Podstawa prawna

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641).Warunki ponownego wykorzystywania

Podmiot ponownie wykorzystujący informację zawartą na stronie BIP Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązany jest do:

  - w przypadku ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych - informowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany;

  - informowania o źródle pozyskanej informacji poprzez wskazanie pełnej nazwy Sądu Okręgowego w Warszawie oraz czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Sądu Okręgowego w Warszawie;

-  informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

  - przestrzegania obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji    w pierwotnie pozyskanej formie;

-  w przypadku ponownego wykorzystywania orzeczenia sądowego - wskazania, czy wykorzystuje orzeczenie w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to, w jakich (np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnienie prawne orzeczenia sądowego) oraz do podania daty jego wydania, siedziby sądu i sygnatury akt sprawy;

-  poinformowania, że Sąd Okręgowy w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia, dalsze udostępnianie lub przekazywanie.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, poprawność, aktualność, kompletność oraz jakość udostępnianych lub przekazywanych informacji, w szczególności za:

- wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji z pominięciem warunków ponownego wykorzystywania;

  -  rezultaty przetworzenia udostępnionych lub przekazanych informacji sektora publicznego;

- dalsze udostępnianie lub przekazywanie przetworzonych informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie je wykorzystujące.Wniosek o ponowne wykorzystywanie

Wniosek można złożyć do Sądu Okręgowego w Warszawie:

- osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Warszawie;

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na obsługiwany przez Oddział Bezpieczeństwa adres: informacjapubliczna@warszawa.so.gov.pl;

- w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą Sądu Okręgowego w Warszawie;

- pocztą tradycyjną na adres Sądu Okręgowego w Warszawie: al. „Solidarności” 127      (00-898 Warszawa).

 

Pozostałe informacje dotyczące składania wniosku, w szczególności przesłanek jego złożenia, warunków formalnych oraz terminu rozpatrzenia wniosku reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego   (Dz. U. poz. 1641).

 

Koszt udostępnienia informacji do ponownego wykorzystywania

Informacje sektora publicznego są udostępniane lub przekazywane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Czynnikami, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie i które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji są w szczególności:

- koszt materiałów zużytych w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku (m.in: kserokopii, wydruków, nośników informacji);

- należności związane z dostarczeniem informacji żądanych we wniosku.
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie

Organem odwoławczym od decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

 

W zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641) do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę stanowiącą informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o przyjęciu oferty. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.