Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

ul. Marszałkowska 82 (wejście od ulicy Żurawiej)
00-517 Warszawa

tel. (22) 553-90-00 (centrala)
fax (22) 553-91-97

e-mail: srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

NIP: 527-23-12-791
REGON: 016421829

Jednostka nadrzędna: Sąd Okręgowy w Warszawie


 

Szanowni Państwo !!!

W związku z koniecznością zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa i mając na względzie zapewnienie właściwego toku urzędowania Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia-Warszawie  Nr 59/2020 z dnia 24 marca 2020 roku zostają zdjęte z wokand wszystkie terminy rozpraw i posiedzeń jawnych, poza sprawami pilnymi, wskazanymi w Zarządzeniu nr 41/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 13 marca 2020 roku.

Zarządzenie nr 59/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy pracy Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie

 

Sprawy, które odbędą się w Sadzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w dniu 30 marca 2020 roku: 

II Kp 2076/19,

V K 86/20,

V W 835/19.

Sprawy, które odbędą się w Sadzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w dniu 31 marca 2020 roku: 

III RNs 70/20,
III RNs 156/20,
III RNs 157/20,
III RNs 158/20,
III RNs 40/20,
III RNs 39/20,
III RNs 673/19,
III RNs 79/20,
III RNs 353/19,
X K 261/20.

Jednocześnie informujemy, że wyżej wskazane sprawy będą się odbywały w salach rozpraw znajdujących się na parterze budynku sądu.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 60/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 26 marca 2020 roku, w dniach 1 - 30 kwietnia 2020 r.  w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie kasa będzie czynna w godzinach 10:00-15:30.

Zarządzenie nr 56/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia wysyłania akt spraw przez Sąd Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz w sprawie wysyłania korespondencji do stron i uczestników postępowań w sprawach toczących się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Zarządzenie nr 51/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku pomiaru temperatury ciała oraz dezynfekcji rąk

Zgodnie z Zarządzeniem nr 53/2020

Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

z dnia 17 marca 2020 roku

w dniach 19-31 marca 2020 r.

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia

w Warszawie

kasa będzie czynna w godzinach 10:00-15:30.

 

Zarządzenie nr 45/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie utworzenia w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie strefy bezpieczeństwa dla interesantów sądu

Zarządzenie nr 43/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany organizacji pracy Biura Podawczego, Biura Obsługi Interesantów i Czytelni Akt w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Zarządzenie nr 42/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2020 

Szanowni Państwo !!!

W związku z koniecznością zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa i mając na względzie zapewnienie właściwego toku urzędowania  Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, 

w okresie od dnia 13 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku zgodnie z Zarządzeniem nr 41/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia-Warszawie  z dnia 13 marca 2020 r.
zostają odwołane rozprawy i posiedzenia jawne, poza sprawami pilnymi 

Zarządzenie nr 41/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie


W związku z koniecznością ograniczenia ryzyka epidemicznego 

związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, 

ogranicza się kontakty z II i III Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej 

ze stronami i podopiecznymi. 

Zaleca się korzystanie z telefonicznego, elektronicznego lub korespondencyjnego kontaktu.

 

Szanowni Państwo !!!  

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym
z koronawirusem informujemy, iż od dnia 13 marca 2020 roku
do odwołania
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Warszawie będzie nieczynny.
Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo klientów uprzejmie prosimy o korzystanie
uzyskania informacji drogą elektroniczną przez system e-KRK bądź drogą pocztową
Szczegółowe informacje na temat elektronicznego uzyskania zaświadczenia
znajdują się na stronach:

 ekrk.ms.gov.plems.ms.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego 

 

Szanowni Państwo !!!   

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem informujemy,  że wprowadzone zostały ograniczenia  bezpośredniej obsługi Interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, w tut. Sądzie do  obsługi telefonicznej i  elektronicznej.  Zapewnia się obsługę w  Czytelni Akt po uprzednim ich zamówieniu droga elektroniczną i telefoniczną jedynie do spraw pilnych. 

Informacja telefoniczna w sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzona jest pod numerami: 

(22) 55 39 616 

(22) 55 39 622 

(22) 55 39 623 

Komunikacja elektroniczna: boi@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna w sprawach karnych:
II Wydział Karny: 22 55-39-260;
V Wydział Karny: 22 55-39-371;
X Wydział Karny: 22 55-39-496.

KOMUNIKAT 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli oraz w związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 w sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę/posiedzenie (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji kierownikowi sekretariatu wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy lub do Biura Obsługi Interesantów - telefonicznie bądź drogą mailową (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej).

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa.

Zachęcamy do ich odwiedzania:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie  

https://www.gov.pl/web/koronawirus 


 

UWAGA!

Informujemy, iż z dniem 31 sierpnia 2019 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zniesione zostały Sekcje Wykonawcze w II, V i X Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Z dniem 1 września 2019 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie utworzona została Sekcja Wykonawcza w X Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, gdzie wykonywane będą orzeczenia w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych z obszaru właściwości tego sądu.


 UWAGA:

PAPIEROWE ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ TYLKO DO 30 CZERWCA 2018 ROKU 

Papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r.

Po tej dacie:

  • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
  • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
  • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego). 


OD 1 LIPCA 2018 ROKU ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ

BĘDĄ FUNKCJONOWAĆ WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat informacji dotyczącej papierowych znaków opłaty sądowej obowiązujących do 30 czerwca 2018 roku

Godziny urzędowania Sądu  

Biuro Podawcze
poniedziałek w godzinach 8.30-18.00
wtorek - piątek w godzinach 8.30-15.30

Kasa Sądu
poniedziałek w godzinach 8.45-17.45, przerwa od 12.15 do 12.45
wtorek - piątek w godzinach 8.30-15.30, przerwa od 12.15 do 12.45

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
poniedziałek w godzinach 8.30-18.00
wtorek-piątek 8.30-15.30

Biuro Obsługi Interesantów:

Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania się do BOI. Kontakt e-mailowy pod adresem: boi@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 8.30 - 18.00 (ostatni numerek pobierany jest o godz. 17.45)
wtorek - piątek: 8.30 - 15.30 (ostatni numerek pobierany jest o godz.15.20)

Czytelnia akt:

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie

Celem uniknięcia oczekiwania na możliwość zapoznania się z aktami prosimy o wcześniejsze zamawianie akt sądowych telefonicznie bądź wiadomością e-mail pod adresem:
czytelnia@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl.

Godziny otwarcia Czytelni Akt:

poniedziałek 9:00 - 18:00 (ostatnia osoba wchodzi o godzinie 17.45)
wtorek - piątek 8:30 - 15:30

Telefon czytelni
Akt 22 55 39 703

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij