Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

ul. Bartniaka 21/23 oraz ul. Kościuszki 14
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.  (22) 77 09 200


NIP 529-12-38-558
REGON 000324790Biuro Obsługi Interesanta (BOI)
oraz Czytelnia Akt
w zakresie II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz IV Wydziału Ksiag Wieczystych znajduje się na parterze w budynku
przy
ul. Bartniaka 21/23,

tel. 22 77-09-200

Punkt Informacyjny (PI)
oraz Czytelnia Akt
w zakresie I Wydziału Cywilnego
znajduje się w budynku przy
ul. Kościuszki 14.
                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                               Zarządzenie Nr 26/2020

 

                                                                      Prezesa Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

 

                                                                                              z 13 marca 2020 roku

 

                                             w sprawie ograniczenia pracy Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

 

 

 

Na podstawie art. 54 § 2 w zw. z art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 365), w zw. z art. 207 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1040 ze zm.), mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Sądu oraz osobom przebywających w obiektach Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, w związku z zagrożeniem COVID-19, zmieniam zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim Nr 23/2020 w ten sposób, że nadaję mu treść:

 

                                                                                                            § 1.

 

Zobowiązuję wszystkich Przewodniczących Wydziałów do odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych wyznaczonych w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim w ramach sesji okresie od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r., z wyjątkiem spraw wymienionych w § 2.

 

                                                                                                           § 2.

 

I.          Sprawy we wszystkich pionach:

 

1) przesłuchanie osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;

 

 

 

II.         Sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

 

1) o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 k.p.c.,

 

2) o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.),

 

3) dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, lub dotyczące przedłużenia takiego umieszczenia,

 

4) w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich,

 

5) dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

 

6) z wniosku, o którym mowa w art. 11a lub 12b ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.),

 

7) o zabezpieczenie bezpośrednio zagrożonego dobra dziecka;

 

 

 

III.        Sprawy z zakresu prawa karnego:

 

1) w przedmiocie zastosowania, przedłużenia, zmiany lub uchylenia tymczasowego aresztowania,

 

2) w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym,

 

3) rozpoznawane w trybie przyśpieszonym,

 

4) w których karalność czynu jest zagrożona przedawnieniem w ciągu najbliższych dwóch lat, a w odniesieniu do wykroczeń w ciągu najbliższych 6 miesięcy,

 

5) ekstradycyjne i deportacyjne,

 

6) w których wykonanie kary pozbawienia wolności jest zagrożone przedawnieniem w ciągu najbliższych 6 miesięcy, a wykonanie pozostałych kar - 3 miesięcy,

 

7) w których nastąpi zatarcie skazania w ciągu najbliższych 6 miesięcy,

 

8) związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA),

 

9) o wydanie wyroku łącznego,

 

10) publikacje orzeczeń,

 

11) dotyczące przerw tzw. koniecznych w odniesieniu do osadzonych, których stan zdrowia uzasadniania natychmiastowe zwolnienie z jednostki penitencjarnej – kategoria KOW,

 

12) dotyczące uchylenia przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na niewłaściwe jej wykorzystanie,

 

13) dotyczące uchylenia dozoru elektronicznego,

 

14) dotyczące zmiany miejsca wykonywania dozoru elektronicznego,

 

15) dotyczące przerw w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,

 

16) dotyczące uchylenia warunkowego przedterminowego zwolnienia,

 

17) wymagających dokonania dodatkowego zaliczenia na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności,

 

18) z wniosku o orzeczenie środków zabezpieczających po odbyciu kar pozbawienia wolności,

 

19) z wniosku o zastosowanie środków zabezpieczających w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym,

 

20) przesłuchanie świadka w trybie art. 185a. – 185c k.p.k.,

 

21) procesy lustracyjne osób, które zgłosiły udział w wyborach prezydenckich;

 

 

 

IV.        Sprawy z zakresu prawa cywilnego:

 

1) rozpoznawane w trybie wyborczym,

 

2) z odwołania od zakazu zgromadzeń;

 

                                                                                                     § 3.

 

 1. W okresie od 13 do 31 marca 2020 r. zobowiązuję Przewodniczących Wydziałów do przekazywania w każdy poniedziałek do godziny 15:00 Prezesowi oraz Kierownikowi Oddziału Administracyjnego wykazu spraw, które będą prowadzone w danym tygodniu (sygnatura, strony, przedmiot sprawy).
 2. Zobowiązuję Kierownika Oddziału Administracyjnego do umieszczania wykazu (listy sygnatur wraz z terminem) spraw rozpoznawanych w danym i kolejnym dniu na stronie internetowej Sądu oraz na drzwiach wejściowych do Sądu.

