W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Ławnicy

Wersja strony w formacie XML

Przewodnicząca Rady Ławniczej
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
Małgorzata Polak
Al. Solidarności 127, pokój 147 I Pietro, korytarz J
Tel. (22) 440-20-49
adres e-mail: m.polak@warszawa.so.gov.pl

 


PRAWA I OBOWIĄZKI ŁAWNIKA

PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI ŁAWNIKÓW

 1. W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.
 2. Głos ławnika w naradzie i głosowaniu nad wyrokiem ma taką samą wagę jak głos sędziego zawodowego.
 3. Ławnik nie może przewodniczyć na rozprawie i naradzie ani też wykonywać czynności sędziego poza rozprawą, chyba że ustawy stanowią inaczej.
 4. Wobec osoby pełniącej funkcję ławnika postępowania sprawdzającego przewidzianego w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) nie przeprowadza się. Przed przystąpieniem do pełnienia obowiązków ławnik zapoznaje się z przepisami o ochronie informacji niejawnych i składa oświadczenie o znajomości tych przepisów. Informacje niejawne mogą być udostępnione ławnikowi tylko w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji ławnika.


WYZNACZANIE ŁAWNIKÓW DO UDZIAŁU W ROZPRAWACH

 1. Ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do dwunastu dni w ciągu roku; liczba tych dni może być zwiększona przez prezesa sądu tylko z ważnych przyczyn, a zwłaszcza w przypadku konieczności zakończenia rozprawy z udziałem tego ławnika (dotyczy postępowań karnych).
 2. Wyznaczając ławnika do udziału w rozprawie, zawiadamia się o tym jednocześnie pracodawcę zatrudniającego ławnika.
 3. Prezes sądu może wyznaczyć ławnika dodatkowego do rozprawy, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że będzie ona trwać czas dłuższy. W razie potrzeby można wyznaczyć dwóch ławników dodatkowych; w takim razie należy wskazać kolejność, w której będą oni wstępować do udziału w naradzie i głosowaniu. Ławnik dodatkowy bierze udział w naradzie i głosowaniu, jeżeli jeden z ławników nie może uczestniczyć w składzie sądu. (dotyczy ławników wydziałów karnych).


NALEŻNOŚCI ŁAWNICZE

 1. Pracodawca zatrudniający ławnika jest obowiązany zwolnić go od pracy na czas wykonywania czynności w sądzie. Za czas zwolnienia od pracy ławnik zachowuje prawo do świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.
 2. Ławnik otrzymuje rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czynności w sądzie, którymi są: udział w rozprawie lub posiedzeniu, uczestnictwo w naradzie nad wyrokiem, sporządzenie uzasadnienia lub uczestnictwo w posiedzeniu rady ławniczej, jeżeli został do niej wybrany.
 3. Ławnicy zamieszkali poza siedzibą sądu otrzymują diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów.
 4. Należności - rekompensatę (dotyczy wszystkich ławników), dietę oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu (dotyczy ławników zamieszkałych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba sądu)- przyznaje prezes właściwego sądu. Od decyzji prezesa sądu rejonowego przysługuje odwołanie do prezesa sądu okręgowego, a gdy decyzję w pierwszej instancji wydał prezes sądu okręgowego lub prezes sądu apelacyjnego - do Ministra Sprawiedliwości.


CZAS TRWANIA KADENCJI ŁAWNIKÓW

 1. Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów, jednak mandat ławnika wybranego dodatkowo wygasa z upływem kadencji ogółu ławników.             Po upływie kadencji ławnik może brać udział jedynie w rozpoznawaniu sprawy rozpoczętej wcześniej z jego udziałem, do czasu jej zakończenia (dotyczy ławników wydziałów karnych).


WYGAŚNIĘCIE MANDATU - ODWOŁANIE ŁAWNIKA

 1. Mandat ławnika wygasa w razie prawomocnego skazania za przestępstwo bądź wykroczenie, w tym również za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Rada gminy, która wybrała ławnika, stwierdza wygaśnięcie mandatu z tego powodu i informuje o tym prezesa właściwego sądu.
 2. Rada gminy, która wybrała ławnika, może go odwołać na wniosek prezesa właściwego sądu, w razie: niewykonywania obowiązków ławnika, zachowania godzącego w powagę sądu, niezdolności do wykonywania obowiązków ławnika. Wniosek prezesa sądu o odwołanie ławnika jest składany łącznie z opiniami właściwej rady ławniczej oraz kolegium właściwego sądu okręgowego albo z oświadczeniem prezesa właściwego sądu, że taka opinia lub takie opinie nie zostały wydane w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku do zaopiniowania. W przypadku braku opinii Prezes właściwego sądu przedkłada radzie gminy wraz z wnioskiem potwierdzenie jego doręczenia podmiotowi uprawnionemu do wydania opinii. Niewydanie opinii w terminie uważa się za niezgłoszenie uwag do wniosku.
 3. Przed podjęciem uchwały w sprawie wniosku o odwołanie ławnika przewodniczący rady gminy umożliwia wysłuchanie ławnika (w razie niemożności osobistego stawiennictwa ławnik może działać przez pełnomocnika) i jego udział w posiedzeniu właściwej komisji i w sesji rady gminy, na których taki wniosek będzie opiniowany i rozpoznawany. O terminach posiedzenia komisji i sesji rady gminy ławnik jest powiadamiany na piśmie, co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem, w trybie i w sposób przewidziany w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 4. Przed upływem kadencji mandat ławnika wygasa z dniem doręczenia mu zawiadomienia prezesa sądu o skreśleniu z listy ławników wskutek zrzeczenia się mandatu z ważnych przyczyn lub odwołania ławnika przez radę gminy.


NIEPOWOŁYWANIE ŁAWNIKA DO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW

 1. W czasie trwania kadencji nie powołuje się ławnika do pełnienia obowiązków w przypadku: ujawnienia okoliczności, które nie pozwalały na jego wybór, wszczęcia postępowania o odwołanie ławnika - do czasu podjęcia przez radę gminy uchwały w przedmiocie odwołania, wszczęcia przeciwko ławnikowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe - do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.


SAMORZĄD ŁAWNICZY

 1. Ławnicy każdego sądu wybierają ze swego grona radę ławniczą, jej przewodniczącego i zastępców. Istnieje konieczność zorganizowania się ławników każdego sądu w ramach samorządu ławniczego. Rady ławnicze muszą być powołane odrębnie dla każdego sądu. Ustawa nie przewiduje wspólnej reprezentacji rad ani zależności między poszczególnymi radami.

 
Ławnika z sądem wiąże stosunek publiczno - prawny.
Postawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)


ZASADY POSTĘPOWANIA ŁAWNIKA

opracowane przez Radę Ławniczą przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
kadencji 2004-2007

Ławnik sądowy winien posiadać nieskazitelny charakter, kierować się rotą ślubowania, zasadami praworządności, sprawiedliwości, obiektywizmu, uczciwości i godności, stać na straży prawa i niezawisłości sądu, a w szczególności:

 • zgłaszać się na wyznaczone przez sąd sesje;
 • nie spóźniać się na rozprawy;
 • w przypadku losowym, który uniemożliwia stawiennictwo w sądzie w wyznaczonym terminie, odpowiednio wcześniej, jeżeli to możliwe, powiadomić sekretariat wydziału o swej nieobecności;
 • nieobecność na wyznaczonej sesji bezwzględnie usprawiedliwić;
 • sumiennie i starannie zapoznawać się z aktami sprawy, w której będzie orzekał;
 • uczestniczyć czynnie w rozprawach, śledząc ich przebieg;
 • w toku rozprawy wyrobić sobie własne zdanie, co do zasadności oskarżenia czy pozwania oraz wysokości kary, czy rozstrzygnięcia o winie, a od sędziego zawodowego uzyskać rzetelną wiedzę na temat elementów prawnych wiążących się z podejmowanymi przez niego decyzjami;
 • pytania kierowane do stron w toku rozprawy formułować na temat i w odpowiedniej formie (w przypadku wątpliwości należy poprosić o radę i pomoc przewodniczącego składu orzekającego);
 • zachować w tajemnicy wszelkie informacje związane z toczącym się postępowaniem, w którym ławnik bierze udział;
 • bezwzględnie dochować tajemnicy państwowej i służbowej przy procesach toczących się niejawnie;
 • bezwzględnie dochować tajemnicy narad sędziowskich;
 • dbać o swój wygląd zewnętrzny, schludny, klasyczny ubiór niekolidujący z powagą sądu;
 • w swoim zachowaniu kierować się zasadami samodyscypliny, taktu i kulturą osobistą;
 • dążyć do podnoszenia wiedzy prawniczej poprzez korzystanie z prasy i literatury fachowej;
 • uczestniczyć obowiązkowo w szkoleniach organizowanych przez sąd dla ławników;
 • zgłaszać do Rady Ławniczej tematy i zagadnienia, które wymagają szczegółowego omówienia, są trudne, niejasne, niezrozumiałe, nowe i powinny być przedmiotem szkolenia;
 • przedstawiać radzie ławniczej swoje problemy, uwagi i wnioski;
 • w życiu codziennym, w swoim środowisku, stać na straży prawa, postępować honorowo i brać czynny udział w życiu społecznym.


Motywacją do pełnienia zaszczytnej roli ławnika powinna być chęć służenia swoim doświadczeniem życiowym społeczeństwu i wymiarowi sprawiedliwości.

Przewodnicząca Rady ławniczej
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
Małgorzata Polak

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane