Sąd Okręgowy w Warszawie jako jednostka sektora finansów publicznych udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania.


Wniosek o ponowne wykorzystywanie, w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, można złożyć do Sądu Okręgowego w Warszawie:

 1. osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Warszawie;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na obsługiwany przez Oddział Bezpieczeństwa adres: informacjapubliczna@warszawa.so.gov.pl;
 3. w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą Sądu Okręgowego w Warszawie;
 4. pocztą tradycyjną na adres Sądu Okręgowego w Warszawie: al. „Solidarności” 127 (00-898 Warszawa).

Warunki ponownego wykorzystywania:

Podmiot ponownie wykorzystujący informację zawartą na stronie BIP Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązany jest do:

 1. w przypadku ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych - informowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy;
 2. informowania o źródle pozyskanej informacji poprzez wskazanie pełnej nazwy Sądu Okręgowego w Warszawie oraz czasie wytworzenia informacji przez Sąd Okręgowy w Warszawie;
 3. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
 4. przestrzegania obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
 5. w przypadku ponownego wykorzystania orzeczenia sądowego - wskazania, czy wykorzystuje orzeczenie w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to, w jakich (np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnienie prawne orzeczenia sądowego) oraz do podania daty jego wydania, siedziby sądu i sygnatury akt sprawy;
 6. poinformowania, że Sąd Okręgowy w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia, dalsze udostępnianie lub przekazywanie.


Sąd Okręgowy w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji z pominięciem warunków ponownego wykorzystywania;
 2. rezultaty przetworzenia udostępnionych lub przekazanych informacji sektora publicznego;
 3. dalsze udostępnianie lub przekazywanie przetworzonych informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie je wykorzystujące.

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty za ich udostępnienie, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

W takim przypadku Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawia Wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji oraz opłaty z tym związane. Przy ustalaniu kosztów brane są pod uwagę następujące czynniki:

 1. koszt materiałów zużytych w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku (m.in: kserokopii, wydruków, nośników informacji);
 2. należności związanych z dostarczeniem informacji żądanych we wniosku.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, Wnioskodawca może złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego albo zawiadomić Sąd Okręgowy w Warszawie o przyjęciu oferty.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Sąd Okręgowy w Warszawie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Od decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, Wnioskodawca może – za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Warszawie – wnieść odwołanie do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia odwołania, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia – za pośrednictwem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie – skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania uregulowane są w sposób szczegółowy w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1446).