Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Aktualności Sądu Rejonowego dla Warszwy-Woli

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2019r. V Wydział Karny został zlikwidowany. Treść Zarządzenia w pliku PDF
____________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr. 59/2019 dot. likwidacji V Wydziału Karnego
____________________________________________________________________________________Ogłoszenie

W dniach 3-28 lutego 2020r. będzie trwał nabór uzupełniający kandydatów na ławników na kadencje 2020-2023.
Potrzebne dokumenty i informacje:

OGŁOSZENIE
INFORMACJA w sprawie naboru
Informacja dot. zdjęć
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Klauzula informacyjna
Lista osób zgłaszających kandydata
Oświadczenie kandydata - postępowanie o przestępstwo
Oświadczenie kandydata - władza rodzicielska
Zaświadczenie lekarskie

________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 16/18 dot. dni wolnych od pracy
________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 95/17 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kontroli przestrzegania wymogu opisanego w §9 "Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w jednostkach organizacyjnych usytuowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie" - dot. dnia 11 stycznia 2018 r.
________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 88/17 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie kontroli przestrzegania wymogu opisanego w §9 "Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w jednostkach organizacyjnych usytuowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie" - dot. dnia 16 listopada 2017 r.
________________________________________________________________________

Ogólnopolski Dzień Seniora - 14 listopada 2017r.
________________________________________________________________________

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Rafał Wojtyna informuje, iż kancelaria komornika będzie w dniu 10.11.2017r. zamknięta.

________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 80/17
dot. dni wolnych od pracy - dot. 2 stycznia 2018r.

________________________________________________________________________
Informacja dotycząca Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji

________________________________________________________________________
Informacja - Baza wiedzy o 500+

________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 44/17
dot. dni wolnych od pracy - 14 sierpnia oraz 2 listopada 2017r. - plik doc
____________________________________________________________________________________

Bezpłatne porady w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Informacje

___________________________________________________________________________________
Informacja dotycząca punktu ksero

___________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/17 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 16.02.2017 r.

w sprawie dni wolnych od pracy.

Treść zarządzenia w doc
___________________________________________________________________________________
KOMUNIKAT

W związku z docierającymi do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie informacjami o przesyłaniu pochodzących jakoby od tutejszego Sądu wezwań do zapłaty należności sądowych na wskazane w pismach rachunki bankowe informujemy, że wszelkich wpłat należy dokonywać wyłącznie na rachunki, których numery podane są na naszej stronie internetowej
LINK

Informację zamieszczono w dniu 26.01.2017r.
____________________________________________________________________________________
Zarządzenie Nr 2/17 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 4 stycznia 2017r.

w sprawie poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych

Treść zarządzenia PDF

- opublikowane 5.01.2017r.

____________________________________________________________________________________

Ulotka informacyjna przygotowana przez Stowarzyszenie Sędziów THEMIS wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich objaśniająca znaczenie niezawisłości sędziowskiej

____________________________________________________________________________________

Ważne!

Mając na celu sprawną realizację spraw prowadzonych przed Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie uprzejmie informujemy, że wszelkie wpłaty dokonywane na rzecz Sądu bezwzględnie winny zawierać w tytule wpłaty sygnaturę akt sprawy,

(np.  koszty sygn. akt IC 100/15, opłata od wniosku sygn. akt IC 100/15, grzywna sygn. akt III K 151/15, itp.),

W przypadku wnoszonych opłat od pozwu/ wniosku/skargi (gdy sygnatura akt nie jest jeszcze znana), obok zapisu „opłata od pozwu/wniosku/skargi” należy koniecznie wskazać imię i nazwisko pozwanego lub nazwę pozwanego (instytucja, podmiot gospodarczy, itp.) lub też imię i nazwisko/nazwę wnioskodawcy,

(np. opłata od pozwu przeciwko Jan Kowalski/firma XXX, opłata od wniosku Janiny Kowalskiej, itp.)

Zamieszczenie w tytule wpłaty wymienionych wyżej elementów pozwoli na jej szybką identyfikację i wyeliminowanie ewentualnych opóźnień w podejmowaniu przez Sąd czynności, bądź wszczynanie postępowań egzekucyjnych pomimo uiszczenia świadczenia na rzecz sądu przez zobowiązanego.

Wobec powyższego informujemy, że wpłaty dokonane bez wskazania wymienionych wyżej elementów (sygnatura akt, wskazanie pozwanego/wnioskodawcy) mogą zostać zwrócone na rachunek bankowy (lub – w przypadku przekazów pocztowych – na adres)  wpłacającego i uznane będą jako niebyłe ze wszystkimi tego skutkami (np. zwrot pozwu/wniosku, odrzucenie skargi na czynność komornika, skierowanie sprawy do  komornika, orzeczenie kary zastępczej).

____________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie informuje, że Zdzisława Solecka nie jest komornikiem przy tutejszym Sądzie. Wykaz komorników dostępny jest pod adresem : http://warszawa.so.gov.pl//artykuly/1114/komornicy-sadowi

____________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

W związku z docierającymi do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie od komorników sądowych z terenu całej Polski informacjami  o składaniu wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w oparciu o sfałszowane  tytuły wykonawcze, pochodzące jakoby od tutejszego Sądu, w celu upewnienia się, czy przedstawiony tytuł jest oryginalny, sugerujemy kontakt z pracownikami naszego Biura Obsługi Interesantów (telefoniczny, osobisty lub mailowy), co pozwoli na zweryfikowanie danych zamieszczonych w tytułach wykonawczych.

Informację zamieszczono w dniu 27 kwietnia 2015r.

____________________________________________________________________________________

Komunikat

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku przepisów art. 83a Ustawy o finansach publicznych uprzejmie informujemy, że sumy depozytowe sądów będą z dniem 1 stycznia 2015 roku podlegały konsolidacji Ministra Finansów. Wykonując przepisy znowelizowanej ustawy, Minister Finansów otworzył w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunki depozytowe dedykowane dla Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie.

Informacja i lista rachunków w zakładce: Informacje -[gt] Konta bankowe, lub pod tym linkiem.

____________________________________________________________________________________

Uwaga!

Z uwagi na wpływające zapytania dotyczące przesyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej „komorniczego nakazu zapłaty” o sygn. akt „II C 789/475” Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie informuje, że żadne orzeczenia sądów i komorników nie są wysyłane do stron drogą mailową, a adresy mailowe, z których wysyłane są „komornicze nakazy zapłaty” nie należą ani do tutejszego Sądu ani też do żadnego z Komorników Sądowych działających przy tutejszym Sądzie. W przypadku otrzymania wiadomości o „komorniczym nakazie zapłaty” sprawę należy kierować do organów ścigania.

____________________________________________________________________________________

O G Ł O S Z E N I E

 W związku z koniecznością ujednolicenia praktyk co do przekazywania sumy pieniężnej zasądzonej przez właściwy sąd w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki informujmy, iż wypłata należności z tytułu zasądzonej w myśl art. 12 ust. 4 w/w ustawy sumy pieniężnej realizowana będzie przekazem pocztowym na adres znajdujący się w aktach sprawy (lub zawarty w treści skargi). Osoby (podmioty) zainteresowane inną formą (np. w drodze przelewu na rachunek bankowy) proszone są o niezwłoczne skierowanie pisma w tej sprawie adresowanego bezpośrednio do Kierownika Oddziału Administracyjnego ze wskazaniem numeru rachunku, na który przelew miałby zostać zrealizowany. Dokument taki powinien być  opatrzony  podpisem  notarialnie lub urzędowo  poświadczonym. Możliwe jest także złożenie podpisu w obecności urzędnika zatrudnionego w Oddziale Administracyjnym, który zweryfikuje tożsamość autora pisma.

 ____________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 25 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych od dnia 3 stycznia 2014r. Prezesem Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie jest Pan Remigiusz Wehner.

_____________________________________________________________________________________

Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie.

Uprzejmie informuję, że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie uruchomi z dniem 1 grudnia 2013 r. Portal Orzeczeń. Serwis dostępny będzie pod adresem www.orzeczenia.ms.gov.pl .
Za pośrednictwem Portalu udostępniane będą również orzeczenia objęte wnioskami o udostępnienie informacji publicznej w formie elektronicznej.

Wersja pisma w pdf

-------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku przepisów art. 83a Ustawy o finansach publicznych uprzejmie informujemy, że sumy depozytowe sądów będą z dniem 1 stycznia 2015 roku podlegały konsolidacji Ministra Finansów. Wykonując przepisy znowelizowanej ustawy, Minister Finansów otworzył w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunki depozytowe dedykowane dla Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie.

Informacja i lista rachunków w zakładce: Informacje -[gt] Konta bankowe, lub pod tym linkiem.

Informację wytworzył Robert Sieroń
Data wytworzenia 22-12-2014

-------------------------------------------------------------------------------------

W związku z licznymi zapytaniami odnoszącymi się do biegu postępowania w sprawie o sygn. akt IV K 823/13 [przeciwko Panu Łukaszowi K.] informujemy, że zarządzeniem z dnia 20 października 2014r. sprawa ta objęta została nadzorem administracyjnym Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli [Adm. 4011-75/14]. Zgodnie z wydanym zarządzeniem polecono, aby terminy rozprawy głównej wyznaczane były nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu oraz nakazano zapewnienie maksymalnej koncentracji rozprawy tak, aby rozstrzygnięcie wydane zostało w najbliższym możliwym terminie. Bieg postępowania podlega comiesięcznej kontroli.

-------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 58/11 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 5 października 2011 r.

I. Zmieniam punkt 2. Zarządzenia z dnia 26 kwietnia 2007 r. w ten sposób, że ustalam czas pracy Kasy Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie w dniach: od wtorku do piątku od godziny 8.30 do 15.30
w poniedziałek od godziny 8.30 do 18.00.

II. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

--------------------------------------------------------------------------------------

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij