Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

SR w Grodzisku Mazowieckim

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

BIP- Sądy Rejonowe

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

ul.Bartniaka 21/23
05-825 Grodzisk Mazowiecki

NIP 529-12-38-558OTWARCIE BIURA OBSŁUGI INTERESANTA

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek 8:30 - 18:00

wtorek-piątek 8:30 – 15:30
przerwa 12:00 - 12:20


Zamawianie akt do wglądu:

poniedziałek – piątek 8:30 – 15.30


Zamówienie akt jest możliwe:

- osobiście w BOI

- telefonicznie w Wydziałach (do czasu uruchomienia stanowiska telefonicznego w BOI)

- za pomocą poczty elektronicznej na adres: boi@grodzisk.sr.gov.pl


Centrala, Biuro Podawcze

(22) 77 - 09 - 200I Wydział Cywilny Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 14

(22) 77 - 09 - 280

(22) 77 - 09 - 281

(22) 77 - 09 - 283

(22) 77 - 09 - 284

e-mail: wydzial.cywilny@grodzisk.sr.gov.pl

II Wydział  Karny

(22) 755 - 51 - 64

(22) 77 - 09 - 228

(22) 77 - 09 - 229

(22) 77 - 09 - 233

(22) 77 - 09 - 220

e-mail: wydzial.karny@grodzisk.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

(22) 77 - 09 - 219

(22) 77 - 09 - 213

(22) 77 - 09 - 214

e - mail: wydzial.rodzinny@grodzisk.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

(22) 77 - 09 - 270

(22) 77 - 09 - 279

(22) 77 - 09 - 276

(22) 77 - 09 - 272

e - mail: ksiegi.wieczyste@grodzisk.sr.gov.pl

Oddział Administracyjny

(22) 77 - 09 - 210

(22) 77 - 09 - 260

e - mail: oddzial.administracyjny@grodzisk.sr.gov.pl

Oddział Finansowy

(22) 755 - 73 - 76

(22) 77 - 09 - 251

(22) 77 - 09 - 252


e - mail: oddzial.finansowy@grodzisk.sr.gov.pl

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 14

(22) 77 - 09 - 267

(22) 77 - 09 - 265


e - mail: 2zkss@grodzisk.sr.gov.pl

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

(22) 77 - 09 - 217

(22) 77 - 09 - 218


e - mail: 3zkss@grodzisk.sr.gov.plZgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych z dniem 21 stycznia 2013 roku wszystkie skargi i wnioski skierowane do Prezesa, Wiceprezesa i Przewodniczących Wydziałów mogą być wnoszone wyłącznie na piśmie lub w formie ustnej do protokołu.Informacja o szczegółowym trybie i organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim:


§1. Skargi i wnioski przyjmują pracownicy biura podawczego.

§ 2. 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.

2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się datę wniesienia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku oraz, w razie potrzeby, sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

3. Protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek.

§ 3. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

§ 4. Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie  zawiera pouczenie, że nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

§ 5. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia podniesionych okoliczności, organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne dowody, informacje lub wyjaśnienia. W tym celu może w szczególności zwrócić się do innych sądów o ich przekazanie.

§ 6. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 41a § 3 i art. 41d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, organ zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę o przekazaniu skargi lub wniosku.

2. Jeżeli skarga lub wniosek podlega rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego je wniesiono, rozpatruje je w zakresie należącym do jego właściwości, a w pozostałej części przekazuje niezwłocznie właściwemu organowi, przesyłając kopię skargi lub wniosku. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 7. Jeżeli skarga lub wniosek wynika z treści przesłanej przez redakcję opublikowanej wiadomości, o wyniku rozpatrzenia skargi lub wniosku zawiadamia się redakcję.

§ 8. 1. Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków prezes sądu powierza Zastępcy Kierownika Oddziału Administracyjnego.

2. Pracownik, o których mowa w ust. 1, prowadzi wykaz skarg i wniosków; w wykazie zamieszcza  w szczególności informacje o dacie wpływu skargi lub wniosku oraz dacie zawiadomienia skarżącego lub wnioskodawcy o wyniku ich rozpatrzenia. Wykaz może być prowadzony w postaci elektronicznej.

§ 9. Skargi i wnioski przechowuje się w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów ich załatwiania.


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 maja 2012 roku ( Dz. U. poz. 524 )

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij