W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

Wersja strony w formacie XML
Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim
ul. Bartniaka 21/23 oraz ul. Kościuszki 14
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.  (22) 77 09 200


NIP 529-12-38-558
REGON 000324790


Biuro Obsługi Interesanta (BOI) oraz Czytelnia Akt
w zakresie II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego
i Nieletnich oraz IV Wydziału Ksiąg Wieczystych
znajduje się na parterze w budynku
przy ul. Bartniaka 21/23

Punkt Informacyjny (PI) oraz Czytelnia Akt
w zakresie I Wydziału Cywilnego
znajduje się na parterze w budynku przy ul. Kościuszki 14.

     
                                 
 Ograniczenia w funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

Zarządzenie Nr 56/2020
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z 30 czerwca 2020 roku
w sprawie organizacji pracy

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b, art. 9a § 1, art. 8 pkt 2, art. 31a § 1 pkt 1) i 3), art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 365) i art. 207 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1040 ze zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 13 marca 2020 roku (Dz.U. z 2020 r., poz. 433), w okresie od 1 lipca 2020 roku do odwołania zarządza się:
§ 1
1. Korespondencja (w szczególności wnioski - w tym kierowane do Wydziału IV Ksiąg Wieczystych - oraz pisma procesowe i skargi kierowane do Sądu) przyjmowana jest wyłącznie w punkcie zlokalizowanym w siedzibie Sądu przy ulicy Bartniaka 21/23.
2. Obsługa interesantów prowadzona jest wyłącznie w siedzibie Sądu przy ulicy Bartniaka 21/23, przy czym udzielanie informacji odbywa się zdalnie (w formie telefonicznej i elektronicznej: e-mail, ePUAP).
3. Akta do wglądu na czytelni Sądu zamawiane są w formie telefonicznej, elektronicznej (e-mail: boi@grodzisk.sr.gov.pl, ePUAP), korespondencyjnej, a jeśli jest to konieczne, to za pośrednictwem Biura Podawczego; wniosek o udostępnienie akt powinien zawierać uzasadnienie.
4. Jednorazowo udostępniane są akta jednej sprawy. W przypadkach uzasadnionych warunkami organizacyjnymi (dostępność czytelni) udostępniane mogą być akta więcej niż jednej sprawy.
5. W pierwszej kolejności udostępniane są akta spraw z wyznaczonym terminem rozprawy/ posiedzenia; akta udostępniane są w terminie wyznaczonym przez pracownika Biura Obsługi Interesanta w porozumieniu z osobą wnioskującą o dostęp do akt.
6. Zamawianie odpisów/ kserokopii dokumentów z akt następuje w formie telefonicznej, elektronicznej (e-mail właściwego wydziału, ePUAP), korespondencyjnej, a jeśli jest to konieczne, to za pośrednictwem Biura Podawczego.
7. Odpisy, wypisy, zaświadczenia, dokumenty i kserokopie dokumentów wydawane są za pośrednictwem operatora pocztowego; na uzasadniony wniosek Przewodniczący Wydziału może zarządzić wydanie za pośrednictwem Biura Podawczego.
8. Wydawanie odpisów księgi wieczystej i wyciągów z księgi wieczystej odbywa się wyłącznie po uprzednim złożeniu wniosku na druku Kw-Odpis i jego opłaceniu.
§ 2

1.Osoby wchodzące do budynków Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim (przy ul. Bartniaka 21/23 oraz przy ul. Kościuszki 14) zobowiązane są do:
a. poddania się zdalnemu pomiarowi temperatury ciała,
b. zdezynfekowania rąk.
Wykonanie powyższego obowiązku powierza się pracownikom służby ochrony obiektów, pełniących służbę na posterunkach w budynkach Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
2.W przypadku, gdy osoba wchodząca do budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim nie podda się obowiązkom wymienionym w pkt 1 a.-b., bądź wskazania urządzenia pomiarowego wykażą temperaturę ciała 37,5˚ C lub więcej, pracownik ochrony odmawia tej osobie wejścia do budynku. O każdym przypadku odmowy wejścia osobie do budynku powiadamiani są bezzwłocznie Prezes Sądu, Dyrektor Sądu oraz Kierownik Biura Obsługi Interesanta.
3. Interesanci obsługiwani są pojedynczo.
4. Interesanci oczekujący na obsłużenie przebywają w miejscu wyznaczonym przez pracownika ochrony.
§ 3

Wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez wszystkie osoby funkcyjne.
§ 4

Dyżury pełnione przez pracowników Sądu po godzinie 16.00 zostają odwołane.
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.
§ 6

Z dniem 1 lipca 2020 roku tracą moc Zarządzenie nr 37/2020 oraz Zarządzenie nr 43/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
                                                                                                
                                                                                        

 Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim
dni  4 czerwca 2021 roku i 24 grudnia 2021 roku zostały ustalone dniami wolnymi od pracy
dla pracowników Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim,

w związku z obniżeniem w 2021 roku wymiaru czasu pracy.
Od dnia 1 kwietnia 2018 roku kasa w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim będzie zamknięta.

Wpłaty gotówkowe  oraz w formie bezgotówkowej na rachunki bankowe Sądu dotyczące dochodów Skarbu Państwa,
sum na zlecenie i wpłat na FPPiPP przyjmowane będą w siedzibie

Banku Spółdzielczego przy ul. Kilińskiego 25 w Grodzisku Mazowieckim w poniedziałki od godz. 8:00 do 17:00
w pozostałe dni tygodnia od 8:00 do 16:00.

Osoby dokonujące wpłat na rzecz Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim zwolnione będą z opłat i prowizji bankowych.


                                                      

Biuro Obsługi Interesanta
Kierownik Weronika Wiśniewska

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek 8:30 - 15:30 (przerwa 12:00 - 12:20)
wtorek-piątek 8:30 – 15:30 (przerwa 12:00 - 12:20)


Biuro Podawcze dla instytucji

poniedziałek 8:30 - 15:30  (przerwa 12:00 - 12:20)
wtorek - piątek
8:30 - 15:30
(przerwa 12:00 - 12:20)Zamówienie akt do wglądu jest możliwe:

1) osobiście w BOI lub PI

2) za pomocą poczty elektronicznej na adres:
- boi@grodzisk.sr.gov.pl3) telefonicznie: 
- (22) 77-09-200
- (22) 77-09-270 Wydział Ksiąg Wieczystych
Zgodnie z Zarządzeniem nr 43/20 z 29 kwietnia 2020 roku wniosek o wgląd do akt powinien zawierać uzasadnienie. Jednorazowo udostępniane są akta jednej sprawy, w wyznaczonym dniu i godzinie. Udostępniane są akta spraw podlegających rozpoznaniu,  w uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Wydziału może wyrazić zgodę na wgląd do akt.


Biuro Obsługi Interesantów oraz Punkt Informacyjny udziela informacji na temat:

  • stanu postępowania w sprawie, przy czym na podstawie § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych informacje co do stanu sprawy przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie udzielane stronie, oskarżonemu lub pokrzywdzonemu po wskazaniu danych osobowych mogą obejmować jedynie: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym,

  • rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim, sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, jakie należy złożyć w sprawie,

  • siedzib innych sądów, a także numerów telefonów do sądów, wydziałów i godzin ich pracy, wysokości kosztów i opłat sądowych i kancelaryjnych, sposobów ich uiszczania oraz numerów kont Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim,

  • możliwości i sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłanek dotyczących ustanowienia obrońcy i pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) z urzędu,


Zasady udzielania informacji telefonicznych:

Zgodnie z §97 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.), pracownicy sądu udzielają telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury sprawy lub oznaczenia stron i przedmiotu sprawy

Zakres udzielanych informacji:

1. dane umieszczane na wokandzie sądowej, w sytuacji przewidzianej w § 70 ust. 4 ujawnia się dane przeznaczone do zamieszczenia na wokandzie;

2. informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, skazano, uniewinniono)

3. Osobie przedstawiającej się jako świadek w danej sprawie udziela się telefonicznie informacji o miejscu i terminie jej przesłuchania, jeżeli skierowano do niej wezwanie do stawiennictwa.

                                                                  

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane