W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt

Wersja strony w formacie XML

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt

 


KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na bardzo trudną sytuację kadrową tutejszego Sądu mogą występować utrudnienia w obsłudze interesantów oraz wydłużenie czasu oczekiwania na połączenie telefoniczne.Informujemy, że w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie został uruchomiony Automatyczny System udzielania podstawowych informacji o statusie spraw, które są rozpoznawane w Wydziałach tutejszego Sądu, z wyłączeniem spraw z V Wydziału Wykonywania Orzeczeń.

Automatyczny System udzielania informacji działa całodobowo pod numerami telefonów BOI.Informujemy, że w obecnym stanie prawnym w postępowaniu sądowym pisma, wnioski i oświadczenia nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną. Taki sposób przesłania pism nie wywołuje skutków prawnych.

Informacja o podatkach od spadków i darowizn. (dokument PDF, rozmiar 213 KB)

Ankieta oceny satysfakcji Interesanta

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego podczas załatwiania sprawy w Biurze Obsługi Interesanta Sądu. Obsługa Online prowadzona jest w języku PJM – Polski Język Migowy oraz SJM – System Językowo – Migowy. Rozwiązanie jest bezpłatne.

Pomoc dotyczy wyłącznie spraw załatwianych osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Sądu w godzinach przyjęć Interesantów. W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesantów Sądu, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy za pośrednictwem tłumacza.

Jednocześnie informujemy, że korzystanie z aplikacji nie zastępuje tłumacza przysięgłego języka migowego w procesie sądowym.

 

/uploads/files/migration/zoliboz/BOI/Translator_on-line_cz_prostokat.png

 

Portal informacyjny - po szczegóły zapraszamy do zakładki Portal Informacyjny.

Informacje Interesantom Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie udzielane są wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów znajdującym się na parterze bud. „C” w holu głównym Sądu przy ul. Kocjana 3.

Akta sądowe udostępniane są do wglądu w Czytelni Akt mieszczącej się na parterze bud. „C” w sali nr 31.

Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania się.

Biuro Obsługi Interesantów

Godziny przyjęć:

- w poniedziałki 8:30-18:00 (ostatni numerek wydawany jest o godzinie 17:45)

- od wtorku do piątku 8:30-15:30 (ostatni numerek wydawany jest o godzinie 15:25)

Kierownik Biura Obsługi Interesantów, w tym Czytelni Akt: Jolanta Jankowska, tel. (22) 328 6033

BOI udziela informacji Interesantom zgłaszającym się:

I.Osobiście

II. Telefonicznie pod numerami: (22) 328 60 30

III. Drogą elektroniczną na adres boi@srzoliborz.pl

Zgodnie z § 123, § 124, § 125 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019 poz.1141)

§ 123.

1. Pracownicy sądów pod numerami telefonów wskazanymi jako numery kontaktowe udzielają telefonicznie bez ustalania tożsamości osób telefonujących następujących informacji jawnych o toczących się sprawach:

1)   tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej; w sytuacji przewidzianej w § 93 ust. 4 ujawnia się dane przeznaczone do zamieszczenia na wokandzie;

2)   o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

2. Udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1, następuje po wskazaniu przez osobę telefonującą:

1)   sygnatury albo,

2)   oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania nieprocesowego i przedmiotu sprawy.

3. Pracownik udzielający informacji powinien przedstawić się osobie telefonującej, podając imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko.

4. Osobie przedstawiającej się jako świadek w danej sprawie udziela się telefonicznie informacji o miejscu i terminie jej przesłuchania, jeżeli skierowano do niej wezwanie do stawiennictwa.

5. Informacji dotyczących spraw, których akta są jawne i powszechnie dostępne, w szczególności dotyczących spraw rozpoznawanych w wydziałach rejestrowych, udziela się bez potrzeby uzyskiwania danych osobowych.

6. Prezes sądu, jeśli warunki techniczne na to pozwalają, może zdecydować o nagrywaniu rozmów telefonicznych kierowanych do sądu.

7. W razie nagrywania rozmów telefonicznych osoba telefonująca jest uprzedzana, przez pracownika sądu lub przez odtworzenie w oczekiwaniu na połączenie odpowiedniego nagrania, o tym, że:

1)   rozmowa telefoniczna jest nagrywana;

2)   warunkiem kontynuowania rozmowy telefonicznej jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na jej nagrywanie;

3)   niezłożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej spowoduje przerwanie połączenia.

8. Pracownik sądu przerywa rozmowę telefoniczną, jeżeli osoba telefonująca nie złoży oświadczenia o wyrażeniu zgody na nagrywanie tej rozmowy.

§ 124.

1. Osoba będąca stroną, innym uczestnikiem postępowania, ich przedstawicielem, pełnomocnikiem albo obrońcą może uzyskiwać inne niż określone w § 123 ust. 1 informacje o toku postępowania w sprawie, do których uzyskania uprawniona jest ta osoba, bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie:

1)   gdy złoży do sądu zapytanie skierowane drogą elektroniczną, podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego;

2)   jeżeli prześle do sądu zapytanie z adresu poczty elektronicznej, który został uprzednio wskazany przez tę osobę osobiście przed sądem albo urzędnikiem sądowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o toczących się sprawach, bądź w piśmie procesowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o sprawie wskazanej w piśmie;

3)   jeżeli w aparacie telefonicznym sądu wyświetla się numer telefonu, o którym pracownicy sądu mają wiedzę, że należy do oznaczonej osoby, o której mowa w ust. 1, oraz po potwierdzeniu jej tożsamości za pomocą danych takich jak numer PESEL, NIP, REGON, KRS oraz za pomocą innych danych z akt sprawy znanych osobie występującej o udzielenie informacji.

2. W zapytaniu należy podać również swoje imię i nazwisko, nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy. Odpowiedzi udziela się drogą elektroniczną lub telefoniczną.

3. Jeżeli wskazanie adresu poczty elektronicznej jako adresu do korespondencji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub numeru telefonu następuje w formie ustnej, osoba odbierająca tę informację sporządza notatkę urzędową stwierdzającą ten fakt, chyba że wskazanie nastąpiło do protokołu posiedzenia lub rozprawy. Notatkę urzędową włącza się do akt sprawy.

4. W razie braku możliwości udzielenia odpowiedzi drogą elektroniczną, informuje się o tym osobę kierującą zapytanie.

§ 125.

Na zapytania skierowane do sądu drogą elektroniczną, inne niż te, o których mowa w § 124, podpisane:

1)   za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego, należy udzielić informacji drogą elektroniczną, tak jak na zapytanie złożone drogą pisemną, z podpisem własnoręcznym; § 124 ust. 2 stosuje się;

2)   innym rodzajem podpisu elektronicznego, niż określony w pkt 1, należy udzielić informacji w zakresie zgodnym z przepisami § 123 ust. 1-5, chyba że istnieje pewność co do tożsamości osoby zwracającej się z zapytaniem z określonego adresu poczty elektronicznej.

Numery faksów:

 - BOI fax (22) 328 62 29

 - I Wydział Cywilny fax: (22) 328 6501

 - II Wydział Cywilny fax: (22) 328 6772

 - III Wydział Karny fax: (22) 328 6656

 - IV Wydział Karny fax: (22) 328 6552

 - V Wydział Wykonywania Orzeczeń fax: (22) 328 6252

 - VI Wydział Rodzinny i Nieletnich fax: (22) 328 6531

 - VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych fax: (22) 328 6602

 

BOI dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism sądowych, przyjmuje niektóre wnioski (np. o wydanie odpisu orzeczenia) i wydaje dokumenty zamówione do osobistego odbioru.


Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych oraz informacji, które naruszałyby przepisy aktów prawnych w tym m.in. o ochronie danych osobowych. BOI nie przedstawia żadnych sposobów rozwiązań zagadnień prawnych w indywidualnych sprawach Interesantów.

Zachęcamy do zapoznania się z programem Ministerstwa Sprawiedliwości "Darmowa Pomoc Prawna" - więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Formularze do pobrania


Formularze do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

 

Działalność Biura Obsługi Interesantów oraz Czytelni Akt uregulowana została zarządzeniem nr 98/12 (dokument PDF, rozmiar 571 KB) Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z dnia 20.12.2012 r. Integralną część w/w zarządzenia stanowią regulaminy:

- nr 1 – Regulamin Biura Obsługi Interesantów; (dokument PDF, rozmiar 158KB)

- nr 2 – Regulamin Czytelni Akt (dokument PDF, rozmiar 158KB)

- nr 3 – Aneks numer 2 z 11 stycznia 2016 roku (dokument PDF, rozmiar 127KB)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane