W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Deklaracja dostępności

Wersja strony w formacie XML

Deklaracja dostępności Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa


Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego dl Warszawy Mokotowa.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niedostępne elementy

 • serwis zawiera dokumenty PDF, które nie zawierają dobrze zaznaczonej logicznej struktury- lub są skanami dokumentów. Nowe dokumentny będą przygotowywane z poprawnie.
 • obecnie nie jest dostępna usługa tłumacza języka migowego - trwają prace w tym kierunku
 • nie jest dostępna audiodeskrypcja strony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Skróty klawiaturowe

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: wersję kontrastową, wersję tekstową, możliwość zmiany rozmiaru tekstu. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa

"Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje o infrastrukturze

Infrastruktura budynków Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie zapewnia bezpieczny dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Budynek Sądu przy Al. Solidarności 58 w Warszawie

Budynek Sądu przy Al. Solidarności 58 jest budynkiem zabytkowym posiadającym bariery architektoniczne utrudniające wejście osób z niepełnosprawnościami. Przy drzwiach wejściowych od strony Al. Solidarności znajduje się przycisk dzwonka informującego pracowników ochrony o oczekującej na wejście do budynku osobie z niepełnosprawnością. Pracownik ochrony obowiązany jest otworzyć drzwi wejściowe i umożliwić wejście osoby do wewnątrz budynku Sądu. Budynek sadu wyposażony jest w windę umożliwiającą przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami oraz toaletę dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdującą się na II piętrze.

Wsparcia udziela Pani Agnieszka Zadrożna, tel. 22 531 44 90

 

Budynek Sądu przy ul. Ogrodowej 51A w Warszawie

Przed budynkiem Sądu przy ul. Ogrodowej 51A znajduje się pochylnia przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek wyposażony jest w windy umożliwiające osobom z niepełnosprawnością przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami oraz toaletę dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdującą się na I piętrze.

Wsparcia udziela Pani Urszula Wawrzyńska, tel. 22 501 97 05


Budynek Sądu przy ul. Płockiej 9/11B w Warszawie

Wejście do budynek Sądu przy ul. Płockiej 9/11B odbywa się z poziomu „0”. Budynek wyposażony jest w windę umożliwiającą osobom z niepełnosprawnością przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku.

Wsparcia udziela Pan Przemysław Pasik, tel. 22 571 56 81

 

Budynek Sądu przy ul. Chłodnej 64 w Warszawie

Przed budynkiem Sądu przy ul. Chłodnej 64 znajduje się pochylnia przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek wyposażony jest w windę umożliwiającą osobom z niepełnosprawnością przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami oraz toaletę dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane