W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Portal Orzeczeń

Wersja strony w formacie XML

Opublikowane orzeczenia dostępne są w Portalu Orzeczeń pod adresem:

http://orzeczenia.mst.warszawa.so.gov.pl/


Internetowy Portal Orzeczeń w  Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie  zwany dalej  Portalem Orzeczeń funkcjonować będzie od dnia 1 stycznia 2014 roku

Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym w dla m. st. Warszawy w Warszawie, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących:

 1. spraw małżeńskich, za wyjątkiem spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych;
 2. postępowania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych, w tym w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, sprawach z zakresu opieki i kurateli, o przysposobienie, o odebranie osoby, za wyjątkiem spraw alimentacyjnych;
 3. ochrony dóbr osobistych; 
 4. ubezwłasnowolnienia;
 5. postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264);
 6. sprawach, w których posiedzenie odbywa się w całości lub w części przy drzwiach zamkniętych oraz sprawach rozpoznawanych z wyłączeniem jawności;
 7. postępowania w sprawach nieletnich;
 8. postępowania, w którym orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone  w art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – zwanej dalej „Kodeksem karnym”;
 9. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, za wyjątkiem art. 148, 155, 156, 157, 158 – 160, 162 Kodeksu karnego;
 10. przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art. 189 § 1 i 2, 190, 190a § 1 i 2 i 191 Kodeksu karnego;
 11. przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;
 12. przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 13. przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, za wyjątkiem przestępstwa określonego                            w art. 209 Kodeksu karnego; 
 14. spraw, w których orzeczono środki zabezpieczające oraz w każdym przypadku,  gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy;
 15. przestępstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego;
 16. postępowania wykonawczego w sprawach karnych;
 17. lustracji;
 18. zastosowania prawa łaski;
 19. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.);
 20. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu               w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473                  ze zm.);
 21. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. Nr 231, poz. 1375 ze zm.);
 22. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.);
 23. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.);
 24. postępowaniu dotyczącym naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu prowadzonym na podstawie art. 18 3d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.);
 25. spraw w przedmiocie tajemnicy bankowej;
 26. orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie zawieszenia postępowania, dowodów rzeczowych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu.

W Portalu Orzeczeń będą publikowane także orzeczenia, gdy sędzia sprawozdawca lub Przewodniczący Wydziału uzna za celowe opublikowanie orzeczenia należącego do powyższych kategorii ze względu na doniosły problem prawny lub wywołujący zainteresowanie społeczne.

Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie  gdy zdecyduje tak sędzia sprawozdawca lub Przewodniczący Wydziału I-X oraz XV-XVII, a także gdy  publikacja byłaby sprzeczna z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz  z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

 


Reguły anonimizacji (dokument doc, rozmiar 62 KB)

Zarządzenie Nr 152/2013 Prezesa Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawa w warszawie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (dokument PDF, rozmiar 5,65 MB)

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych tematycznych (dokument PDF, rozmiar 48,2 KB)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane