W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Prezes Sądu

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Lead


Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr   52/2017

Prezesa Sądu Rejonowego

w Grodzisku Mazowieckim


Podział czynności Prezesa Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

w zakresie działalności administracyjnej sądu

SSR Michała Sokoła

 

Wykonuje czynności Prezesa Sądu przewidziane przepisami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych, a w szczególności:

1)      kieruje Sądem Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim;

2)      reprezentuje Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim na zewnątrz;

3)      wykonuje czynności z zakresu działalności administracyjnej Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim  w celu zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu;

4)      pełni zwierzchnictwo służbowe nad sędziami, referendarzami sądowymi oraz asystentami sędziów Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim;

5)      zapewnia odpowiednią obsadę kadrową Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z wyłączeniem obszarów zastrzeżonych dla innych organów;

6)      zapewnia właściwą organizację pracy Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim;

7)      dokonuje analizy obciążenia sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów w poszczególnych wydziałach;

8)      dba o sprawne wykonywanie obowiązków przez sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów;

9)      zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z uwzględnieniem przestrzegania zasad bhp i przepisów ppoż – z wyłączeniem czynności należących do kompetencji Dyrektora Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim;

10)  zapewnia organizację przekazywania akt spraw sądowych, pism sądowych oraz innych dokumentów do innego sądu w przypadku zmiany obszaru właściwości;

11)  dba o przestrzeganie właściwej jakości i terminowości sporządzania sprawozdań

i innych dokumentów statycznych;

12)  wykonuje obowiązki administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2015 roku poz. 2135);

13)  wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 roku poz. 21 i 1224);

14)  wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 roku poz. 827, 1220, 124 i 1830);

15)  podejmuje decyzje w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim;

16)  sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowiecki, Dyrektora Sądu Rejonowego, Przewodniczących Wydziałów oraz Kierowników Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej;

17)  sprawuje nadzór nad pracą Oddziału Administracyjnego, w tym w obszarze kadr w zakresie zwierzchnictwa nad sędziami, referendarzami sądowymi i asystentami sędziów;

18)  współpracuje z Dyrektorem Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim i podległymi Dyrektorowi jednostkami oraz sprawuje nadzór w zakresie spraw przekazanych Dyrektorowi decyzją Prezesa;

19)  sprawuje nadzór nad pracą ławników oraz współpracuje z radą ławniczą;

20)  udostępnia listy stałych mediatorów oraz wykazy instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich, listy mediatorów przekazane przez organizacje pozarządowe i uczelnie oraz organizuje spotkania informacyjne, dyżury mediatorów oraz szkolenia z zakresu mediacji;

21)  sprawuje nadzór nad archiwum sądowym;

22)  sprawuje nadzór nad e-protokołem;

23)  sprawuje nadzór nad Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;

24)  sprawuje bezpośredni nadzór nad II Wydziałem Karnym, III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich;

25)  sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością kuratorskiej służby sądowej, za pośrednictwem Kierowników Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej;

26)  rozpatruje skargi i wnioski dotyczące działalności sądów powszechnych (zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych i na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych) w zakresie spraw w pionach, w których sprawuje nadzór ;

27)  udziela informacji na wnioski kierowane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2058) w zakresie spraw w pionach, w których sprawuje nadzór;

28)  pełni zwierzchnie czynności nadzorcze nad biegiem skarg wniesionych w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179 poz. 1843 ze zm.) w zakresie spraw w pionach, w których sprawuje nadzór;

29)  przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w sądzie, w zakresie spraw w pionach, w których sprawuje nadzór;

30)  reprezentuje Skarb Państwa w postępowaniach karnych, w tym w postępowaniach o egzekucje grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania;

31)  zastępuje Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim w czasie jego nieobecności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak artykułów