W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Pytania i odpowiedzi

Wersja strony w formacie XML

 

1. Składanie pozwu

http://warszawa.so.gov.pl//artykuly/425/skladanie-pozwu

2. Co należy zrobić aby założyć sprawę o alimenty

Jeżeli osoba zobowiązana do utrzymania drugiej osoby, nie chce wykonać tego obowiązku dobrowolnie, należy wnieść sprawę do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania uprawnionego lub obowiązanego.

SPRAWĘ WNOSI SIĘ POPRZEZ ZŁOŻENIE POZWU.

W pozwie należy podać następujące dane:

1.             imię, nazwisko i dokładny adres powoda, czyli osoby domagającej się alimentów;

2.             imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego, czyli osoby, od której domagamy się  alimentów;

3.             wysokość żądanej kwoty wraz z uzasadnieniem, tzn. wskazać potrzeby powoda oraz możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego.

Jeżeli powodem jest małoletnie dziecko, przed sądem reprezentuje je przedstawiciel ustawowy (najczęściej ten z rodziców, który opiekuje się dzieckiem).

Jeżeli alimentów żąda dziecko od rodziców, należy dołączyć do pozwu odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa odpis zupełny aktu urodzenia, a jeżeli małżonek lub były małżonek - odpowiednio odpis aktu małżeństwa lub orzeczenia rozwodu.

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach!

 

3. Jak założyć sprawę spadkową?

Pierwszym krokiem do załatwienia kwestii spadkowych jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek taki należy złożyć do Sądu Rejonowego, w którego okręgu spadkodawca ostatnio stale zamieszkiwał. Należy również dołączyć odpisy wniosku w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania. W przypadku gdy spadkodawca pozostawił testament należy złożyć jego oryginał.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie w wysokości 50 zł /w znakach sądowych/ - jeżeli wniosek obejmuje więcej niż jednego spadkodawcę – po 50 zł od każdego spadkodawcy

Należy również dołączyć oryginał (odpisy) aktu zgonu oraz inne akty stanu cywilnego wskazujące na pokrewieństwo ze zmarłym osób wskazanych we wniosku jako spadkobiercy /odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa/

 

4. Jak wnieść i sporządzić pozew w sprawie z zakresu prawa pracy

Odwołanie od rozwiązania umowy o pracę

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę należy wnieść do Sądu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia wypowiedzenia, a od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę.

 

Wnosząc pozew do Sądu składamy 1 egzemplarz dla Sądu i dodatkowo tyle odpisów ilu jest pozwanych. W pozwie należy wskazać:

a)      dane osobowe powoda + adres zamieszkania + PESEL

b)      dane pozwanego pracodawcy + adres + PESEL/numer KRS

c)      czego konkretnie powód się domaga tzn. odszkodowania (kwotę należy podać w wartości brutto)  albo  przywrócenia do pracy (uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne) – można dochodzić tylko jednego z tych roszczeń

d)     wartość przedmiotu sporu:

-       przy roszczeniu o odszkodowanie stanowi ją  kwota odszkodowania (podana w wartości brutto),

-        przy roszczeniu o przywrócenie do pracy (lub uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne) w przypadku umów o pracę zawartych na czas  nieokreślony stanowi ją suma wynagrodzenia za okres jednego roku, a w przypadku umów o pracę zawartych na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy suma wynagrodzenia za czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż za jeden rok

e)      krótkie uzasadnienie w którym pracownik wskaże dlaczego odwołuje się od rozwiązania umowy i wskaże dowody na poparcie tych twierdzeń

f)       podpis osoby składającej pozew złożony w oryginale.

 

UWAGA

Jeżeli pracownik dochodzi odszkodowania lub odszkodowania i innych łącznie dochodzonych roszczeń pieniężnych, a wartość  przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 złotych pozew należy wnieść do Sądu na urzędowym formularzu, wypełniając wszystkie jego pola.

OPŁATA

Stosownie do art. 35 ust 1 u.k.s.c. w sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 zł wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 zł, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę  bez wypowiedzenia przysługuje jedno z roszczeń:

a)      przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach

b)      odszkodowanie

–        w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia jeżeli pracownik był zatrudniony na czas nieokreślony

–        wynagrodzenia za okres do końca którego umowa o pracę miała trwać, nie dłużej jednak niż za  3 miesiące, jeżeli rozwiązano umowę o pracę zawartą na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów, Sąd przyznaje wyłącznie odszkodowanie jeżeli:

–        upłynął już termin do którego umowa miała trwać

albo

–        Sąd uzna,  że przywrócenie do pracy byłoby  niewskazane z uwagi na krótki okres, jaki pozostał po upływie tego terminu.

 

Pracownikowi, któremu niezgodnie z prawem lub w sposób nieuzasadniony wypowiedziano umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony przysługuje jedno z roszczeń:

a)      uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne/przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach

b)      odszkodowanie (zgodnie z kodeksem pracy) w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie  niższej niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia – co do zasady Sąd w przypadku uznania zasadności powództwa zasądza odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia,

Pracownikowi, któremu w sposób niezgodny z prawem wypowiedziano umowę o pracę zawartą na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy przysługuje wyłącznie odszkodowanie:

–        w wysokości wynagrodzenia za okres wynagrodzenia do końca okresu wskazanego w umowie o pracę na okres próbny

–        w wysokości wynagrodzenia za okres do którego umowa miała trwać – nie dłużej jednak niż za 3 miesiące – w przypadku umowy na czas określony i na czas wykonania określonej pracy.

  Profesjonalnych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni.

 

5. Kiedy kara ulega zatarciu?

1.      W razie skazania na karę pozbawienia wolności, karę 25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności - z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania, zatarcie następuje w tych wypadkach z mocy prawa; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat jeżeli wymierzona kara pozbawienia nie przekroczyła 3 lat a skazany przestrzegał zasad porządku prawnego;

2.       W razie skazania na karę grzywny albo karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat;

3.      W razie odstąpienia od wymierzenia kary zatarcie skazania następuje z mocy prawa po roku od wydania prawomocnego orzeczenia

4.      W razie skazania na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania zatarcie skazania następuje z mocy prawa po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby;

5.       W razie orzeczenia środka karnego zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania;

6.       Jeżeli sprawcę skazano na dwa lub więcej nie pozostających z biegu przestępstw albo jeżeli po rozpoczęciu a przed upływem okresu wymaganego do zatarcia skazania popełnił on kolejne przestępstwo dopuszczalne jest tylko zatarcie jednoczesne wszystkich skazań.

 

6. Czy obecność na rozprawie jest obowiązkowa?

Na wezwanie sądu stawiennictwo na rozprawie jest obowiązkowe, natomiast jeżeli sąd zawiadamia o terminie rozprawy, wówczas stawiennictwo na rozprawie nie jest obowiązkowe.

Na wezwaniu lub zawiadomieniu widnieje informacja o stawiennictwie obowiązkowym lub nieobowiązkowym.

  

7. Jak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie?

 Nieobecność na rozprawie powinna być usprawiedliwiona pisemnie.

 

8. Co należy zrobić, aby sąd uchylił karę porządkową nałożoną na świadka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie?

 W terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o nałożeniu kary, należy złożyć pisemne usprawiedliwienie wraz z prośbą o uchylenie kary.

 

9. Kto może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych ?

 Osoby dochodzące swoich praw przed sądem, którym ustawodawca nie przyznał automatycznego zwolnienia, a znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, będą mogły domagać się zwolnienia od kosztów na swój wniosek. W tym celu osoba ubiegająca się o zwolnienie będzie musiała złożyć wniosek na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Do wniosku (również tego ustnego) trzeba będzie dołączyć oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Oświadczenie to trzeba złożyć na specjalnym formularzu. Oświadczenie będzie dotyczyło  stanu majątkowego, rodzinnego, dochodów i źródeł utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie. W razie oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, strona nie będzie mogła ponownie domagać się zwolnienia, powołując się na te same okoliczności, które stanowiły uzasadnienie oddalonego wniosku. Ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, oparty na tych samych okolicznościach będzie podlegał odrzuceniu

Oświadczenie o stanie rodzinnym:

pobierz (plik pdf)

 

10. Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną?

 Nie, w sądzie nie są udzielane porady prawne.

Porady prawne można uzyskać w:

  • kancelariach adwokackich,
  • kancelariach radców prawnych.

Informacja o bezpłatnych poradach prawnych znajduje się na stronie internetowej Sądu:

 https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/902/pomoc-prawna

 

 11. Uiszczanie opłat

 Zgodnie z nowymi przepisa­mi opłaty sądowe uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo w for­mie wpłaty gotówkowej, bez­pośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądo­wej o odpowiedniej wartości. Wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądo­wej, wynosi 1500 zł.

Znaki opłaty sądowej, które obecnie będą miały wartość l zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł oraz 200 zł należy naklejać na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miej­scu niezawierającym  tekstu je­den obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możności bez odstępu.

Osobami upoważnionymi do kasowania znaków opłaty sądo­wej są sędzia lub pracownik upoważniony do przyjmowania pism lub do wydawania doku­mentów.

Znaki opłaty sądowej skaso­wane przez uiszczającego opłatę nie będą przyjmowane.

 patrz

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dokument PDF, rozmiar 277 KB)

oraz

https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/223/70/tabele-oplat

 

12. W jakiej wysokości trzeba wnieść opłatę za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia?

Opłata za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia wynosi 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

 

13. Czy za wydanie kserokopii z akt sprawy jest opłata?

 Za wydanie kserokopii z akt sprawy - opłata wynosi 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii, natomiast za wydanie uwierzytelnionej kserokopii sąd pobiera opłatę w wysokości 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron dokumentu.

 

14. Kto ma prawo wglądu do akt sprawy?

Wgląd do akt sprawy mają wszystkie strony postępowania (powód – pozwany, wnioskodawca – uczestnik, oskarżony/obwiniony – oskarżyciel/oskarżyciel posiłkowy) oraz ich pełnomocnicy.

Uwaga! Świadek nie jest uprawniony do wglądu w akta sprawy.

15. W jaki sposób można zapoznać się z aktami sprawy?

Każdej ze stron przysługuje prawo sporządzania notatek z akt sprawy. Każda ze stron ma prawo wystąpić z wnioskiem do sądu o wydanie kserokopii poszczególnych kart z akt sprawy.

https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/899/czytelnia-akt

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane