W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Pomoc prawna

Wersja strony w formacie XML

Komunikaty i informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej  mediacji, świadczonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, odpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz.294 oraz 2020 r., poz 875):

1. Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (dokument PDF, rozmiar 111 KB), znajdujący się na stronie: 
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-ze-zmiana-przepisow-ustawy-o.html

2. Komunikat - Zestawienie zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2, (dokument PDF, rozmiar 153 KB) znajdujący się na stronie:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-zmian-w-ustawie-o-nieodplatnej-pomocy.html

3. Komunikat w związku z opracowaniem Zaleceń Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarneego dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem (dokument PDF, rozmiar 145 KB), opublikowanego na stronie:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-zwiazku-z-opracowaniem-zalecen.html


Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji (dokument PDF, rozmiar 170 KB)

Mapa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow/DARMOWA POMOC PRAWNA

System nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej 

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, odpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz.294 oraz 2020 r., poz 875,) stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

KOMU PRZYSŁUGUJE DARMOWA POMOC PRAWNA?


Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 

 1. młodzież do 26. roku życia,
 2. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 3. osoby, które ukończyły 65. lat,
 4. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 5. kombatanci,
 6. weterani,
 7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 8. kobiety w ciąży.


W JAKI SPOSÓB WYKAZAĆ UPRAWNIENIE DO SKORZYSTANIA Z DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ?

 

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje odpowiednio przez:

 

 • przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • złożenie stosownego oświadczenia,
 • przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Osoba uprawniona, o której mowa w pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

 

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 1-5 i 7.

 

ZAKRES MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Zapraszamy również na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dot. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna

http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/Miejskie lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r. (dokument PDF, rozmiar 51,9 KB) 


więcej na stronie BIP Sądu Okręgowego w Warszawie: https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/242/90/pomoc-prawna


Wykaz instytucji zajmujących się bezpłatną pomocą prawna na terenie Warszawy

 

Poniższe informacje zostały sporządzone na podstawie ogólno dostępnych stron internetowych. O zasady i harmonogramie udzielanych porad dowiecie się Państwo kontaktując się z wybraną instytucją.

 

PRAWA OBYWATELSKIE

Rzecznik Praw Obywatelskich -

www.rpo.gov.pl
- jest konstytucyjnym, niezależnym i niezawisłym organem ochrony prawnej. Po pomoc może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały naruszone przez władze publiczne. Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach. 


Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Aleja Solidarności 77 
00 - 090 Warszawa 
tel.  22 55 17 700 
fax. 22 827 64 53 
e-mail rzecznik@rpo.gov.pl

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka -

www.hfhrpol.waw.pl

 

-organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka. Służy fachowym doradztwem w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych. Przyjmuje sprawy, w których doszło lub mogło dojść do naruszeń praw człowieka, zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, naruszenia nietykalności przez policję, do wolności osobistej, do informacji o działalności organów władzy państwowej i samorządowej itp. Przedstawiciele fundacji obserwują procesy, pomagają w formułowaniu skarg do Europejskiego Trybunału w Strasburgu, pomagają imigrantom uzyskać status uchodźcy. Fundacja nie zajmuje się sprawami socjalnymi, nie świadczy usług adwokackich. 


ul. Zgoda 11 
00-018 Warszawa 
tel. 22 828 10 08 
fax 22 556 44 50 
e-mail hfhr@hfhrpol.waw.pl

Aktualne programy udzielające porad prawnych:

http://www.hfhrpol.waw.pl/pomocprawna.html

 

PRAWA KOBIET, DZIECI, OFIAR PRZEMOCY

Centrum Praw Kobiet 

www.cpk.org.pl


-pomaga ofiarom przemocy oraz dyskryminowanym. Udziela porad i pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego (przemoc domowa), rodzinnego (sprawy rozwodowe, alimentacyjne, związane z władzą rodzicielską) oraz pracy. Zapewnia porady prawnika, porady psychologiczne, zapewnianie pełnomocnika kobietom, których sprawa może mieć charakter precedensowy oraz udziela wsparcia kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

ul. Wilcza 60 lok.19 
00-679 Warszawa 
tel.
22 622 25 17, tel./fax 22 652 01 17 
e-mail 
temida@cpk.org.pl

 

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka 

www.kopd.pl 
-organizacja , której zadaniem jest ochrona dziecka przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Jest miejscem gdzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych.

ul. Flory 7 lok. 6 
00-586 Warszawa 
tel.
22 848 24 24 
tel./fax 22  848 07 20 
e-mail 
kopd@kopd.pl,

 

Rzecznik Praw Dziecka 

www.brpd.gov.pl 
- instytucja zajmująca się sprawami związane z problemami dzieci i młodzieży do lat 18. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Może żądać wyjaśnień na temat sprawy od instytucji, sądu, prokuratora.

Adres Biura Rzecznika Praw Dziecka: 
Biuro Rzecznika Praw Dziecka 
ul. Śniadeckich 10 
00-656 Warszawa 
tel. 22 696 55 50 
e- mail: rzecznik@brpd.gov.pl,

 

Fundacja Dzieci Niczyje 

www.fdn.pl


pomaga rodzinom, których dzieci są ofiarami przemocy. Zajmuje się m.in. rozwodami, alimentami, prawem rodzinnym i karnym. Doradza prawnie. Udziela pomocy w napisaniu pisma do sądu, instytucji. 
Biuro Fundacji Dzieci Niczyje 
ul. Obrońców 10 
03-933 Warszawa 
tel./ fax 22 616 02 68, tel. 22 616 03 14 
e-mail fdn@fdn.p

 

 

Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka" 
ul. Mazowiecka 12/25 
00-048 Warszawa 
tel./fax 22 826 88 62, 22 826 14 34 
e-mail mazowiecka@fdn.pl

Centrum Dziecka i Rodziny 
ul. Walecznych 59 
03-926 Warszawa 
tel. 22 616 16 69 
fax 22 672 65 86 
e-mail walecznych@fdn.pl


Zespół ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw przy Urzędzie m.st. Warszawy 

www.um.warszawa.pl/v_syrenka/zpop/index.php


-pomaga pokrzywdzonym mieszkańcom Warszawy i okolic, głównie ofiarom w sprawach karnych, ale też np. przemocy domowej. Udziela pomocy w pisaniu pism procesowych, apelacji, skarg, można zadać pytanie online. 

Urząd m.st. Warszawa 
Biuro Polityki Społecznej 
Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy 
00-098 Warszawa 
ul. Niecała 2 
tel. 22 595 32 73, tel./fax 22 59 33 11 
e-mail: pomoc.spoleczna@warszawa.um.gov.pl

 

Na stronach Komendy Stołecznej Policji 

 

www.policja.waw.pl/?page=Structure[&]id=2[&]did=27#54 
znajdują się adresy

 • Ośrodków i interwencji kryzysowej
 • Wybranych instytucji zajmujących się pomocą osobom poszkodowanym na terenie województwa mazowieckiego
 • Pomocy uchodźcom i cudzoziemcom.

 

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków

i Kolizji Drogowych "Alter Ego" 

http://www.alterego.org.pl.

 

-stowarzyszenie pomagają poszkodowanym w wypadkach drogowych. Można skorzystać również z pomocy psychologa, rzeczoznawców oraz adwokatów. W imieniu poszkodowanych występuje z roszczeniami do zakładów ubezpieczeń sprawców. W trudnych sytuacjach pokrywa częściowo koszty adwokackie i sądowe.

ul. Ciołka 13 pok. 4, 
00-445 Warszawa 
tel. 22 877 38 10 
fax 22 877 38 17 
e-mail alterego@alterego.org.pl

 

PRAWA KONSUMENTÓW, LOKATORÓW, SPÓŁDZIELCÓW

Miejski Rzecznik Praw Konsumenta przy Urzędzie m.st. Warszawy 


zapewnienie konsumentom bezpłatne poradnictwo i informację prawną w zakresie ochrony ich interesów. Podejmuje w imieniu i na rzecz konsumentów interwencje. Udzielanie pomocy konsumentom w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. 
ul. Górskiego 7 
00-033 Warszawa 
tel.  22 505 08 02 
faks 22 505 09 67 
e-mail mrothert@warszawa.um.gov.pl

 

Federacja Konsumentów -

www.federacja-konsumentow.org.pl 


-głównym celem instytucji jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce. W trudniejszych sprawach prawnicy podejmują bezpośrednie interwencje u sprzedawców i producentów, wskazują na nieprawidłowości w sposobie załatwienia reklamacji, powołują się na właściwe przepisy uzasadniające roszczenia klientów. Gdy mediacja zawiedzie, piszą pozwy i prowadzą sprawy sądowe w imieniu konsumentów, najpierw próbując rozstrzygnąć spór przed polubownym sądem konsumenckim, a w ostateczności przed sądem powszechnym. 


Al. Stanów Zjednoczonych 53 
04-028 Warszawa. 
tel. 22 827 64 81 
e-mail warszawa@federacja-konsumentow.org.pl

 

 

Rzecznik Ubezpieczonych -

www.rzu.gov.pl


reprezentuje interesy wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. .Rzecznik podejmuje się mediacji z zakładem ubezpieczeń, doradza. Eksperci udzielają porad głównie przez telefon: 


Biuro Rzecznika Ubezpieczonych 
Al. Jerozolimskie 44 (dawny budynek Uniwersalu) 
00-024 Warszawa 
tel. 22 333 73 26, 333 73 27, 333 73 28 
fax 22 333 73 29 
e-mail biuro@rzu.gov.pl

 

 

Krajowa Rada Spółdzielcza -

www.krs.com.pl

 

-udziela pomocy członkom spółdzielni, którzy dowiedzą się m.in., jak założyć spółdzielnie, jak odliczyć VAT w spółdzielniach, jak ustalić koszta opłat eksploatacyjnych itp. Prawnicy interpretują przepisy spółdzielcze, udzielają porad, piszą opinie prawne.
ul. Jasna 1 
00-013 Warszawa 
tel. 22 827 46 88

 

 

Ogólnopolski Ruch Ochrony Interesów Lokatorów


pomaga w skomplikowanych sprawach lokatorów, spółdzielców, najemców lokali użytkowych, właścicieli nieruchomości oraz reprywatyzacyjnych. Nie zajmuje się problemami zaopatrzenia mieszkań w prąd, wodę, ciepło i gaz. 
Pomaga interweniować listownie w instytucjach. 
ul. Tużycka 16 
03-683 Warszawa 
tel: 22 678 76 63; 22 678 76 98 wew.203

 

 
INNE PORADY SPECJALISTYCZNE

 

Centrum Informacyjne dla Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.pl 


- na pytania dotyczące niepełnosprawności odpowiadają pracownicy socjalni i prawnicy 
Centrum Integracja Warszawa 
ul. Dzielna 1 
00-162 Warszawa 
tel. 22 831 85 82, faks wew. 13 
e-mail warszawa@integracja.org

 


Rzecznik Praw Pacjenta 

www.bpp.waw.pl 


-do biura wpływają zgłoszenia z całej Polski. Biuro umożliwia pacjentom kontakt z osobami obsługującym infolinię, prawnikami oraz konsultantami medycznymi. Ponadto w Biurze zatrudnione są osoby pełniące funkcję Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. 


ul. Długa 38/40 
00-2388Warszawa 
tel./faks:  22 635 75 78 
e-mail sekretariat@bpp.gov.pl

 

 

 

Główny Inspektorat Pracy (GIP),

Okręgowy Inspektorat Pracy (OIP) - 

www.gip.pl 
Państwowa Inspekcja Pracy
udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy 
na ul. Lindley'a 16 
00-973 Warszawa 
V piętro, pokój nr 501 
tel. 22 583 17 27

 


POMOC DLA UBOGICH

Biuro Porad Obywatelskich 

www.warszawa.bpo.engo.pl 


przeznaczone dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej z Warszawy. Informuje o przysługujących prawach z każdej dziedziny: od spraw mieszkaniowych, przez ubezpieczenia, prawo pracy, po przemoc w rodzinie. Nie zajmuje się podatkami. Doradca pomoże sformułować pismo do instytucji, wskaże przydatne adresy, np. mediatorów, podpowie, jakie uprawnienia ma osoba poszkodowana. 

ul. Gałczyńskiego 3 
00-362 Warszawa 
tel. 22 828 12 95 
e-mail bpo@free.ngo.pl

 

 

Fundacja Academia Iuris - 

www.academiaiuris.pl


Pomaga wszystkim, których nie stać na opłacenie prawnika, głównie emerytom, rencistom, bezrobotnym i samotnym matkom. Nie zajmuje się sprawami podatkowymi, z zakresu prawa gospodarczego, nie pomaga w separacjach czy rozwodach.. Informacje o godzinach dyżurów prawników można uzyskać w siedzibie fundacji 


Fundacja Academia Iuris 
ul. Freta 20/24a 
00-227 Warszawa 
Kontakt z biurem Fundacji: 
tel. 22 498 72 30 
fax 22 499 71 70 
e-mail biuro@academiaiuris.pl

 

 

Klinika Prawa -

Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej

przy Wydziale Prawa i Administracji UW -

www.klinika.wpia.uw.edu.pl


-studenci skupieni w Klinice Prawa świadczą bezpłatnie pomoc prawną osobom 
w trudnej sytuacji majątkowej, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego. 


ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-325 Warszawa 
uwaga: klinika nie udziela porad telefonicznych oraz za pomocą poczty elektronicznej. 
tel./fax 22 552 43 18 
tel.  22 552 08 11 
e-mail klinika@wpia.uw.edu.pl

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane