W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Biuro Obsługi Interesanta i czytelnia akt

Wersja strony w formacie XML

Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnia Akt

 

UWAGA!


Punkt Biura Podawczego tutejszego Sądu w gmachu Sądu Okręgowego w Warszawie czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 14:30.Uwaga!!!

Z dniem 18 października 2017 roku zmianie uległa siedziba II Wydziału Cywilnego
tutejszego Sądu z ul. Ogrodowej 51 a na ul. Płocką 9/11b w Warszawie.

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa
w Warszawie przy ul. Ogrodowej 51a prowadzi obsługę interesantów wyłącznie
w zakresie spraw:

I i XVI Wydziału Cywilnego

III, VIII i XIV Wydziału Karnego

oraz

XII Wydziału Wykonywania Orzeczeń
UWAGA!!!
Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy
innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych.

Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie,
opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez Interesanta, wskazującą na sposób prezentowania
stanowiska przed sądem, jak też na rodzaju czynności, jakie należy podjąć w konkretnej sprawie.
Za tego rodzaju informację uważa się także sporządzenie projektu pisma procesowego.Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów możliwy jest pod numerami telefonów:

- (22) 501 – 97 – 20

- (22) 501 – 97 – 21

- (22) 501 – 97 – 22

- (22) 501 – 97 – 23

oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej : e-mail: boi@mokotow.sr.gov.pl

UWAGA!!!
Za pośrednictwem w/w adresu e-mail można uzyskać jedynie informacje z zakresu spraw cywilnych I i XVI Wydziałów Cywilnych
(za wyjątkiem spraw z II Wydziału Cywilnego w tym Sekcji Nakazowej, której siedziba
mieści się przy ul. Płockiej 9/11b) i karnych prowadzonych przed tutejszym Sądem.


W przypadku braku możliwości dodzwonienia się do Biura Obsługi Interesantów spowodowanych okolicznościami
niezależnymi od w/w jednostki, w celu uzyskania informacji możliwy jest kontakt z Wydziałami Cywilnymi
tutejszego Sądu pod numerami telefonów:

- I Wydz. Cywilny - (22) 501-97-58
- XVI Wydz. Cywilny - (22) 501-98-64

Godziny przyjęć interesantów: - poniedziałek: 8:30 - 18:00 (ostatni numerek pobierany jest o godz. 17:45)
- wtorek – piątek: 8:30 – 15:30 (ostatni numerek pobierany jest o godz. 15:30)

Przerwa BOI stanowisko nr. 1 - w godz. 11:30 – 11:45
Przerwa BOI stanowisko nr. 2 - w godz. 11:45 – 12:00


Godziny otwarcia kasy Sądu przy ul. Ogrodowej 51 a w Warszawie
- poniedziałek: 10:15 – 17:45
- wtorek – piątek: 8:30 – 15:30
W związku z powyższym przed godz. 10:15 znaki opłaty sądowej można nabyć w kasach Sądu Okręgowego
w Warszawie przy Al. Solidarności 127.Zasady udzielania informacji

Biuro Obsługi Interesanta udziela informacji interesantom zgłaszającym się:

- Osobiście - po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości lub legitymacji służbowej, w kolejności wynikającej z numeru
pobranego w ramach systemu kolejkowego, który wyświetlany jest nad właściwym punktem obsługi;

- Telefonicznie – pod numerami wskazanymi powyżej, zgodnie z § 123 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019 poz.1141) pracownicy BOI udzielają telefonicznie
informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury sprawy lub oznaczenia stron
i przedmiotu sprawy.


Zakres udzielanej informacji telefonicznej:

1. Dane umieszczane na wokandzie sądowej:

- imiona i nazwiska sędziów,
- sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień, z oznaczeniem godzin,
na które są wyznaczone, w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia podaje się ponadto
sygnaturę akt oskarżyciela publicznego,
- oznaczenia stron (imiona i nazwiska, nazwy firm),
- imiona i nazwiska świadków, biegłych i tłumaczy wezwanych na posiedzenie lub rozprawę,
z oznaczeniem godzin, na która są wezwani;


2. Informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (np. uwzględniono, oddalono, zmieniono, uchylono, umorzono itp.).

Uwaga!!! Nie podaje się informacji o imionach i nazwiskach stron oraz wezwanych osób w przypadku zaistnienia sytuacji,
o której mowa w § 93 ust. 4 ww. Rozporządzenia.

3. Informacji zgodnie z Regulaminem Biura Obsługi Interesantów § 3 pkt. 1 - 10.
4. W zakresie kosztów sądowych udzielane są informacje dotyczące wyłącznie podstawowych regulacji zgodnie z ustawą
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i karnych (ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku ze zm. oraz ustawa z dnia
23 czerwca 1973 roku ze zm.)tj. stałych opłat wyłączających procentowe ich wyliczenie.

- Za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail wskazanym powyżej, zgodnie z § 124 i 125 rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019 poz. 1141)

Zakres informacji udzielanych drogą elektroniczną:
1. Osoba będąca stroną, uczestnikiem postępowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą może uzyskać
w postaci elektronicznej informacje w sprawie, do których jest uprawniona, gdy złoży drogą
elektroniczną - podając imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy - zapytanie do Sądu:
- podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
- poprzez profil zaufany ePUAP,
- z adresu poczty elektronicznej, uprzednio wskazanego (osobiście lub w piśmie procesowym) jako adresu służącego
do otrzymywania informacji jawnych o wskazanej sprawie,

Zakres informacji innych niż opisane wyżej udzielanych drogą elektroniczną:
1. Na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną,
podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub poprzez profil zaufany ePUAP - tak, jak na zapytanie
złożone w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem,
2. Na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną,
podpisane innym rodzajem podpisu elektronicznego - tak, jak telefonicznie (patrz wyżej).

W przypadku niespełnienia wymogów wskazanych powyżej lub braku możliwości udzielenia informacji drogą elektroniczną,
informuje się o tym osobę kierującą zapytanie.


UWAGA!!!
Informujemy, że aktualnie wnoszenie pism, wniosków i oświadczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej nie stanowi
skutecznego wniesienia pisma procesowego.

Składanie pism, wniosków i wydawanie dokumentów
- BOI przyjmuje pisma procesowe, wnioski, oświadczenia, wszelkiego rodzaju nowe pisma,
prywatne akt oskarżenia, pozwy, skargi o wznowienie postępowania oraz skargi na czynności komorników,
nie więcej jednak niż do trzech egzemplarzy, większą liczbę pism przyjmuje Biuro Podawcze Sądu.
- BOI wydaje odpisy orzeczeń oraz kopie dokumentów, po uprzednim złożeniu wniosku w powyższym zakresie.
Stosowna opłata za wydanie dokumentu musi być uiszczona przy składaniu wniosku.
- Wydanie odpisu orzeczenia powinno nastąpić w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku w BOI,
przy czym datę odbioru odpisu określa pracownik BOI.
- Wydanie odpisu orzeczenia, do sporządzenia którego niezbędne jest zamówienie akt z Archiwum Zakładowego
znajdującego się poza siedzibą Sądu winno nastąpić w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przy czym datę odbioru odpisu
określa pracownik BOI w porozumieniu z pracownikiem Sekretariatu Wydziału Cywilnego.
- Wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy powinno nastąpić w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku,
o ile wniosek nie dotyczy znacznej ilości kart, przy czym datę odbioru kserokopii określa pracownik BOI w porozumieniu
z pracownikiem Sekretariatu Wydziału Cywilnego.Czytelnia Akt

Kontakt z Czytelnią akt możliwy jest pod numerami telefonów:

- (22) 501 – 97 – 07
- (22) 501 – 98 – 89

oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: czytelnia@mokotow.sr.gov.pl


Uwaga!!!
Za pośrednictwem wyżej wymienionego adresu e-mail można zamówić wyłącznie akta spraw cywilnych i karnych
rozpoznawanych przez tutejszy Sąd.

Godziny pracy Czytelni Akt:
- poniedziałek: 8:30 – 17:30
(przy czym akta wydawane są do godz. 17:00, z zastrzeżeniem, że zamówione są nie później niż do godz. 16:30)
- wtorek – piątek: 8:30 – 15:30
(przy czym akta wydawane są do godz. 15:00, z zastrzeżeniem, że zamówione są nie później niż do godz. 14:30)


Możliwe jest wcześniejsze zamówienie akt w Czytelni pod numerami telefonów wskazanymi powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
pod adresem: czytelnia@hipoteka.waw.pl


UWAGA!!!
Zamówienia akt za pośrednictwem poczty elektronicznej realizowane będą następnego dnia
od momentu złożenia zamówienia (np. akta zamówione we wtorek, dostępne będą w środę).


Wniosek o udostępnienie akt można zgłosić:
1. w Czytelni akt pod numerami telefonów (22) 501-97-07, (22) 501-98-89
albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail czytelnia@hipoteka.waw.pl;
2. w Biurze Obsługi Interesantów pod numerami telefonów (22) 501-97-20, (22) 501-97-21, (22) 501-97-22, (22) 501-97-23,
3. w Sekretariacie danego wydziału (telefonicznie);
4. na piśmie.

- Wniosek o udostępnienie akt, które znajdują się w Archiwum Zakładowym poza siedzibą Sądu, winien być złożony na piśmie.
- Interesanci, którzy zarezerwują akta za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymują informację zwrotną,
zawierającą datę możliwego udostępnienia akt.
- Interesanci składający zapotrzebowanie na wgląd do akt powinni podać:
- sygnaturę akt sprawy,
- imię i nazwisko oraz rolę w postępowaniu (np. powód, oskarżony, pełnomocnik, przy czym jeśli pełnomocnictwo ma zostać złożone
podczas zapoznawania się z aktami, należy zaznaczyć tę okoliczność przy zamówieniu akt),
- dane kontaktowe (nr telefonu i/lub adres e-mail).
- Akta spraw znajdujących się w Wydziale lub w Archiwum w gmachu Sądu przy ul. Ogrodowej 51a udostępniane są bezzwłocznie.
- Akta spraw, których udostępnienie nie jest możliwe w dniu ich zamówienia
(np. znajdujące się w Archiwum Zakładowym poza siedzibą tutejszego Sądu)
udostępniane są w terminie ustalonym przez osobę obsługującą czytelnię w porozumieniu
z właściwym Wydziałem i/lub Archiwum Zakładowym.
- Wgląd do akt zamówionych z wyprzedzeniem odbywa się w dniu wskazanym we wniosku,
o ile pracownik BOI bądź Czytelni nie powiadomi o konieczności wskazania innego terminu.
- W przypadkach zamówienia więcej niż 10 spraw termin ich udostępnienia (nie dłuższy niż 3 dni od daty złożenia wniosku)
wskazuje pracownik Czytelni w porozumieniu z pracownikiem Sekretariatu danego Wydziału.
- Akta udostępniane są po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem,
zaś w przypadku profesjonalnych pełnomocników/aplikantów wyłącznie po okazaniu ważnej legitymacji służbowej/aplikanta
umożliwiającej potwierdzenie tożsamości.
- W celu uzyskania wglądu do akt strony postępowań i inne podmioty zobowiązane są przedstawić aktualny odpis KRS
(pracownicy Czytelni nie drukują odpisów KRS).
- Czas oczekiwania na akta zamówione bez wyprzedzenia uzależniony jest od dostępności akt i nie powinien wynosić dłużej niż 30 min.
- Akta spraw udostępniane są do wglądu najpóźniej na 2 dni przed sesją. Wgląd do akt sprawy na dzień przed sesją i w dniu sesyjnym
następuje wyłącznie po uzyskaniu zgody sędziego referenta.
- Wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy w ilości do 15 stron odbywa się w Czytelni w dniu złożenia wniosku,
powyżej 15 stron winno nastąpić w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku, o ile wniosek nie dotyczy znacznej ilości kart.
W takim przypadku termin wykonania kserokopii ustala pracownik Czytelni.
- Opłata za wydanie kserokopii z akt sprawy powyżej 15 stron musi być uiszczona wraz ze złożeniem wniosku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skargi i wnioski


Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów oraz Czytelni akt w formie pisemnej przyjmuje:
Pan Sędzia Tomasz Niewiadomski Wiceprezes do spraw cywilnych

Oddział Administracyjny
Fax: (22) 620 – 34 - 35

Adres e-mail: oaogrodowa@hipoteka.waw.pl - Uwaga! Prosimy na przedmiotowy adres e-mail nie kierować zapytań
co do toku postępowania w sprawie, zapytań o ustalenie sygnatury akt sprawy bądź udzielenie porady prawnej.
Wszelkie zapytania należy kierować pod adres : boi@mokotow.sr.gov.pl


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa
przy ul Ogrodowa 51 A

Regulamin funkcjonowania BOI

Zarządzenie nr 58/2017 Prezesa Sądu Rejonowego

Regulamin funkcjonowania czytelni akt w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

przy ul Ogrodowa 51 A

Regulamin funkcjonowania Czytelni Akt

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane