemu lub pokrzywdzonemu po wskazaniu danych osobowych mogą obejmować jedynie: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym,

  • rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim, sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, jakie należy złożyć w sprawie,

  • siedzib innych sądów, a także numerów telefonów do sądów, wydziałów i godzin ich pracy, wysokości kosztów i opłat sądowych i kancelaryjnych, sposobów ich uiszczania oraz numerów kont Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim,

  • możliwości i sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłanek dotyczących ustanowienia obrońcy i pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) z urzędu,


Zasady udzielania informacji telefonicznych:

Zgodnie z §97 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.), pracownicy sądu udzielają telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury sprawy lub oznaczenia stron i przedmiotu sprawy

Zakres udzielanych informacji:

1. dane umieszczane na wokandzie sądowej, w sytuacji przewidzianej w § 70 ust. 4 ujawnia się dane przeznaczone do zamieszczenia na wokandzie;

2. informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, skazano, uniewinniono)

3. Osobie przedstawiającej się jako świadek w danej sprawie udziela się telefonicznie informacji o miejscu i terminie jej przesłuchania, jeżeli skierowano do niej wezwanie do stawiennictwa.