 

                                                                                                     § 4.

 

Z dniem 13 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuję przeprowadzanie wideokonferencji na rzecz innych sądów.

 

                                                                                                     § 5.

 

Z dniem 13 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuję dyżury mediatorów.

 

 

 

                                                                                                    § 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenia Nr 20/20 i 21/20 Prezesa Sadu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim Zarządzeniami nr 41/20 i 44/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie zostały uchylone
UWAGA!!!
 Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego
w Grodzisku Mazowieckim
dni  12 czerwca 2020 roku i 24 grudnia 2020 roku
zostały ustalone dniami wolnymi od pracy
dla pracowników Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim,

w związku z obniżeniem w 2020 roku wymiaru czasu pracy z powodu świąt przypadających w soboty (15 sierpnia i 26 grudnia)


Uprzejmie informujemy, że aktualnie rozpoznawanie wniosków wieczystoksięgowych w Sądzie Rejonowym
w Grodzisku Mazowieckim trwa około 6 miesięcy.


Od dnia 1 kwietnia 2018 roku kasa w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim
będzie zamknięta.

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe Sądu dotyczące dochodów Skarbu Państwa,
sum na zlecenie i wpłat na FPPiPP przyjmowane będą w siedzibie

Banku Spółdzielczego przy ul. Kilińskiego 25 w Grodzisku Mazowieckim w poniedziałki od godz. 8:00 do 17:00
w pozostałe dni tygodnia od 8:00 do 16:00.


Osoby dokonujące wpłat na rzecz Sądu Rejonowego
w Grodzisku Mazowieckim
zwolnione będą z opłat i prowizji bankowych.

                                       

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

 

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu
e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.

 

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:

 • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
 • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
 • · dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

 

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

 

E-znaki są możliwe do nabycia:

 • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
 • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

 

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

 • bezgotówkowej  - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu
                       U W A G A !!!
W dniach 15 - 22 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim nie będzie prowadził sprzedaży e-znaków.
Wpłat można dokonywać na konto Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim (bez dodatkowych opłat) w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kilińskiego 25 lub na właściwy nr konta wskazany w zakładce informacje - konta bankowe.
                                                                        

Kierownik Biura Obsługi Interesanta:
Weronika Wiśniewska

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek 8:30 - 18:00
wtorek-piątek 8:30 – 15:30
przerwa 12:00 - 12:20


Zamawianie akt do wglądu:
poniedziałek – piątek 8:30 – 15.30

Biuro Podawcze
dla instytucji

poniedziałek 8:30 - 18:00
wtorek - piątek
8:30 - 15:30
przerwa 12:00 - 12:20

w dniu 31.12.2019r. Biuro Podawcze     
otwarte od 8:30 do 14.00Zamówienie akt jest możliwe:

- osobiście w BOI lub PI
- telefonicznie:

 (22) 77-09-200
 Wydział Ksiąg Wieczystych: (022) 77-09-270

- za pomocą poczty elektronicznej na adres: boi@grodzisk.sr.gov.pl

pi.wydzial.cywilny@grodzisk.sr.gov.pl
Biuro Obsługi Interesantów oraz Punkt Informacyjny udziela informacji na temat:

 • stanu postępowania w sprawie, przy czym na podstawie § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych informacje co do stanu sprawy przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie udzielane stronie, oskarżonemu lub pokrzywdzonemu po wskazaniu danych osobowych mogą obejmować jedynie: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym,

 • rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim, sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, jakie należy złożyć w sprawie,

 • siedzib innych sądów, a także numerów telefonów do sądów, wydziałów i godzin ich pracy, wysokości kosztów i opłat sądowych i kancelaryjnych, sposobów ich uiszczania oraz numerów kont Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim,

 • możliwości i sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłanek dotyczących ustanowienia obrońcy i pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) z urzędu,


Zasady udzielania informacji telefonicznych:

Zgodnie z §97 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.), pracownicy sądu udzielają telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury sprawy lub oznaczenia stron i przedmiotu sprawy.

Zakres udzielanych informacji:

1. dane umieszczane na wokandzie sądowej, w sytuacji przewidzianej w § 70 ust. 4 ujawnia się dane przeznaczone do zamieszczenia na wokandzie;

2. informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, skazano, uniewinniono)

3. Osobie przedstawiającej się jako świadek w danej sprawie udziela się telefonicznie informacji o miejscu i terminie jej przesłuchania, jeżeli skierowano do niej wezwanie do stawiennictwa.